Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Innhaldet i barnehagane

Med ein styrka identitet vil barna i Gol kunne møte menneske frå ulike kulturar og nasjonar med eit positivt menneskesyn. Ei av barnehagane si hovudoppgåve er å vera med å gje barna ein basiskompetanse innan kommunikasjon og sosial handlingsdugleik.

Gjennom leik og kvardagsaktivitetar i barnehagekvardagen får barna myskje god læring, trening i å omgåast andre, løyse konfliktar, utvikle vennskap og å finne sin plass i ei gruppe.

Førskulealderen er den viktigaste perioden for utvikling av talespråket. Å stimulere til at barna brukar og utviklar språket, er ein av dei prioriterte oppgåvene til dei tilsette.

Barnehagane skal også sørgje for at barna får erfaringar innanfor fagområda:

 • Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Kropp, rørsle, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Mengd, rom og form

Kvart år utarbeider avdelingane ein årsplan for arbeidet sitt. I løpet av året skal ein ha vore innom alle fagområda, lagt opp etter barna sin alder og interesser. I tillegg er det utarbeida ein felles årsplan for heile Gol barnehage som tek utgangspunkt i rammeplan for barnehagane i Noreg. Innhald er likt for alle barnehagane våre.

Alle dei kommunale barnehagane har 5-årsgrupper for å førebu til skulestart. Dei har også samarbeid med skulen våren før skulestart.

Samarbeid med heimen. Det er foreldra som kjenner barnet best. Barnehagen skal støtte heimen i arbeidet med å gje barna ein god utvikling.

Det finst ulike måtar å samarbeide på:

 • Dagleg kontakt ved henting og bringing.
 • Foreldresamtaler om det enkelte barn.
 • Foreldremøte for heile foreldregruppa.
 • Foreldreråd -felles organ for alle foreldre (lovfesta)
 • Foreldra sin medverknad i samarbeidsutval for barnehagen (lovfesta), ein representant frå kvart barnehagehus.
 • Uformelle samankomster som foreldrekaffi, dugnader, samlingar til jul og sumars.