Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot til opprydding av avfall etter flaumhendingane i Sør Noreg i august 2023

Dette omfattar flaumhendingane under ekstremvêret «Hans». Frist 1. juli.

Kven kan søkje?

Grunneigar eller den som har råderett over privat eigedom i Sør-Noreg kan søkje om tilskot til opprydding av avfall etter flaumhendingane i Sør-Noreg. Den som har råderett over eigedomen må leggje ved dokumentasjon på dette. Døme på dokumentasjon kan vere avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l. Sør-Noreg er Noreg sør for Nordland fylke, og består av landsdelane Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Det er statsforvaltaren i ditt fylke som handsamer søknader om tilskot.

Meir informasjon og søknadsskjema

Sist endret: 27.05.2024