Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Andre offentlege tenester

Gol og Hemsedal lensmannskontor

Politivedtekter for Gol finn du her (lovdata.no).

Naudnummer 112.

Kontaktinformasjon og opningstider finn du her (politiet.no).

Felles kommunalt innkrevingskontor for Hallingdal

Telefon 32 02 90 50

Næraste skattekontor

Næraste kontor er Skatt Øst, Leira i Valdres.

Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG

Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES

Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30

Telefon: 800 80 000

Nettsider: www.skattetaten.no

Vinn AS Hallingdal

VINN AS Hallingdal er ein interkommunal attføringsbedrift som gir arbeidstreningstilbod og varige arbeidsplassar for menneske med behov for bistand av midlertidig eller varig karakter.

VINN AS Hallingdal har eit tett samarbeid med Nav-kontora i Hallingdal, helsevesen og andre kommunale instansar.

Meir informasjon om VINN AS Hallingdal finn du her (vinn-hallingdal.no).

Kontaktinformasjon

Vinn AS Hallingdal avd. Gol

Klemmavegen 8, 3550 GOL

E-post: post@vinn-hallingdal.no

Tlf. 32 07 56 00 Fax. 32 07 55 94

Vestre Viken jordskifterett

Kommunar som høyrer til rettsstad Nesbyen (domstol.no): Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol og Nore Uvdal

Buskerud Tingrett

Domstolen har rettsstader i Drammen, Hokksund, Kongsberg og Nesbyen (domstol.no).

Konfliktrådet

Konfliktrådet organiserer ei meglerteneste som er gratis og som har til føremål å løyse tvistar mellom private partar eller mellom individ og samfunn.

Konfliktrådets virkomheit er regulert i konfliktrådslova.

Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for råd og rettleiing. Saker kan fremjast ved direkte førespurnad til konfliktrådet, f.eks. frå privatpersonar, skule, barnevern, bedrifter og organisasjonar.

Sjølv om ein vel å anmelde ei sak til politiet, kan partane be om at politiet overfører saka til konfliktådet for handsaming der, dersom politiet finner den eigna.

For at ei sak skal kunne handsamast i konfliktrådet, må begge partane ha gjeve sitt samtykke til det.

Nettside (konfliktraadet.no) til konfliktrådet

Gol kyrkjekontor

Kontaktinformasjon

Gamlevegen 4, 3550 GOL

Tlf. 32 02 90 00

e-post: kyrkja@gol.kommune.no

Nettsida til Gol kyrkje (gol.kyrkja.no)

Mattilsynet

Telefon 22 40 00 00

Nettstaden (mattilsynet.no) til mattilsynet

Kontorstad: Enden 1, 3550 Gol

Hallingdal karrieresenter

Svøovegen 3, 3550 Gol

Telefon: 414 84 348

karriere.hallingdal@viken.no

Heimesida (karrierebuskerud.no) til Hallingdal karrieresenter

Vegvisar for andre offentlege tenester
For å finne andre offentlege tenester på nett kan du bruke vegvisar norge.no