Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - detaljregulering Glomsrud

Gol kommune v/Utval for natur og næring (UNN) har vedteke å legge detaljregulering for Glomsrud ut til offentleg ettersyn i seks veker. UNN behandla planforslaget i møte 22. august 2023, som sak 42/2023. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget legg til rette for inntil 64 fritidsleilegheiter på eigedomen Glomsrud, som ligg i Auenhauglie på Golsfjellet. Maks byggehøgde i planområdet er 11 meter innanfor område FBK2 og 6 meter i område FBF.

Ein liten del av planområdet ligg innanfor aktsemdsområde for flaum. Det er gjennomført flaumfarevurdering som viser at det ikkje er nødvendig å teikne opp faresone for flaum. Det er og vurdert at erosjonstryggleiken er tilstrekkeleg.

Tettbebyggelsen i Auenhauglie er berekna til 1 990 personekvivalentar (pe). Inkludert i desse er 260 pe til Glomrsud. I samband med detaljregulering for Auenhauglie Panorama, lenger sør i planområdet, ønsker tiltakshavar å flytte 35 pe frå Glomrsud. Dette er for å kunne fortette med sju einingar i Panorama utan at det går utover samla antal pe i Auenhauglie. Det er ikkje tillatt med fleire einingar i planområdet enn det som tilsvarar 225 personekvivalentar (pe), og Norsk standard skal leggast til grunn i berekninga av antal pe per eining. Antalet pe er basert på avtalen som føreligg mellom Golsfjellet Vest AS og Glomsrud, og antalet pe inngår i det gjeldande utsleppsløyvet for Auenhauglie. Opphaveleg var det tenkt å flytte 55 pe til Auenhauglie Panorama, men då dette planframlegget vart redusert med fire einingar, er det berre behov for å flytte 35 pe. 

Matjordplan er under utarbeiding, og skal ligge ved til 2. gongsbehandling av reguleringsplanen.

Plandokumenta kan finnast på Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere skriftleg, og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 11. desember 2023