vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Rekordtildeling til Norsk Kulturarv

  14.11.2018
  Les meir
 • Trafikksikkerheits - tiltak

  09.10.2018
  Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud deler kvart år ut midlar til frivillige trafikksikkerhetstiltak i regi av enkeltpersonar, lag, foreiningar og andre frivillige organisasjonar. Dette kan f.eks. væra idrettslag og foreldreutvalg i skular og...
  Les meir
 • Hallingdal barnevernsteneste

  28.09.2018
  Har du lang erfaring med å jobbe med barn, har tid til overs eller er pensjonist. Meir info her
  Les meir
 • Rekruttering av fosterheimar

  31.08.2018
  Vil du veta meir om det å væra fosterheim? Informasjonsmøte vert halde på Pers hotell 11.september. Møte er uforpliktande. Les meir hjå Bufetat
  Les meir
 • Kommuneplanens samfunnsdel

  15.06.2018
  Gol har fått ny kommuneplan for perioden 2018-30 Gol kommune har vedtatt ny samfunnsdel i kommuneplanen. Den nye visjonen «Me sjåast på Gol» har tre underpunkt; det gode liv, møteplassen mellom aust og vest og utgangspunkt for næring- og utvikling....
  Les meir
 • Momskompensasjon til lag og organisasjonar

  13.06.2018
  1,4 milliardat til frivillige. I fjor fekk over 23.000 organisasjonar momskompensasjon. Kan laget ditt eller organisasjonen din søkje? Lotteri - og stiftelstilsynet skal fordele 1,4 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Desse...
  Les meir
 • Tilskot til å fjerne gamalt oljefyringsanlegg

  02.05.2018
  Frå og med 2020 er det forbode å bruke olje til oppvarming av bustader. Søk Enova no for å få tilskot til fjerning av gamalt anlegg! Dei tekniske sjefane i Hallingdal oppmodar innbyggjarar som har/har hatt oljefyringsanlegg om å søke om tilskot frå Eno...
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Borgarleg vigsel Frå og med 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsle brurepar. I Gol kommune er det ordførar Heidi Granli og varaordførar Helge A. Feet som har denne mynda. Både busette i Gol og utanbygds kan bli vigsla. Det er ein del...
  Les meir
 • dinutvei.no

  05.01.2018
  Vold i nære relasjonar, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikkje alle veit kva slags hjelp dei kan få eller kvar hjelpa finns. Mange ynskjer også meir kunnskap om vold og overgrep. dinutvei.no gjev oversikt over ulike...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Ekstraordinær bandtvang

  25.01.2018
  På grunn av ekstraordinære forhold for viltet, med lokalt store snømengder, innføres ekstraordinær bandtvang i Gol kommune. Dette innebær at hundar skal haldast i band eller forsvarleg innestengt eller inngjerda, slik at dei ikkje kan jaga eller skade...
  Les meir
 • Nyheitsbrev

  19.12.2017
  Endeleg har me fått til eit nyheitsbrev som me vonar vil gje innbyggjarane i Gol mykje god og relevant informasjon! Her kan du lesa det. Om du ynskjer å få fleire nyheitsbrev til deg vil denne kun vera tilgjengeleg gratis elektronisk etter 2 utgåve....
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen Les dokumenta og send inn høyringssvar her Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleleoven. Hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni 2017. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80...
  Les meir
 • Chat med oss

  30.10.2017
  Alle har no moglegheit for å chatte med medarbeiderane på tenestetorget i Gol kommune. Her kan du stille oss spørsmål om det du lurar på. Er det noko som krev ordinær saksbehandling, må du fortsatt sende søknad til postmottak@gol.kommune.no. Opningstid...
  Les meir
 • Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner

  27.02.2018
  NVE har gjennomført skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal kommuner. Rapporten er tilgjengeleg her: http://bit.ly/2sUpypS Farekart Gol og Hemsedal Faresonekart - skred i bratt terreng Arealplan - ansvar Gol og Hemsedal Kartlegging av faresoner for skre...
  Les meir
 • Ny rektor ved Gol skule

  04.05.2018
  Tilsettingsrådet har i møte onsdag 2. mai tilsett Ellen Wang Fredriksen som ny rektor ved Gol skule. Ellen Wang Fredriksen har takka ja til stillinga.
  Les meir
 • Personvern

  05.07.2018
  Personvern Erklæringa skal gje informasjon om korleis Gol kommune behandlar personopplysningar og kva rettar registrerte har. Det er behandlingsansvarleg som avgjer føremålet med behandlinga av personopplysningar og som er ansvarleg for at personopplys...
  Les meir
 • Ledig stilling-dagleg leiar kommunerevisjon IKS

  24.10.2018
  Kommunerevisjon IKS søkjer ein engasjert og dyktig dagleg leiar. Kommunerevisjon IKS er eigd av kommunane i Hallingdal og Valdres. Målet er at me skal utgjere ein forskjell for kundane våre,ved å bidra til at de følgjer regelverket, gjennomfører tiltak...
  Les meir
 • Høyring kommuneplan-arealdel

  15.11.2018
  Kommuneplanutvalet varsler oppstart av planarbeid for arealdel av kommuneplanen, og planprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn frå 10.11.18 til 29.12. 18. I denne perioda er det mogeleg å kome med innspel til både program og arealdelen Har du...
  Les meir
 • Treng du litt ekstra til jul?

  26.11.2018
  Frelsesarmeen har lange tradisjonar for å yte ekstra bistand til økonomisk vanskelegstilte, både til jul og elles i året. Dei siste åra har dette også blitt eit fast, organisert tilbod i Hallingdal. Her finn du informasjon og eit skjema som må fyllast ...
  Les meir
 • Deler du brønn med naboen?

  27.11.2018
  Deler du brønn med naboen? No skal alle små vassforsyningssystem registrerast. Innan 1.juli 2018 skal alle vassforsyningssystem væra registrert hjå Mattilsynet. Kvifor skal du registrere?
  Les meir