Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - detaljregulering Auenhauglie Panorama

Gol kommune v/Utval for natur og næring (UNN) har vedteke å legge detaljregulering for Auenhauglie Panorama ut til offentleg ettersyn i seks veker. UNN behandla planforslaget i møte 24. oktober 2023, som sak 48/2023. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11.

Planforslaget legg til rette for å fortette planområdet med inntil 7 nye fritidstomter på eigedom gbnr. 28/183, som ligg i Auenhauglie på Golsfjellet. I tillegg blir 6 tomter endra frå næring til fritidsbusetnad. I annonsen i Hallingdølen laurdag 28. oktober 2023 stod det at planforslaget legg til rette for fortetting med 4 hyttetomter. Dette er ein beklageleg skrivefeil, og det rette talet er 7 nye fritidstomter i planområdet. Planområdet blir dermed utvida frå 19 til 26 hyttetomter.

I møtet vedtok UNN å fjerne tomt 4, 18, 24 og 30, slik at denne delen av planforslaget held seg innanfor avsett byggeområde i kommuneplan. I tillegg vart tomt 2 og 3 justert slik at heile planforslaget held seg utanfor markagrensa.

Tettbebyggelsen i Auenhauglie er berekna til 1 990 personekvivalentar (pe). Det er inkludert dei 19 einingane som allereie er regulert. For å ikkje hamne over 2 000 pe, ønsker tiltakshavar å flytte 35 pe (tilsvarande 7 einingar) frå Glomrsud til Auenhauglie Panorama, slik at samla antal pe i Auenhauglie ikkje blir endra. Opphaveleg var det tenkt å flytte 55 pe til Auenhauglie Panorama, men då dette planframlegget vart redusert til 7 einingar, er det berre behov for å flytte 35 pe.

Plandokumenta kan finnast på Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere skriftleg, og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 11. desember 2023