Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Eigenfråsegn om konsesjonsfritak

Skjema som skal nyttast ved kjøp av hus, hytte, leiligheit

Rødt utskriftsskjema LDIR-356
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense (PDF)

Skjema som skal nyttast ved kjøp av landbrukseigedom

Grønt utskriftsskjema LDIR-360
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. (PDF)

Søknad om konsesjon knytta til landbruk

Blått utskriftsskjema LDIR-359
Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - søknad (PDF)


Alle konsesjon skjema er henta hos Landbruksdirektoratet sine heimesider (landbruksdirektoratet.no)

Utfylling av skjema

Skjema må fyllast ut av ny eigar (eitt skjema for kvar eigar) og sendast til kommunen.
Skjema kan sendast på e-post til postmottak@gol.kommune.no, eller pr post til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol

Kommunen kontrollerar opplysningane,og skjema vert sendt elektronisk til Kartverket.

Når Kartverket mottek tinglysingspapir sjekkar dei at det er registrert inn eigenerklæringsskjema, og eigedomen kan tinglysast.

De treng ikkje sende inn adresseendring til kommunen når det gjeldt kommunale avgifter.
Kommunen får oppdatering frå Statens kartverk når eigedomar vert tinglyst på ny eigarar.

Kontaktinformasjon

Tenestetorget
Telefon: 32 02 90 00
E-post: tenestetorget@gol.kommune.no

Hvis det gjeld landbrukseigendom ta kontakt med:
Landbrukskonsulent

Tove Solheim
Telefon: 32 02 90 75
E-post: tove.solheim@gol.kommune.no
Arbeidstid kvar måndag, tysdag og onsdag