Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Barnehageplass til barn med spesielle behov

Lov om barnehagar

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsett funksjonsevne eller andre vanskar med rettar i forhold til barnehageplass.

Barnehagelova § 31 (lovdata.no) seier at barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom har særlege behov for det. Dette gjeld uavhengig om dei går i barnehage.

Det skal foreligge ei sakkyndig vurdering frå Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) om at barnet har særlege behov.

Barnehagelova § 37 (lovdata.no) seier at kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit eigne inividuelt tilrettelagt barnehagetilbod for å byggja ned funksjonshemmande barrierer.