Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Offentleg ettersyn - detaljregulering Søre Narveset, gbnr. 17/70

Gol kommune v/Utval for natur og næring (UNN) har vedteke å legge detaljregulering for Søre Narveset gbnr. 17/70 planID: 2023006, ut til offentleg ettersyn i seks veker. UNN behandla planforslaget i møte 19. mars 2024, som sak 15/2024. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11.

Planforslaget legg til rette for oppføring av 4 fritidsbustader, med tilhøyrande tilkomstveg, straumforsyning og VA-anlegg. I gjeldande plan er det regulert 3 hyttetomter. Forslaget legg dermed til rette for ei ekstra hyttetomt.

Plandokumenta kan finnast på Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere skriftleg, og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 27. mai 2024.

Planbeskrivelse (PDF)

Føresegner (PDF)

Plankart (PDF)

Saksframlegg 1.gangs behandling - detaljregulering Søre Narveset gnr. 17 bnr. 70 (PDF)

Vedtak 1. gangs behandling - detaljregulering Søre Narveset gnr. 17 bnr. 70 (PDF)

ROS-analyse (PDF)

Rapport - arkeologisk registrering med følgebrev (PDF)

Rapport - Norsk landbruksrådgivning (PDF)

Rapport - vurdering av avløpsløsning (PDF)