Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Varsel om oppstart - detaljregulering for Søre Narveset

Det er varsla oppstart av arbeid med reguleringsplan for Søre Narveset. Planområdet ligg på eigedom gbnr. 17/70 ved krysset Sjausetvegen/Smylistølvegen, og er om lag 7 600 m2. Varselet er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.

Formålet med planarbeidet er å auke antal einingar i gjeldande reguleringsplan frå tre til fire nye fritidstomter med tilhøyrande tilkomstveg, straumforsyning og VA-anlegg. Føresegner om høgder, utnytting og skånsam plassering i terrenget blir gjort i tråd med føringar i kommuneplan

Innspel

Dersom du har spørsmål eller innspel til planarbeidet kan du sende dei til fagkyndig PULS arkitekter as v/Berit Ribsskog, postboks 135 Vinderen, 0319 Oslo, e-post berit@puls-a.no eller telefon 93 81 72 13.

Fristen for innspel er 4. oktober 2023.