Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Brøyting og strøing

Snøbrøyting og vinterdrift av vegar

Vårt mål er å skape gode, framkomelege og trygge vintervegar for alle.

I Gol kommune har vi ca. 50 km veg som skal brøytas og strøyast om vinteren, i tillegg kjem gang – og sykkelvegar.

Vi sett stor pris på tålmodet dykkar, og gjer det vi kan for å halde vegane rydda for snø slik at alle kan komme trygt fram.

Spørsmål eller meldingar om forhold knytta til kommunale vegar kan rettast til tenestetorget i Gol kommune.

Krav til gjennomføring av vinterdrift (PDF)

Ofte stilte spørsmål

Når brøyter vi

Brøyting skal skje ved 5,0 cm laussnø og 3,0 cm kram snø.

Ved store snøfall skal vegane vere ferdig brøyta klokka 07.00 på kvardagar og klokka 09.00 på søndagar.

Snøbrøyting er delt inn i soner og blir utført av private entreprenørar.

Er vegen kommunal, privat eller fylkesveg

Lurar du på om vegen er kommunal eller fylkesveg? 
På Statens vegvesen sine nettsider finn du vegkart med oversikt (vegdata.no) 

Dette kan du forvente av oss
  • Vi brøyter hovudvegar, bustadvegar, gang- og sykkelvegar og fortau så fort det lar seg gjere.
  • Vi strøyr vegar og fortau slik at fotgjengarar og normalt vinterutrusta køyretøy kjem trygt frem. 
Dette forventer vi av deg
  • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglane 
  • Du ferdes aktsamt og varsamt slik at ikkje fare oppstår 
  • Du fjernar sjølv snø frå brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel 
  • Du legg ikkje snø på offentleg veg eller fortau 
  • Du fjernar all vegetasjon på eigen grunn som heng ut i køyrebane, fortau eller lignande 
  • Du fjernar ikkje brøytestikker 
  • Du fjernar køyretøy som er til hinder for vintervedlikehaldet
Eg har fått snø frå brøytebilen inn på min eigedom

Gol kommune har forståing for dei ulemper og det ekstraarbeid dei enkelte grunneigarane blir påført som følgje av at snø blir brøyta eller fresa inn på eigedommen.

Vi har forståing for at det kan følas urettferdig. Lovgivar har veid omsynet til rettferdighet opp mot det å komme fram. Det å komme fram er vekta tyngst. Det er fordi offentleg veg er ein viktig del av eit moderne samfunn. Vegmyndigheten sin rett til å måke snø frå offentleg veg over på privat eigedom er regulert av paragraf 2 i naboloven.

Tomteeigar som ryddar bort snø frå eigen tomt/avkjørsel må legge snøen på eigen grunn. Det er ikkje lov å legge snø frå private areal ut i vegbana jf. Veglova §57.

Manglande brøyting eller strøying

Ved store snøfall eller ved underkjølt regn er det vanskeleg å halde kommunens eigne standard krav, men vi har alt tilgjengeleg mannskap i arbeid og gjer det vi kan for at du skal komme trygt frem.

Ønskjer du å klage på manglande brøyting eller strøying?

Telefon: 32 02 90 00 
E-post: postmottak@gol.kommune.no