vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • 1,2,3 STEM!

  15.08.2019
  Har du innvandrarbakgrunn og saknar informasjon om korleis og kvar du kan røyste ? På nettsida https://www.hvorfornorge.no/stem/ finn du informasjon om valet på ulike språk.
  Les meir
 • Gjerde inn hytta?

  13.06.2019
  Me forstår at folk ynskjer å gjerde inn hytta si slik at ein unngår møk heilt inn på trappa. Aktuelle gjerdetypar kan væra nettinggjerde av metall (sauenetting), bordgjerde, stakittgjerde eller skigard. Gjerde må minst væra ein meter høgt og ha ei...
  Les meir
 • Livsstyrketrening - meistringskurs

  20.06.2019
  Er du over 18 år og lev med helseutfordringar som påverkar kvardagen din? Ønskjer du meir kunnskap om korleis du kan handtere eigen livssituasjon på ein god måte, med vekt på det som er viktig for deg? Ønskjer du å oppdage nye moglegheiter for å handte...
  Les meir
 • Korleis ynskjer du sentrum av Gol skal sjå ut?

  16.05.2019
  Kommunestyret vedtok prosjektplanen for stadutviklingsprosjektet i vinter og prosjektgruppa er svært interessert i å få innspell frå deg, anten du er Goling eller berre likar å komme hit.  Sjå prosjektplanen og idenotat utarbeida av Aslan viak.  For...
  Les meir
 • Renovering av Eiklid bru

  15.08.2019
  Eiklid bru blir stengd i frå 13/8 - 1/10 2019 på grunn av renovering.
  Les meir
 • Klimaråd i Gol kommune

  06.03.2019
  Det er oppretta eit klimaråd i Gol kommune. Dette skjer som resultat av vedteken energi – og klimaplan hausten 2018. Målet med klimarådet er å ha klimasaker synleg og på dagsorden, godt forankra i kommuneleiinga. Klimarådet vert leia av ordførar og...
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) - frist 15.11.2019 Dokument kan leses her Høring om mindre endringer i byggevareforskriften - frist 12.09.201...
  Les meir
 • Personvern

  05.07.2018
  Personvern Erklæringa skal gje informasjon om korleis Gol kommune behandlar personopplysningar og kva rettar registrerte har. Det er behandlingsansvarleg som avgjer føremålet med behandlinga av personopplysningar og som er ansvarleg for at personopplys...
  Les meir
 • TT-tenesta frå 1.1.2020

  25.03.2019
  Frå 1 1.2020 blir Buskerud ein del av Viken fylkeskommune. Eksisterande retnigsliner for TT-ordninga i dei tre fylka blir vidareført i ei overgangsperiode frå 1.1.2020 til 31.12.2020. Nye felles retningsliner blir utarbeidt og vedtatt innan 31.12.2020....
  Les meir
 • Arbeid med gangveg

  27.06.2019
  Kommunalteknisk avdeling skal etablera gangveg i Sagvegen. Arbeidet startar måndag 1. juli og asfaltering vil væra ferdig innan 1. oktober. Me startar med å grava vatn - og avløpsnett måndag 1. juli. Vis hensyn til anleggsarbeidet!
  Les meir
 • Etablering av gangveg

  08.08.2019
  Kommunaltekninsk avdeling skal etablera gangveg i Sagvegen.  Arbeidet startar måndag 1. juli og asfaltering være ferdig innan 1. oktober.  Me startar med å grava vatn- og avløpsnett måndag 1. juli.  Vis hensyn til anleggsarbeidet! Asfaltering Gol kommu...
  Les meir
 • Slåttedag på Renslo

  12.08.2019
  Velkomen til slåttedag på Renslo onsdag 21. august. Det vert slått og hesjing på Renslo onsdag 21. august kl.09:00 - 15:00. Alle som vil kan delta, og det vert servert mat og drikke. Du treng ikkje væra med heile dagen dersom det ikkje høver. Ta med ri...
  Les meir
 • Ledig stilling i Hallingdal barnevernteneste

  14.08.2019
  HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål. Hallingdal barnevernteneste er organisert i fi...
  Les meir