Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Varsel om oppstart - reguleringsplan for ny barnehage, Hallingmo

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-8, 12-15 og 21-3 blir det varsla om oppstart av reguleringsplan for ny barnehage med barneavlastning på Hallingmo, nord for Gol skule.

Formålet med planarbeidet er å regulere ny barnehage med barneavlastning. 

Planområdet ligg nord for Gol skule, avgrensa av Sagvegen og Tronderudvegen. Området omfattar delar av eigedomane gbnr. 9/9, 9/56, 9/215, 9/336 og 10/28, og har ein storleik på om lag 25 dekar. Området er forholdsvis flatt og ubebygd i dag. På delar av området er det etablert skulehage som blir vurdert å flytte i planprosessen. Sør i planområdet er delar av tomta gravd ut, og det er etablert parkeringsplass for Gol skule. Elles er store delar av området urørt natur med tre, lyng og låg vegetasjon. Områdeavgrensinga kan bli redusert etter innspel til varsel om oppstart. 

Planforslag

Det skal etablerast ein 4-6 avdelings barnehage og avdeling for avlastning på tomta.

I reguleringsplan for Hallingmo, planID 2012007, er området regulert til grøntområde og parkering, gangveg og idrettsanlegg og grønstruktur. I gjeldande kommunedelplan og forslag til kommunedelplan er planområdet avsett til offentleg og privat tenesteyting og bustad. Formålet er i tråd med overordna plan. 

I arbeidet med etablering av ny barnehage og barneavlastning vil trafikkforhold bli kartlagt og innlemma i regulering. Det vil bli sett på ulike alternativ for tilkomst, deriblat tilkomst frå Valdresvegen. Det vil bli vurdert å flytte parkeringsplassen for dei tilsette ved Gol skule til søraust for skula, slik at trafikale forhold og trafikkavvikling til skule og barnehage blir skild så langt det let seg gjere. Området søraust for skula har ikkje krav til regulering. Det må greiast ut flaumfare. 

Har du innspel eller merknader?

Dersom du har innspel eller merknader til planforslaget kan du sende dei til MAP ARKITEKTER AS v/ Aurora Grøgaard, 48 48 14 87, e-post: ag@mapark.no

Fristen for å kome med innspel eller merknader er 31.08.2024 

Plandokument