vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Utdeling av miljøfyrtårn

  14.11.2019
  Desse fekk utdelt miljøfyrntårprisen i kommunestyremøte 12.11.2019 Skaruha.no Reklame AS Hallingdal Klinikkområde Gol Vidaregåande skule Me gratulerar!
  Les meir
 • Korleis ynskjer du sentrum av Gol skal sjå ut?

  16.05.2019
  Kommunestyret vedtok prosjektplanen for stadutviklingsprosjektet i vinter og prosjektgruppa er svært interessert i å få innspell frå deg, anten du er Goling eller berre likar å komme hit.  Sjå prosjektplanen og idenotat utarbeida av Aslan viak.  For...
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Fjerning av nedgravde oljetankar

  19.08.2019
  Forbod mot oljefyring til oppvarming frå 2020 Frå 1.1.2020 er det ikkje lenger lov å nytte fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar. Dette er nedfelt i eiga forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060 Eigar og brukar av...
  Les meir
 • Gjerde inn hytta?

  13.06.2019
  Me forstår at folk ynskjer å gjerde inn hytta si slik at ein unngår møk heilt inn på trappa. Aktuelle gjerdetypar kan væra nettinggjerde av metall (sauenetting), bordgjerde, stakittgjerde eller skigard. Gjerde må minst væra ein meter høgt og ha ei...
  Les meir
 • Klimaråd i Gol kommune

  06.03.2019
  Det er oppretta eit klimaråd i Gol kommune. Dette skjer som resultat av vedteken energi – og klimaplan hausten 2018. Målet med klimarådet er å ha klimasaker synleg og på dagsorden, godt forankra i kommuneleiinga. Klimarådet vert leia av ordførar og...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Høyringar

  18.07.2017
  Høyringar I denne lenka finn du eit oversyn som  viser høyringsfrister, lengd på høyringsperioden og status for høyringssaka. Du kan laste ned saker som framleis er på høyring, eller du kan velgje å laste ned alle, også dei som er ferdig behandla....
  Les meir
 • Personvern

  05.07.2018
  Personvern Erklæringa skal gje informasjon om korleis Gol kommune behandlar personopplysningar og kva rettar registrerte har. Det er behandlingsansvarleg som avgjer føremålet med behandlinga av personopplysningar og som er ansvarleg for at personopplys...
  Les meir
 • TT-tenesta frå 1.1.2020

  25.03.2019
  Frå 1 1.2020 blir Buskerud ein del av Viken fylkeskommune. Eksisterande retnigsliner for TT-ordninga i dei tre fylka blir vidareført i ei overgangsperiode frå 1.1.2020 til 31.12.2020. Nye felles retningsliner blir utarbeidt og vedtatt innan 31.12.2020....
  Les meir
 • Hallingdal krisesenter

  26.09.2019
  Hallingdal krisesenter - eit interkommunalt tilbod for kommunane Gol-Flå-Nesbyen-Hol-Hemsedal og Ål. Hallingdal krisesenter er eit døgnåpent lavterskeltilbod til barn, kvinner og menn som lever med vold, mishandling og truslar frå ein partnar, familie...
  Les meir