Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gebyr

Gebyrliste (PDF)

Selvkostkalkyle - Notat til gebyrer (PDF)

Ønsker du å motta faktura oftere?

Vi er klar over at mange nå sliter med å få endene til å møtes og at økning i gebyrene vil gjøre det vanskeligere for mange.

Det å motta faktura oftere gjør dessverre ikke gebyrene lavere på årsbasis, men det kan være med å gjøre det enklere å fordele utgiftene.

Gol kommune ønsker derfor å tilby inntil 12 terminer for de som ønsker det. Eneste kravet er at du må kunne motta faktura digitalt (avtalegiro, e-faktura, Vipps eller e-post). Vi sender ikke ut blanketter i posten.

Skjemaet under kan benyttes.

Skjemaet sendes kommunen/legges i postkassa på kommunehuset eller det kan sendes på e-post til: gebyr@gol.kommune.no

Søknadsskjema - endre termin (PDF)

Gol kommune har endret måte å sende faktura på

Dersom du i banken din har sagt «ja takk alle/automatisk e-faktura» på e-faktura vil du få fakturaen i nettbanken.

Avtalegiro er det ingen endring på.

Dersom du ikkje har e-faktura avtale, vil vi sende til Vipps, dersom du har avtale om å mota faktura der.

Neste val er til digital postkasse/digipost.

Deretter å sende til e-postadressa di, dersom denne er lagra i kundeopplysningane dine hos oss.

Dersom du ikkje har noko av dette, vil fakturaen komme i posten. Det vil da ikkje være giroblankett på, slik som tidligare. Dei av våre kundar som nyttar brevgiro må difor fylle ut giroen sjølv.

Dersom du ønskjer å sjå kopi av fakturaene dine eller søke om betalingsutsetting, kan du gå inn på www.gol.kommune.no "Mi side" .Logg deg inn på "Mine fakturar".

For firma:

De som pr. i dag kan mota EHF-faktura vil ikkje merke nokon endringar.

Dersom de har aktivert «ja takk alle» eller «automatisk e-faktura» i nettbanken vil de få den som e-faktura.

De som pleier få rekning i posten vil få dette, men det vil ikkje være giroblankett på denne.

Dersom dykkar ikkje kan mota faktura digitalt (EHF/e-faktura), kan de få fakturaen på e-post.

Send da ein e-post til postmottak@gol.kommune.no så registrerer vi e-postadressa di.

Vil du dele opp faktura på kommunale gebyr?

Me tilbyr no at du kan få faktura på kommunale gebyr oftare enn tidlegare. Du kan behalde dagens ordning med 2 gonger per år, eller du kan velje å få faktura 4, 6 eller 12 gonger per år.

Einaste kravet er at du må kunne motta faktura digitalt. Eksempel på digital måte å få ein faktura på er; avtalegiro, e-faktura, Vipps og e-post. Brukar du ikkje nettbank og ynskjer å motta faktura på e-post, må du informere oss om e-postadressa.

Dersom du ønskjer å motta faktura fire gonger i året vil du få faktura i mars, mai, august og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

Dersom du ønskjer å motta faktura seks gonger i året vil du få faktura i januar, mars, mai, august, september og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

Dersom du ønskjer å motta faktura 12 gonger vil du motta faktura månadleg. Betalingsfrist vil være 16. kvar månad.

For deg som ikkje ønskjer å motta faktura oftare, eller framleis ønskjer blankett tilsendt i posten, blir det ingen endringar. De vil motta faktura to gonger i året med betalingsfrist 16.04. og 16.09.

For å inngå avtale om oftare faktura må du ta kontakt med kommunen. Dersom du har fleire eigedommar i kommunen, må du inngå avtale pr. bygg/eigedom.

Fyll ut skjemaet og send det på e-post til gebyr@gol.kommune.no

Melding om oppdeling av faktura må være kommunen i hende seinast seks veker før forfall på hovudterminane. Dvs. før 01.03. og 01.08.

Søknadsskjema - endre termin (PDF)

Korleis forstå tilsendt faktura (PDF)

Sjølvkostkalkyle for 2021 (PDF)

Klage på kommunale eigedomsgebyr (PDF)

Sjå dine fakturaer

Sjå dine fakturaer frå oss, logg inn med min ID for å sjå dine opplysningar

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar:

  • 1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april
  • 2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 12.12.2023 i sak 73/2023.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 23,79
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 1 389,-
451 - 500 3 005,43,-
501 - 1000 5 919,46,-
1001 - 2500 11 834,66,-
2501 - 5000 22 094,35,-
5001 - 10000 50 511,99,-
10001 - 20000 126 253,40,-
over 20000 149 952,49,-

Vannpost Glitre

Kunder med nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) og fastledd (abonementsgebyr) basert på uttak jf. årsgebyr vatn.

Kunder uten nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) jf. årsgebyr vatn + kr. 800,- pr. oppmøte

Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn. 
Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 40,26

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 50
101 - 200 70
over 200 100

Hytter i bruk som helårsbolig

130

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 2 394,-
451 - 500 7 413,-
501 - 1000 12 710,-
1001 - 2500 29 650,-
2501 - 5000 55 070,-
5001 - 10000 110 125,-
10001 - 15000 222 390,-
15001 - 20000 290 140,-
over 20000 360 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 3 950,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl 350,-
Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
   
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
Slamtømminggebyr
Gebyr for slamtømming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr. 105,-

Oppmøtegebyr for slamavskillere/minirenseanlegg

kr. 416,-

Oppmøtegebyr for tette tanker, gråvannanlegg o.l.

kr. 473,-

Oppmøtegebyr for store anlegg

kr. 1 470,-

Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1 155,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3 675,-
Oppmøte ekstratømming - traktor kr. 1 890,-
Oppmøte nødtømming - traktor kr. 2 887,50
Pr. m3 for slamavskillere kr. 189,-
Pr. m3 for tette tanker/minirenseanlegg o.l. kr. 242,-
Pr. m3 store anlegg/kap. 13 kr. 166,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr. 336,-
Traktor- /spesialbil/liten bil kr. 683,-

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3

kr. 500,-
Rensegebyr for minirenseanlegg/renseanlegg kr. 400,-
Tillegg utenom arbeidstid kr. 1 312,50
Timepris - mobilavvanning kr. 2 625,-
Timepris - slamsugerbil kr. 2 184,-

Her finner du døme på utrekning av dei forskjellige anleggstypane (PDF)

Tilsynsgebyr
Tilsyn av små avløpsanlegg <50 pe kap. 12, pris pr år Kr. 350,-  
Tilsyn større avløpsanlegg 50-2000 pe kap 13, pr år    
Tilsyn 50-100 pe, pr år Kr. 2500,-  
Tilsyn 101-250 pe, pr år Kr. 4000,-  
Tilsyn 251-500 pe, pr år Kr. 7000,-  
Tilsyn 501-1000 pe, pr år Kr. 9500,-  
Tilsyn 1001-1500 pe, pr år Kr. 11000,-  
Tilsyn 1501-2000 pr, pr år Kr. 15000,-  
Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk kr. 4 411,-
Renovasjon dunk stor kr. 6 535,-
Containerrenovasjon kr. 4 154,-
Hytte-/ stølsrenovasjon

kr. 2 396,-

Utvida henteavstand

kr. 470,-

Heimekompostering gir 15 % reduksjon av gebyret. For hytte-/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

Feiegebyr

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 05.03.2024 i sak 7/2024. 

Gebyret blir frå 2024 lagt inn som årleg gebyr, men fordelt på frekvens jf. behov for tenestene.

Branntilsyn - bustad kr. 1 367,-
Branntilsyn - fritidsbustad kr. 1 590,-
Timesats pr. påbegynt time kr. 667,-