vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Klimaråd i Gol kommune

  06.03.2019
  Det er oppretta eit klimaråd i Gol kommune. Dette skjer som resultat av vedteken energi – og klimaplan hausten 2018. Målet med klimarådet er å ha klimasaker synleg og på dagsorden, godt forankra i kommuneleiinga. Klimarådet vert leia av ordførar og...
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Varsel om veghøvling

  20.02.2019
  Varsel - veghøvling av kommunale vegar! Fra måndag morgon 18. februar vil kommunalteknisk avdeling begynne med veghøvling. Dei startar med dei sentrumsnære vegane. Hold avstand til maskinane. NB! Dei er der for dykk!
  Les meir
 • Hallingdal barnevernsteneste

  28.09.2018
  Har du lang erfaring med å jobbe med barn, har tid til overs eller er pensjonist. Meir info her
  Les meir
 • Tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

  02.05.2018
  Frå og med 2020 er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader. Søk Enova no for å få tilskot til fjerning av gamalt anlegg! Dei tekniske sjefane i Hallingdal oppmodar innbyggjarar som har/har hatt oljefyringsanlegg om å søke om tilskot frå Eno...
  Les meir
 • Rekordtildeling til Norsk Kulturarv

  14.11.2018
  Les meir
 • Trafikksikkerheits - tiltak

  09.10.2018
  Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud deler kvart år ut midlar til frivillige trafikksikkerhetstiltak i regi av enkeltpersonar, lag, foreiningar og andre frivillige organisasjonar. Dette kan f.eks. væra idrettslag og foreldreutvalg i skular og...
  Les meir
 • Kommuneplanens samfunnsdel

  15.06.2018
  Gol har fått ny kommuneplan for perioden 2018-30 Gol kommune har vedtatt ny samfunnsdel i kommuneplanen. Den nye visjonen «Me sjåast på Gol» har tre underpunkt; det gode liv, møteplassen mellom aust og vest og utgangspunkt for næring- og utvikling....
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • dinutvei.no

  05.01.2018
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. dinutvei.no gjev oversikt over ulike...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Forslag til endring i spesialforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. - frist 24.05.2019 Les høringsdokumenta her NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsfrist 01.10.2019 Les høringsdokumenta her...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni 2017. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80...
  Les meir
 • Chat med oss

  30.10.2017
  Alle har no moglegheit for å chatte med medarbeiderane på tenestetorget i Gol kommune. Her kan du stille oss spørsmål om det du lurar på. Er det noko som krev ordinær saksbehandling, må du fortsatt sende søknad til postmottak@gol.kommune.no. Opningstid...
  Les meir
 • Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner

  27.02.2018
  NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner. Rapporten er tilgjengeleg her: http://bit.ly/2sUpypS Farekart Gol og Hemsedal Faresonekart - skred i bratt terreng Arealplan - ansvar Gol og Hemsedal Kartlegging av faresoner for skre...
  Les meir
 • Personvern

  05.07.2018
  Personvern Erklæringa skal gje informasjon om korleis Gol kommune behandlar personopplysningar og kva rettar registrerte har. Det er behandlingsansvarleg som avgjer føremålet med behandlinga av personopplysningar og som er ansvarleg for at personopplys...
  Les meir
 • Deler du brønn med naboen?

  27.11.2018
  Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1.juli 2018 skal alle vassforsyningssystem væra registrert hjå Mattilsynet. Kvifor skal du registrere?
  Les meir
 • TT-tenesta frå 1.1.2020

  25.03.2019
  Frå 1 1.2020 blir Buskerud ein del av Viken fylkeskommune. Eksisterande retnigsliner for TT-ordninga i dei tre fylka blir vidareført i ei overgangsperiode frå 1.1.2020 til 31.12.2020. Nye felles retningsliner blir utarbeidt og vedtatt innan 31.12.2020....
  Les meir
 • Informasjonsmøte om skrantesjuke

  25.03.2019
  Informasjonsmøte om skrantesjuke i Lærdal og Ål kommune.
  Les meir
 • Aksellastrestriksjonar

  26.03.2019
  Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 8.4.2019. kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar: KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense   KV 1340 Golberggutu KV 2160 og KV...
  Les meir
 • Ny fastlege

  28.03.2019
  Legetenesta i Gol kommune informerer: Gol kommune ønskjer å styrke legetenesta og gi innbyggjarane betre tilgang til fastlege. Det er derfor inngått avtale med ny fastlege, Dorte Louise Sagen, frå 01.05.19. Dette medfører at ein del personar med fastle...
  Les meir