vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aktuelt

 • Namn på fleirbrukshall

  28.02.2017
  Har DU forslag til namn på den nye fleirbrukshallen i Gol? Gol kommune ynskjer innspel på kva den nye fleirbrukshallen skal heite. Namnet må kunne stå ved sida av kommunevåpenet. Frist for å sende inn forslag er sett til torsdag 09.mars 2017....
  Les meir
 • Treng du hjelp til ulike småjobbar?

  25.10.2016
  Treng du hjelp til småjobbar?  
  Les meir
 • Ungdata- undersøking Gol 2017

  06.02.2017
  Ungdata-undersøkinga i Gol 2017 Kort presentasjon av prosjektet På oppdrag frå Gol kommune gjennomfører forskingsinstituttet NOVA ved Høgskulen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved...
  Les meir
 • No kan du søkje om barnehage - og SFO-plass

  06.02.2017
  Søknad om barnehageplass Søknad om SFO - plass Det skal søkjast elektronisk og felles søknadsfrist 1. mars 2017.
  Les meir
 • Oppfordring frå Norkring

  30.11.2016
  Over heile landet har Norkring tårn og master plassert i naturen som kan bli dekka av snø og is. Vi oppfordrar derfor publikum til ikkje å bevega seg i umiddelbar nærleik av senderane då det kan være fare for at is og snø fell ned frå både masta og...
  Les meir
 • Er du klar for det digitale radioskiftet?

  25.11.2016
  Radioskiftet nærmar seg med stormskritt. Veit du kven av radiokanalane som blir heildigitale og når radioskiftet skjer der du bur?
  Les meir
 • Vinterdrift av kommunale vegar

  28.11.2016
  Snøbrøyting er delt inn i soner og blir utført av private entreprenørar etter følgjande krav. Arbeidet skal utførast på slik måte at ein kan halde ein forsvarleg og god vegstandard. Snøbrøyting skal skje ved 5,0 cm laussnø og 3,0 cm kram snø. Ved store...
  Les meir
 • Kaffimøte for næringslivet 2017

  07.12.2016
  Kaffimøtene for næringslivet held fram i 2017. Det er tenkt å ha 6 møte på Kjersi`s Mat og Vinhus i vårhalvåret.
  Les meir
 • Endringar i regelverket hjå Husbanken

  14.12.2016
  I 2017 kjem det endringar i den statlege bustøtteordninga. Endringande gjeldt frå søknadsperioda for januar som startar 15.desember. Det vert endringar i regelverket, søknadsfrister og utbetalingsdato. I Gol kommune er det NAV som skal kontaktast ved...
  Les meir
 • Synfaring av ny hall og rundkjøyring

  08.02.2017
  UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk. Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje...
  Les meir
 • Lions køyrer ut strøysand

  08.02.2017
  Også i vinter køyrer Lions ut strøysand til eldre og forflyttningshemma i Gol kommune. For å bestille ring til tenestetorget på telefon 32 02 90 00 mellom kl. 09.00 - 15.00 måndag til fredag. Utkøyringa skjer ca den 1. og 15. i månaden. Dette er gratis.
  Les meir
 • Digital post

  10.03.2017
  Få posten frå kommunen digitalt og hjelp oss å spare miljøet. Stortinget har bestemt at digital kommunikasjon skal vera hovudregelen i kommunane. Meir info.
  Les meir
 • Kjernejournal

  01.03.2017
  No kjem kjernejournalen til Buskerud 1. mars vil alle innbyggjarane i Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold samt Asker og Bærum få kjernejournal. Kjernejournal er ein ny elektronisk løysning som samlar viktige helseopplysningar, og gjer dei...
  Les meir
 • Eigedomsskatt 2017

  03.03.2017
  Eigedomsskattelista for Gol kommune er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget på Gol kommunehus og på Gol bibliotek i tre veker frå 02.03. 2017. Klage som vedkjem fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege...
  Les meir
 • Tilskot til lag -og organisasjonar

  10.03.2017
  Minner om at søknadsfristen for medlems- og aktivitetstilskot er 30. april. Søknadskjema finn du her . Ved spørsmål kontakt kulturavdelinga.
  Les meir
 • No kan du bestille enkelttimar til trening

  10.03.2017
  Gol kommune har teke i bruk bookingsystem for bestilling av enkelttimar til trening. Dette gjeldt for salane på samfunnshuset, symjehallen og gymsal på Læringssenteret (Gol gamle skule) Ved fyrste gongs registrering må du ta kontakt med tenestetorget p...
  Les meir
 • Søknad om rentemidlar

  15.03.2017
  Det er no mogleg å søkje om rentemidlar frå Fiskefondet og Jordbruksfondet. Søknadsfristen for båe fond er 20.april 2017. Søknaden sender du til postmottak@gol.kommune.no
  Les meir
 • Ledig vikariat som PP-rådgjevar

  16.03.2017
  Det er ledig eit 100 % vikariat som rådgjevar i PP-tenesta. Søknadsfrist 31.mars. Stillingsannonsa kan du lesa her
  Les meir
 • SMIL - midlar

  20.03.2017
  Frist for å søkje om tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL - midlar, er 1.april. Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.
  Les meir