Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Koordinerande einig

Om koordinerande eining

Alle kommunar skal ha ei koordinerande eining for rehabilitering jf. helse- og omsorgtenestelova § 7-3 (lovdata.no)

Målet med ei slik eining er å samordne og sikre eit heilskapleg rehabiliteringstilbod til personar som treng tenester frå fleire hald innanfor det offentlege hjelpeapparat.

Koordinerande eining skal sørgje for at tenesta til den enkelte skal sjåast i samanheng.

Det skal vera kontinuitet i tiltaka.

Kva gjer koordinerande eining

Koordinerande eining i Gol kommune skal bidra til at personar med behov for samansette og langvarige tenester får eit heilskapleg, koordinert og planlagt tilbod.

Henvendelse til koordinerande eining

Skjema til koordinerande eining (PDF)

Kontaktperson

Cecilie Svensson

Telefon: 94 82 95 22

E-post: ida.cecilie.svensson@gol.kommune.no