vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Kva er forsvarleg fritidstilbod ved gult nivå i barnehagar og skular?

  03.09.2020
  Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler? Dato: 31.8.2020 Kilde: Helsedirektoratet og https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler Lek og samvær på fritiden Det er en fordel at barna i hovedsak er sammen med de sam...
  Les meir
 • Smittevernreglar ved arrangement

  25.08.2020
  Smittevernråd for arrangement Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig arrangement.  På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer. Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom...
  Les meir
 • Kursoversikt - helserelaterte kurs

  20.08.2020
  Tilbakemeldingar frå innbyggjarar i Hallingdal peikar på eit behov for ein god oversikt og formidling av helserelaterte kurstilbod. Pindena Påmeldingssytem er grundig utprøvd og vil væra eit nyttig og påliteleg verktøy for påmelding og formidlig av kur...
  Les meir
 • Ekstraordinære tilskot- næringsfondet

  18.08.2020
  Ekstraordinære tilskotsmidlar som fylgje av Covid-19 tiltak Som del av krisepakke 3 og for å motvirke effekten av koronatiltak, har Viken fylkeskommune tildelt næringsfondet i Gol kommune kr. 3.100.000.-. Målgruppa for ordninga er bedrifter og...
  Les meir
 • Støtteordninger for næringslivet i Viken – NB stutte fristar

  03.04.2020 Les meir
 • Ny krisepakke for frivilligheita

  21.07.2020
  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt a...
  Les meir
 • Koronavirus og smittevern

  11.03.2020
  Føre var og holde ut Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak. Hovedoppfordringen er: Hold dere mest mulig hjemme og ha minst mul...
  Les meir
 • Gol kommunehus er stengt inntil vidare

  05.06.2020
  Det er mogeleg å besøkje oss dersom du gjer avtale med sakshandsamar på førehand. Dette gjeldt også Gol kyrkjekontor, Skatteoppkrevaren og Øvre Buskerud Jordskifterett. Me er tilgjengelege på epost og telefon mellom 09.00 - 15.00 Telefon 32 02 90 00...
  Les meir
 • Kontakt oss på eDialog

  30.06.2020
  Med eDialog kan du trygt sende brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.   Å sende dokument via e-post kan vere usikkert. Dei kan óg bli stoppa i spamfiltera hos e-postleverandøren din. Nyttar du eDialog kjem dokumenta raskt...
  Les meir
 • Kommune - Kari

  23.06.2020
  Møt vår nye kollega! Kommune-Kari er nytilsett chatbot i kommunen vår. Ho er tilgjengeleg heile døgnet, og er klar til å svare på det du måtte lure på om tenestene våre. Under opplæring Kari er under opplæring, så det er ikkje sikkert at ho klarar å...
  Les meir
 • Folkehelseprofilen 2020

  10.12.2019
  Folkehelseprofilen 2020 
  Les meir
 • Personvernerklæring for Gol kommune

  05.07.2018
  Personvern Dette er ei generell personvernerklæring for Gol kommune. Personvern handlar om retten til å ha privatlivet sitt i fred. For å kunne gje deg gode tenester må me hente inn og behandle personopplysingar om deg. I nokre samanhengar vil me ha...
  Les meir
 • Høyringar

  18.07.2017
  Høyringar I denne lenka finn du eit oversyn som  viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla....
  Les meir
 • Skatteetaten

  25.09.2020
  Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter. Oppgåvene som blir overfør til Skatteetaten i november er mellom anna behandling av restskatt, skattepengar tilgode ,tilleggsforskot, forskotstrekk...
  Les meir
 • TV - aksjonen 2020

  08.10.2020
  TV-aksjonen NRK 2020 går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Aksjonshelga står for døra, og i år blir det ekstra spanande sidan TV-aksjonen er heildigital! I år er desse måtane det er mogeleg å gje på: Vippse til 2133.   Registrere digita...
  Les meir
 • Statusoppdatering

  23.10.2020
  Oppdatering 31.10 Fortsatt noe økning i smittetall Det ble i går fredag tatt i overkant av 50 prøver. Av disse har i dag blitt påvist 4 nye positive prøver i Gol. Det ble i går testet flere nærkontakter til personer om allerede har fått påvist Korona. ...
  Les meir
 • Hallowenfeiring og barnebursdager

  29.10.2020
  Feiring av Halloween og bursdager Mange barn og voksne lurer på om de kan feire Halloween i år. Og hva med bursdager? De nasjonale kjørereglene sier at barn i samme kohorter i skole og barnehage kan feire sammen. Hallingdal kjører i disse dager en dugn...
  Les meir
 • Smittesporing

  29.10.2020
  Smittesporing er en viktig del av arbeidet med å hindre og begrense utbrudd av Covid 19. Gol kommune har etablert en egen gruppe som jobber med dette i samarbeid med kommuneoverlegen. Det er nært samarbeid med de andre Hallingdalskommunene,og vårt...
  Les meir
 • Oppdatert informasjon om Korona 27.11.2020

  06.11.2020
  Oppdaterte retningslinjer for smittevern i Gol kommune fra fredag 27.11 Nasjonale retningslinjer helsenorge.no Retningslinjer som opprettholdes  Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi begrenses til et absolutt minimum. Møter og kurs...
  Les meir
 • Status for aktiviteter i Gol kommune

  06.11.2020
  Idrett og kultur Åpner for trening og fritidsaktivitet for barn og unge (under 20 år). Aktivitet, kamper ol utenom egen kommune avventes. Breddeidrett i grupper for voksne settes fortsatt på vent. Svømmehall og idrettshall åpnes for barn/unge og skole....
  Les meir
 • Status for Skole, barnehage og opplæring i Gol kommune

  06.11.2020
  Skole, barnehage og opplæring Det vil fortsatt opprettholdes «gult nivå» ved skoler og barnehager. Utover dette gjøres det forløpende vurderinger ved behov. Voksenopplæring bes innføre hjemmeundervisning på digitale plattformer på linje med videregåend...
  Les meir
 • Søknadsfrist til næringsfondet

  02.12.2020
  NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE Frist for søknad om stønad er 10.01.21. Vedtekter og søknadsskjema finn ein på kommunen sine heimesider. http://www.gol.kommune.no/teknisk-eigedom-og-naring/naring1/kommunalt-naringsfond/ For at søknaden skal bli vurdert må...
  Les meir