Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Tilskot og erstatning i landbruket

Drenering av jordbruksjord

Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag. Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet. 
Det er elektronisk søknad via ALTINN.

SMIL - Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket

Søknadssfrist: 1. mars og 20. august

Føremålet med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og å redusere ureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift. 

Pengane blir forvalta ut frå ein felles tiltaksstrategi for SMIL 2020 - 2023 Hallingdal og felles retningsliner for tildeling av SMIL. Tildelinga blir gjort kommunevis og søknadene blir vedtatt av SMIL – utvalet.
Det kan gjevast tilskot til føretak eller eigar som driv og/ eller eig ein landbrukseigedom.  (som nemnt i § 3 og 4) 
Frist for å søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak (smil) er 1. mars og 20. august kvart år. Her er elektronisk søknadsskjema.

Meir informasjon om ordninga finn du på Landbruksdirektoratet eller ved å kontakte kommunen. 

Tidlegpensjon for jordbrukarar

Jordbrukarar som har fylt 62 år og som har drive jordbruk i minst 15 år kan søkje tidlegpensjon. For å ha rett til tidlegpensjon er det bestemte krav til inntekt i ei referanseperiode på 5 år. Dette gjeld både næringsinntekt frå bruket og anna inntekt. Det er også eit krav at eigedommen er overdrege til ny eigar.  
Tidligpensjon kan ytast som einbrukarpensjon eller tobrukarpensjon.  

Søknad om tidlegpensjon finn du på Landbruksdirektoratet. 

Kommunen kontrollerer søknaden og vidaresender til Statsforvaltar i Oslo og Viken som avgjer søknaden. 
Førehandssøknad kan også sendast. Ved innvilga førehandssøknad vert det gjeve ei stadfesting på at tidlegpensjon vert utbetalt når manglande vilkår er oppfylt (t.d. sal av landbrukseigedom). Stadfestinga er gyldig i 6 månader. 

Her finn du meir informasjon om søknad og utbetaling. 

Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Søknadsfrist: 15. oktober

Ordninga med tilskot til avløysing ved ferie og fritid skal vere med på å fremme avløysing i jordbruket. 
Grunnlaget for fastsetjing av maksimalt tilskot er dyretalet på driftseininga pr. 1. mars og 1. oktober i avløysaråret. Kva husdyrslag og vekstgrupper som tel med, maksimalt tilskot pr. føretak, samt nedre grense for krav til tilskot og tilskotssatsar vert fastsett i jordbruksoppgjeret.  
Alle føretak må dokumentere avløysarutgifter for å få utbetalt tilskot. 

Søknadsfristen er 15. oktober i avløysaråret, og tilskotet vert utbetalt i februar.
Det kan kun søkjast elektronisk vi Altinn.

Tilskot ved sjukdom og fødsel 

Ein som har næringsinntekt frå føretaket kan få tilskot til avløysing ved sjukdom, svangerskap/fødsel, sjuke barn og dødsfall. 

Elektronisk søknadsskjema finn du her.

Meir informasjon på Landbruksdirektoratet sine nettsider eller ta kontakt med avdeling for Landbruk og miljø.

Produksjonstilskot i jordbruket

Søknadsfristfrist: 15. mars og 15. oktober

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søkje produksjonstilskot. Alle føretak som ønskjer å søkje produksjonstilskot må ved registreringstidspunktet vere registrert i Einingsregisteret.

Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1.mars for husdyrprodusentar 
Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober for alle søkjarar 

Det er elektronisk søknad via ALTINN og tenesta er tilgjengeleg frå 15 dagar før søknadsfristane.

Ønskjer du meir opplysningar om produksjonstilskot sjå Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med avdelinga for landbruk og miljø.
Endring av kontonummer må gjerast elektronisk via ALTINN.

Regionalt miljøprogram i Oslo og Viken

Søknadsfrist: 15. oktober

Regionale miljøtilskot er produsentretta tilskotsordningar for landbruket som er definert i Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken fylke. 
Det er fastsett eigen forskrift for kvart fylke. Meir informasjon om dei ulike ordningane står på nettsida til Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Elektronisk søknad skal sendast til kommunen som handsamar søknadene.

Søknadsfrist er 15.oktober. 

Rettleiing og hjelpevideoar finn du på nettsida til Statsforvaltaren i Oslo og Viken.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Sankelag (og i spesielle tilfeller enkeltbrukere) kan søkje om tilskot til tiltak i beiteområder. Søknadsfrist er 15. februar kvart år.

Søknader sendast inn via Altinn som omtalt på Landbruksdirektoratet sine nettsider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Kommunene i Hallingdal har utarbeida felles retningsliner som du finn her.

Kva er bygdeutviklingsmidlar

Bygdeutviklingsmidlar som går inn under jordbruksavtalen, skal leggje til rette for næringsutvikling i jordbruket, desentralisert busetnad og gi like vilkår for kvinner og menn.
Målgruppa er landbruksforetak og foretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket.

Bygdeutviklingsmidlar er inndelte i to hovudgrupper
  • Midlar til utgreiings- og tilretteleggjingstiltak som kommunar, lag og organisasjonar kan søkje på, og som blir forvalta av Fylkesmannen (ikkje nærmare omtalt her) .
  • Midlar til bedriftsretta tiltak som den einskilde gardbrukar kan søkje på, og som blir forvalta av distriktskontora til Innovasjon Norge.
Bedriftsretta tiltak kan vere
  • Etableringsstipend (oppstart av tilleggsnæring)
  • Bedriftsutvikling (vidareutvikling av tilleggsnæring)
  • Investeringar (m.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygningar og bygningar for tilleggsnæring)
  • Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygningar mv. i samband med generasjonsskifte)
  • Praktikantordningar
Søkje om midlar

Søknaden blir vurdert i høve til dei fylkesvise retningslinjene som er utarbeidde av Innovasjon Norge.

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlane. Denne strategien dannar igjen grunnlag for dei fylkesvise retningslinjene som distriktskontora til Innovasjon Norge utarbeider.

Forskrift om midler til investering og bygdeutvikling i landbruket

Du kan kontakte kommunen for å få rettleiing og hjelp til å søkje Innovasjon Norge om bedriftsretta bygdeutviklingsmidlar.

Innovasjon Norge

Kontaktinformasjon

Landbrukskonsulent

Tove Solheim
Epost tove.solheim@gol.kommune.no
Telefon 32 02 90 75
Arbeidstid kvar måndag, tysdag og onsdag

Landbrukskonsulent

Ingvild Sundgot
Epost ingvild.sundgot@gol.kommune.no
Telefon 32 02 90 74
Arbeidstid kvar måndag og onsdag, og fredagar i partalsveker