Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gravemelding

Må eg søkje om graveløyve?

Du må søkje om løyve om du skal grave i eller ved offentleg veg. Det er som regel dei som utfører arbeidet som søkjer.

Det må også søkjast når det skal gravast i områder kor leidningsnett eller kabelnett i offentleg eller privat eige kan bli ramma.

Søknadsskjema finn du her:

Gravemelding (.doc)

I tillegg til gravemelding må man arbeidsvarsle dersom det skal utførast arbeid som gjer det nødvendig å sperre – heilt eller delvis – for eksempel veg, fortau eller offentlege plasser.

Arbeidsvarsling krevjast for alt arbeid som kan ha innverknad på trafikken på offentlege vegar og plassar.

Det krevjast at dei som skal utføre eller vere ansvarlege for å varsle arbeid på offentleg veg, kan dokumentere nødvendige kvalifikasjonar. Varslingsplan må utarbeidast