Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Dagsenter

Tilbodet på dag skal bidra til en meiningsfull kvardag saman med andre.
Fokus er trivsel, meistring og deltaking.
Det er Gol Helsetun som er ansvarleg for tenesta.

Dagsenteret er ein viktig arena for aktivisering, trivsel, meistring og deltaking. Dagtilbodet kan bidra til å trygge kvardagen for brukarar og avlaste pårørande.

Tilbodet vert gitt etter individuell fagleg vurdering.
Dagsenteret er open 5 dagar i veka.

Deltakarar blir køyrt til og frå dagsenteret med følge.
Tilbod om dagsenter for heimebuande med demens og dagsenter for eldre, opphøyrer for personar som får langtidsopphald på institusjon, eller når personen ikkje lenger har nytte av tilbodet.

Ein betaler ein eigendel  for måltid og opphald pr. dag etter gjeldande satsar.

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester (PDF)

Kontaktperson

Anne Jorunn Holth

Telefon dagsenter: 916 73 985

Telefon mobil: 950 66 929

E-post: anne.jorunn.holth@gol.kommune.no