Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - detaljregulering Golsfjellvegen 295 med fleire

Gol kommune v/Utval for natur og næring har vedteke å kunngjere detaljregulering Golsfjellvegen 295 med fleire, planID: 2023005. Detaljreguleringa vart sluttbehandla i Utval for natur og næring i møte 20. februar 2024, som sak 6/2024. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-12.

Reguleringsplanen går ut på å dele opp eigedomen gbnr. 13/82 i fire hyttetomter. Eigedomen er i dag bebygd med tre hytter. Reguleringsplanen legg til rette for å fortette området med ei ekstra tomt.

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 8. april 2024.

Plankart (PDF)

Planbeskrivelse (PDF)

Føresegner (PDF)

Saksframlegg - 2.gangsbehandling og sluttbehandling (PDF)

Saksprotokoll - 2.gangsbehandling og sluttbehandling (PDF)