Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Beredskap og kriseleiing

Kriseleiing

Ved alvorlege ulykker, krise eller katastrofar vil kommunens kriseleiing tre saman. Den består av:

 • Ordførar, 916 73 900
 • Kommunedirektør, 916 73 901
 • Kommunalsjef for helse og omsorg 960 40 384
 • Avdelingsleiar sekretariat og tenestetorg, 916 73 907
Sorg og kriseteam

Oversikt over medlemer av sorg- og kriseteamet i Gol kommune:

 • Kommunalsjef for helse og omsorg Conrad A. Ravnanger telefon 960 40 384
 • Helse-og omsorg Ingebjørg By Teigen
 • Kommuneoverlege Frode Frøyland
 • Fagleiar Psykisk helse Nic Morten Eilertsen
 • Vakthavande prest
 • Politi
Prest - beredskap Hallingdal

Beredskapsvakt for prestane i Hallingdal

Nedre Hallingdal (Flå, Nes, Gol og Hemsedal):
vakttelefon 954 71 334

Øvre Hallingdal (Hol og Ål):
vakttelefon 954 71 644

Vaktberedskapen gjeld i tidsrommet:
Måndag - torsdag kl. 17.00 - kl. 08.00
Fredag kl. 17.00 - måndag kl. 08.00

Ved andre tidspunkt, kontakt den lokale presten.

Vakthavande prest er tilgjengeleg for tenester som ikkje kan utsetjast:

 1. Gå med dødsmelding
 2. Soknebod
 3. Sjelesorg i akutte livssituasjonar

Beredskap

Eigenberedskapsveka 2022

Råd om eigenberedskap - planlegg for å klare sjølv i minst 3 døgn - gode tips og råd

Sikker hverdag

Beredskapsplan og ROS

Gol kommune har beredskapsplan for krisehandtering som blir oppdatert årlig. Kommunen sitt beredskapsarbeid er basert på eigen risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) som blir revidert om lag kvart 4 år.
Gol kommune sin analyse er sist revidert og behandla av kommunestyre den 14.06.2022.

Oppmøtestad ved bortfall av mobilnett og akutt behov for hjelp frå nødetatane

I ein situasjon med ekstremvær eller andre større hendingar kan mobilnettet bli utilgjengeleg. Når mobilnettet er nede vil du heller ikkje få kontakt med nødetatane.
Har du akutt behov for hjelp frå nødetane kan du då møte her:
Gol kommunelegekontor- parkeringsplassen, Gamlevegen 4.

Dette bør du ha som beredskapslager heime

Sikker hverdag

Du er ein del av Norges beredskap

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.

Me lev i eit trygt og stabilt samfunn der me er vane til at det meste fungerer som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna straum, vatn og internett - og nettopp det er vår største sårbarheit.

Når samfunnet blir ramma av ei stor hending eller krise, må hjelpa fyrst ut til dei som treng det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ein hending, jo betre rusta står me som samfunn.

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggjarane i Norge er lite forberedt på ein krise der mange mister støm eller vatn, eller der det blir vanskelegare å få tak i nødvendige varer. Derfor jobbbar DSB for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Saman bidrar me til å styrke befolkninga, og dermed landet sin uthaldenheit og motstandskraft!

Du kan lese meir om kampanjen på DSB sine heimesider.

Konkrete råd for god eigenberedskap kan du lese om på sikkerhverdag.no

Tilfluktsrom

Spørsmål om tilfluktsrom kan rettast til Sivilforsvaret på telefon 33 41 25 00 eller 33 31 06 60.

Du finn også informasjon på sivilforsvaret sine heimesider.