Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Beredskap og kriseleiing

Kriseleiing

Ved alvorlege ulykker, krise eller katastrofar vil kommunens kriseleiing tre saman. Den består av:

 • Ordførar.
  Tlf: 916 73 900.
 • Kommunedirektør.
  Tlf: 916 73 901.
 • Kommunalsjef for helse og omsorg.
  Tlf: 960 40 384.
 • Avdelingsleiar sekretariat og tenestetorg.
  Tlf: 916 73 907.
Psykososialt kriseteam (Sorg og kriseteam)

Oversikt over medlemer av sorg- og kriseteamet i Gol kommune:

 • Kommunalsjef for helse og omsorg, Conrad A. Ravnanger.
  Telefon: 960 40 384.
 • Avdelingsleiar for helse, Agnes Serine Bossum.
  Telefon: 952 81 130.
 • Kommuneoverlege, Frode Frøyland.
 • Fagleiar Psykisk helse, Nic Morten Eilertsen.
 • Vakthavande prest.
 • Politi.
Prest - beredskap Hallingdal
Kyrkjas beredskaps- og vaktordning

I ordinær arbeidstid blir lokal prest kontakta ved kriser.
Dersom det oppstår eit akutt behov utanom arbeidstid inngår prestane i prostiet i ein vaktturnus og kan kontaktast via den nasjonale beredskapstelefonen i kyrkja. Vaktordninga er ein avtale mellom Den norske Kirke og justisdepartementet og blir brukt primært til å varsle om brå og uventa død på vegner av politiet.

Han kan og nyttast av legevakt og alders-/sjukeheim mellom kl. 15 og 09 når oppdraget ikkje kan vente. For eksempel ved ønske om besøk av prest frå terminal pasient eller fare for liv.
Beredskapstelefonen bli betjent av Securitas som kallar ut vakthavande prest lokalt.

I dei fleste kommunane er det og prest med i kommune sine psykososiale kriseteam. Ved vakanse, sjukdom, ferie eller permisjon kan kriseteamet kontakte prost eller vakthavande prest.

Kyrkjas nasjonale beredskapstelefon for kontakt med prest mellom kl. 15.00 – 09.00: 22 88 14 85.

Oversikt over prester i Hallingdal prosti

Prost

Sveinung Hansen

Tlf: 970 01 101

Sokneprest Ål

Geir Wiknes

Tlf: 971 31 441

Sokneprest Geilo

Gunni M. Banggren

Tlf: 920 41 083

Sokneprest Hol

Stein Arne Larsson

Tlf: 948 87 965

Sokneprest i Gol/Herad

Arnstein Bleiktvedt

Tlf: 958 28 706

Sokneprest i Hemsedal

Camilla Osnes

Tlf: 977 15 677

Vikarprest Nes (til 1/4) 

Sven Giljebrekke

Tlf: 934 08 065

Sokneprest Nes (fra 1/4)

Ingrid Finsådal Bakke

Tlf: 910 08 109

Sokneprest Flå

Vetle Styve Sæbø

Tlf: 995 93 831

Prostiprest (vikar)

Ole-Jonny Lomme

Tlf: 979 67 653

Beredskap

Eigenberedskapsveka

Råd om eigenberedskap - planlegg for å klare sjølv i minst 7 døgn - gode tips og råd.

Sikker hverdag (sikkerhverdag.no)

Eigenberedskapsveka gjennomføyrast i oktober.

Beredskapsplan og ROS

Gol kommune har beredskapsplan for krisehandtering som blir oppdatert årlig. Kommunen sitt beredskapsarbeid er basert på eigen risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) som blir revidert om lag kvart 4 år.
Gol kommune sin analyse er sist revidert og behandla av kommunestyre den 14.06.2022.

Oppmøtestad ved bortfall av mobilnett og akutt behov for hjelp frå nødetatane

I ein situasjon med ekstremvær eller andre større hendingar kan mobilnettet bli utilgjengeleg. Når mobilnettet er nede vil du heller ikkje få kontakt med nødetatane.
Har du akutt behov for hjelp frå nødetane kan du då møte her:
Gol kommunelegekontor- parkeringsplassen, Gamlevegen 4.

Dette bør du ha som beredskapslager heime

Beredskap i hjemmet (sikkerhverdag.no)

Du er ein del av Norges beredskap

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap" (dsb.no) for å styrka bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Dette blir gjort gjennom konkrete råd om kva folk kan gjera for å forberede seg best mogleg viss noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjonar.

Me lev i eit trygt og stabilt samfunn der me er vane til at det meste fungerer som det skal. Livet i Noreg er imidlertid heilt avhengig av blant anna straum, vatn og internett - og nettopp det er vår største sårbarheit.

Når samfunnet blir ramma av ei stor hending eller krise, må hjelpa fyrst ut til dei som treng det aller mest. Jo fleire av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ein hending, jo betre rusta står me som samfunn.

DSBs befolkningsundersøkelse (dsb.no) viser at innbyggjarane i Norge er lite forberedt på ein krise der mange mister støm eller vatn, eller der det blir vanskelegare å få tak i nødvendige varer. Derfor jobbbar DSB for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

Saman bidrar me til å styrke befolkninga, og dermed landet sin uthaldenheit og motstandskraft!

Du kan lese meir om kampanjen på DSB sine heimesider.

Konkrete råd for god eigenberedskap kan du lese om på sikkerhverdag.no

Tilfluktsrom

Spørsmål om tilfluktsrom kan rettast til Sivilforsvaret på telefon 33 41 25 00 eller 33 31 06 60.

Du finn også informasjon på sivilforsvaret sine heimesider (sikkerhverdag.no)