vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Nasjonal tilskotsordning for barnefattigdom 2018

  16.11.2017
  Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 Frist for søknad er 8. desember 2017. Du må logge deg inn via søknadsportalen i BUFDIR
  Les meir
 • Borgarleg vigsel etter 1.januar 2018

  20.09.2017
  Kommunane overtek ansvaret for borgarleg vigsel etter 1. januar 2018. Informasjon finn du på heimesida til Hallingdal tingrett
  Les meir
 • Nestenulykke i Herad

  13.11.2017
  Med bakgrunn i nestenulykka i Herad mellom ein skulelev og trailer, har det i dag vore møte med Brakar,Nettbuss, rådmann, rektor og kommunalsjef. Referat frå møte kan du lesa her
  Les meir
 • Folkemøte om regulering av Uste-og Hallingdalsvassdraget

  22.11.2017
  Regulering av Uste - og Hallingdalsvassdraget. Det blir folkemøte i kommunestyresalen på Gol kommunehus onsdag 22.november kl. 20:00 Dokumenta kan du lesa her
  Les meir
 • Testamentarisk gåve

  17.11.2017
  Gol kommune v / «Helseheimen» har mottatt ei testamentarisk gåve på kr. 1 000 000,- frå Kristoffer og Bjørg Rust. I tråd med testamentet vil gåva bli nytta til innkjøp, aktivitetar og lignande som ikkje er ein del av den ordinære drifta av tenesta. Gåv...
  Les meir
 • Adressenummerskilt

  08.08.2017
  Adressenummerskiltet viser til den enkelte adkomst. Skiltet må plasserast tydelig. Dersom adresseobjektet ligg eit stykke frå vegen må det setjast opp skilt ved vegen. Ein bør ha eigne skilt på huset i tillegg. Er det fleire adresseobjekt må ein ha...
  Les meir
 • Er du bekymra for å møte bjørn?

  22.08.2017
  Velkommen til Besøkssenteret rovdyr på Flå.
  Les meir
 • Hjelp til småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar? Er det arbeid du treng hjelp til? Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.  - kort sagt ting du sjølv har problemer...
  Les meir
 • Få posten frå kommunen digitalt

  09.06.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet
  Les meir
 • Synfaring av ny hall og rundkjøyring

  08.02.2017
  UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk. Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje...
  Les meir
 • Nye trilledunkar til avfall

  19.06.2017
  I løpet av sommaren får alle som i dag har henteordning nye trilledunkar til avfallet. Desse skal ikkje takast i bruk før 1.september! Frå 1.september vil restavfallet verta henta kvar 14.dag, glas - og metallemballasje kvar 4.veke og papir - og...
  Les meir
 • Skrantesjuke i Nordfjella (CWD)

  17.07.2017
  Hjortedyra i Nordfjella kan væra smitta av skrantesjuke. Hjelp oss å hindre at smitten spreier seg til andre områder - informsjon finn du på denne plakaten
  Les meir
 • Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

  18.07.2017
  Høyringar   Forslag til endring av vegtrafikklova og parkeringsforskrift - halv pris for parkering av nullutsleppskøyretøy på kommunal parkeringsplassar, og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheiter - frist 21. januar 2018 Les dokumenta og se...
  Les meir
 • Kommunedelplan for Gol tettstad

  09.08.2017
  Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad - innspel Innspel kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 350 GOL, eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.08.2017 . Les meir her.
  Les meir
 • Småjobben i Gol kommune

  14.08.2017
  Småjobben i Gol Småjobben i Gol er eit prosjekt som har til føremål å skaffe eldre og funksjonshemma hjelp med små oppgåver i dagleglivet – oppgåver som dei sjølve har problem med å meistre. Og heldigvis finst det folk i bygda som er villige til å bruk...
  Les meir
 • Søknad om motorferdsel i utmark

  14.09.2017
  Frist for søknader om motorferdsel i utmark for perioden 2018 - 2020 For perioda 2018 – 2020 kan det etter søknad verte tildelt løyver til motorisert ferdsel i utmark i Gol. Det kan søkjast om løyve til leigekøyring, løyve for funksjonshemma og løyve t...
  Les meir
 • SMIL midlar

  26.09.2016
  Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 1. oktober. Frist for å søkje tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 1. oktober og 1. april kvart år. Ein kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på natur- og...
  Les meir
 • Skatt Øst Leira i Valdres

  16.10.2017
  Skattekontoret på Gol stengte dørene 1. juni. Næraste kontor er no Skatt Øst, Leira i Valdres. Postadresse: Postboks 2412, 3104 TØNSBERG Besøksadresse: Kongsvegen 79, 2920 LEIRA I VALDRES Åpningsd: Måndag - fredag kl. 09:00 - 14:30 Telefon: 800 80 000...
  Les meir
 • Chat med oss

  30.10.2017
  Alle har no moglegheit for å chatte med medarbeiderane på tenestetorget i Gol kommune. Her kan du stille oss spørsmål om det du lurar på. Er det noko som krev ordinær saksbehandling, må du fortsatt sende søknad til postmottak@gol.kommune.no. Opningstid...
  Les meir
 • IK- BYGG fagpris 2017

  28.11.2017
  IK- BYGG fagpris 2017 - Gol kommune tildelt 1 av 7 prisar! Fagpris tildelast kommunar som har politisk vedtak med mål og strategi for korleis dei skal ta godt vare på kommunale eigedommar, og som er aktive brukerar av IK-bygg. IK-bygg er eit verktøy so...
  Les meir
 • Julafta for alle

  04.12.2017
  Julafta for alle Dette er eit gratis rusfritt arrangement som nokon lag og organisasjonar i Gol tilbyr for fjerde år på rad. Mange saknar nokon å væra saman med på julafta, det kan væra einsleg, par eller barnefamiliar. Målet med arrangementet er å gje...
  Les meir