Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Betalingsreglement: Betaling, prisar og moderasjonsordningar

Betaling og moderasjonsordningar
Antal dagar Ordinær sats

Barn nr. 2

30% moderasjon

Barn nr. 3 eller fleire

100% moderasjon

5- dagars plass

kr. 3 000,- kr. 2 100,- kr. 0,-
4- dagars plass kr. 2 800,- kr. 1 960,- kr. 0,-
3- dagars plass kr. 2 550,- kr. 1 785,- kr. 0,-

Kjøp av ein dag kr. 500,- pr dag, ved ledig kapasitet for barn med fast deltidsplass.
Det er like satsar for kommunal og privat barnehage.

Søknad om moderasjonsordningar og reduksjon i foreldrebetalinga

a) Ingen familiar skal betale meir enn 6% av hushaldninga si samla inntekt for ein barnehageplass. Ein familie som kan dokumentere ei samla skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr. 550 000.- jf. siste skattemelding, eller anna dokumentasjon på løn eller kapitalinntekter, kan søkja om redusert betalingssats.

b) Gratis kjernetid for alle 2-, 3-, 4 - og 5- åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke.

Administrasjonen tilpassar tilbodet til 3 dagars plass dersom ein berre vil nytte 20 timar gratis. 
Familiar som har ei samla inntekt på mindre enn kr. 615 590.- jf. siste skattemelding eller anna dokumentasjon på løn eller kapitalinntekt, kan søkje om redusert betalingssats frå start av nytt barnehageår det året barnet fyller 2 år.

Her kan du søkje om redusert betaling/gratis kjernetid (visma.no)

c) Generell informasjon om ordningane

Søkjarar som har, rett på begge ordningar, skal sende søknad berre ein gong.

Det er klageadgang i.h.h.t. gjeldande lovverk.

Berre familiar som ikkje har norsk personnummer og bankID skal nytte papirskjema:

Papirskjema for søknad om redusert betaling og gratis kjernetid (.docx)

Søknadsfrist er sett til 4. juli for komande barnehageår for å få med endra betalingssats frå august. Ein kan likevel søkje gjennom heile året.

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjeldt for eit barnehageår om gongen. Ny søknad må sendast for kvart barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt. Når foreldre/føresette søkjer etter søknadsfristen vil reduksjonen gjelde frå fyrste heile månad etter vedtaket er gjort.

Her finn du meir informasjon om nasjonale ordningar for reduksjon av foreldrebetaling (udir.no).

Gebyr ved for sein henting

Foreldre/føresette som ikkje hentar barnet innafor barnehagen si opningstid, må etter skriftleg åtvaring betale kr. 370,- for kvar påbegynte time.

Friplass

Ved behov for friplass utanom moderasjonsordninga må foreldre/føresette henvende seg til:
Gol kommune v/ NAV Hallingdal
Gamlevegen 4, 3550 GOL

Telefon: 55 55 33 33

Prisar for mat i barnehagen

a) Fylgjande satsar er vedteke i Samarbeidsutvalet for Gol barnehage desember 2021, og er gjeldande frå 01.01.22 - ordinære satsar pr. månad:

   
Breidokk og Herad:
Drikke/frukt/grønt og måltid kvar dag,
inklusiveit varmt måltid frå kjøkkenet
på Gol Helsetun
Pris
5 dagars plass kr. 360.-
4 dagars plass  kr. 320.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)
3 dagars plass  kr. 280.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)

 

Vesterhuset:
Drikke/frukt/grønt kvar dag og måltider
2 dagar i veka, inklusiv eit varmt måltid i
frå kjøkkenet på Gol Helsetun.
Pris
5 dagars plass kr. 300.-
4 dagars plass  kr. 280.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)
3 dagars plass kr. 260.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)

b) Mat og drikke i barnehage skal vera sjølvfinansiert og kjem i tillegg til sats for foreldrebetaling. Ordninga gjeldt både frukt/grønsaker, mjølk/anna drikke, lunsjmåltid (inntil 5 dagar pr. veke)

Servering av mat godkjennast av Samarbeidsutvalet for barnehagane (dei tre kommunale barnehagane)
c) Det er inga moderasjonsordning for måltid/drikke

Utsending av faktura - manglande betaling

Det vert sendt ut faktura for 11 månader
Forfallsdato er 20. kvar månad

Juli er betalingsfri månad og føreset at barnet har tre heile veker sommarferie i tillegg til at barnehagen er stengt jul og påske.

Ved manglande betaling i meir enn 2 månader, vert det sendt varsel om oppseiing av barnehageplassen.