vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Private vass - og avløpsanlegg

Planlagde tømmingar i 2019

Frå veke 29 til veke 36 vil Stoklands og Telemark Godslinjer AS utføre slamtømming i Gol kommune.

Alle som har slamanlegg som skal tømmast får melding om dette. Du vil i god tid mota informasjon enten som SMS eller som kort i posten om når dei kjem.

Det er tvungen tømming av alle slamtankar. Dvs. at slamtanken skal tømmast/kontrollerast sjølv om bustaden/fritidsbustaden har stått tom eller har vore lite i bruk.

Hugs å gjere det så enkelt som råd å koma fram til septiktanken. Grav fram lokket, også rundt lokket slik at det er enkelt å løfte det av. Merk og gjer tanken tilgjengeleg slik at det er enklare å vite at dei tømmer rett tank. Dersom du har bom inn til hytta må denne låsast opp.

Dersom du tidlegare har fått melding om å utbetre feil eller manglar på anlegget, kan det vere lurt å gjere det no. Stoklands må få beskjed dersom det er aktuelt.

Spreidd avløp 

Miljøverndepartementet har med verknad frå 1. januar 2007, vedtatt ny heilskapleg avløpsdel i forureiningsforskrifta. Formålet med avgjerdene er å motverke ureining på ein heilskapleg og effektiv måte.

Forskrift om endring i forskrift om avgrense forureining(forureiningsforskrifta) omfattar mellom anna:

Kap. 11. generelle avgjerder om avløp

Kap. 12. krav til utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande (0-50 pe)

Kap. 13. krav til utslepp av kommunalt avløpsvatn frå mindre tettbusetnad (50-2000 pe)

Når skal ein søke om utsleppsløyve? (etter forureiningsforskrifta kap. 12 og 13)

Når det er utslepp av sanitært avløpsvatn frå hytter, bustadhus og liknande som ikkje kan koplast på offentleg avlaupsnett

 • Ved etablering av utslepp
 • Vesentleg auke av etablert utslepp
 • Ved innlegging av vatn
 • Installering av vassklosset

Søknad om utslepp

Søknad om utslepp skal sendast til kommunen.

Du som eigar, er ansvarleg for at det vert utarbeida ein skriftleg, fullstendig søknad, som inneheld naudsynte opplysningar som vil vere av betyding for kommunen, jf forureiningsforskrifta § 12-4.

Som oftast vil det vere eit røyrleggarføretak, eit entreprenørfirma eller eit konsulentfirma som utarbeider og sender inn søknad til kommunen.

Utsleppsløyve, søknad om (utskriftsskjema-pdf)

Private avløpsanlegg

Private avløpsreinseanlegg skal tømmast i tråd med forskrift av 05.09.2017 vedtatt av Gol kommunestyre. Her finn du opplysningar om kva type anlegg som er omfatta av ordninga, generelle vilkår, abonnenten sine plikter, tømmefrekvens, varsling og kven som skal betale gebyr.

Det er tvungen tømming av alle slamtankar.

Tømmefrekvens for slamavskiljarar og tette tankar:

 • Eigedomar med fast busetjing vart 2.år.
 • Fritidsbustader kvart 4.år
 • Tette tankar kvart år

Kommunen kan bestemme anna tømmehyppigheit.

Ordninga med tømming av private avløpsanlegg er interkommunal og blir organisert av Hallingdal renovasjon. Firmaet Stoklands utfører tømming og transport.

Ekstratømming utover faste tømmefrekvens må bestillast direkte hos Stoklands. Du vil mota eiga faktura på denne tømminga av kommunen.

Dersom det verkeleg hastar med å få slamtanken tømt kan ein nytte dette vakttelefonnummeret: 959 84 903. I mange tilfelle er det ikkje tanken som er full, men hindringar i røyra som tettar tilkomsten til tanken. Dette er huseigar sitt ansvar. I så fall må du sørge for at røyra er fri for framandlegement. Ta kontakt med røyrleggjar dersom du ikkje kan gjera dette arbeidet sjølv.

Hugsereglar før tømming
 • Tanken må vere grove fram og fri for jord eller snø. 
 • Grav også godt rundt tankloket slik at det er enkelt å løfte av. 
 • Tømmebilen må ha god tilkomst.
 • Tilkomstvegen må vere fri for tre og buskar.
 • Hugs at dei som kjem for å tømme tanken ikkje veit nøyaktig kvar tanken er plassert. Merk difor plasseringa av tanken godt slik at dei tømmer riktig tank. Legg for eksempel brevet om tømming i ein pose og legg under ein stein på tanken. Du kan og markere tanken med ei tydeleg merka stikke. 
 • Dersom tanken ikkje er klargjort/merka før tømming, eller vi blir nekta å utføre tømminga når vi kjem på plassen, vil du likevel få årleg gebyr på vanleg måte. 
 • Du vil få utlevert kvittering på ferdig utført arbeid så snart vi har tømt tanken; enten i postkassa, på tanklokket eller hengt på døra.

 

Tidspunkt for tømming

 • Du får brev i god tid før tømming slik at du rekk å gjere klar tanken 
 • Dersom tidspunktet du får beskjed om ikkje passer, er det viktig at du gir beskjed i god tid, så avtaler vi nytt tidspunkt 
 • Dersom abonnenten ikkje tek kontakt og septiktanken ikkje er klar, vil septikbilen køyre vidare. 

 

Slik fungerer slamavskiljarar

I ein slamavskiljar går alt avløp det første kammeret i slamavskiljaren. Vidare blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp.

Innløp: Rør frå huset går i 1. kammer til septiktanken. Når toalettet tappar seint ned kan dette tyde på at røret er tett, eller at det har bygd seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken.

Dykk innløp: Det er ifølge regelverket ikkje karv om dykk på innløpet i tanken (ikkje innteikna), men det kan ofte vere til hjelp for å hindre at det tattar seg i inngangen til innløpet. Dette kan vere eit problem dersom ein har dårleg fall på røra mellom hus og tank.

1. kammer: Innløpet går inn i 1. kammer i septiktanken. Når septiktanken fungerer som den skal, og har god gjæring, er det vanleg med ei "kake" av fast masse på toppen. Det er viktig å merke seg at det er vanleg med denne "kaka", og at septiktanken kan fungere utan problem til neste ordinære tømming.

Nivå i tanken: Nivået for ein godt fungerande septiktank skal stå like høgt som utløpet. Tanken er ikkje full og kan fungere godt fram til neste tømerunde. Er nivået under utløpet til tanken kan dette tyde på at tanken ikkje er tett. Reparasjon er då påkravd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at røret ut frå tanken er tett.

2. kammer:  I dette kammeret blir slammet separert frå 1. kammer i septiktanken. Dette kammeret inneheld betydeleg mindre slam enn 1. kammer.

3. kammer: Dette er det siste kammer der slammet blir separert og er eit slags "klarings-kammer". Frå dette kammeret er det eit utløp som fører vatnet i tanken ut i ei filtreringsgrøft, grunnen kommunal leidning e.l. Dette kammeret inneheld særs lite slam.

Dykk utløp: Dykk på utløp er lovpålagt. Dette for å hindre at slam går til filtergrøft og grunnen.

Utløp: Fungerer ein septiktank slik den skal, vil det i utløpet frå 3. kammer renne "reint" vatn ut til ei sandfilter-grøft, grunnen e.l.

Tømming
Ved tømming av slamavskiljarar blir heile tanke tømt, før reinsa vatn blir returnert tilbake på tanken.

Septiktank

Ein eldre slamavskiljar utan kammer blir ofte kalla septiktank.

Slik fungerer tette tankar

I ein tett tank blir avløp samla opp i tanken. Tanken har ikkje noko utløp, og slammet blir ikkje reinsa.

Tømming av tett tank

Ved tømming av tett tank, blir alt innhaldet i tanken tømt utan retur av reinsa vatn.

Det er i utgangspunktet ikkje lov med tette tankar i Gol. I enkelte hyttefelt og område der det ikkje er mogleg med utslepp er det i enkelte tilfelle opna for dette.

Om du har ein tett tank, er det viktig å passe på at toalettet ikkje lek. Dette fører til at tanken fyller seg unødvendig fort opp.

Har du problem med tanken?

Det kan vere fleire grunnar til dette   

Innløp: Røra frå huset går i tanken. At toalettet tapper seint ned kan tyde på at røret er tett eller at tanken er så full, at nivået er høgare enn innløpet.

Trinnvise
løysingar:
1. Løft av lokket på tanken
2. Er nivået i tanken opp til innløpet?
3. Dersom ja, kontakt Norva24 for tømming av tanken. 

Nivå i tanken: Nivået for ein tett tank varierer, etter bruk av toalett, dusj, vask og vaskemaskiner. Nokre har også gråvasstank ved sida av ein tett tank, der vaskevatn blir filtrert/samla opp.


Nivået for ein tett tank må ikkje gå over innløpet på tanken. Dersom det skjer vil ein få problem med å tappe ned i toalettet. Blir tanken for full vil nivået stige så høgt at det til slutt vil renne over i tanken.

Det er abonnenten sitt ansvar å sørge for at tanken blir tømt og fungerer etter utsleppsløyve.

Dykk innløp: Det er i følge regelverket ikkje krav om dykk på innløpet (ikkje innteikna). For ein tett septiktank er ikkje dette like viktig som for ein slamavskiljar.

Ofte stilte spørsmål

Kor tid kjem septikbilen?

Det blir sendt ut varsel om septiktømming i god tid før tømming skal gjennomførast.

Kva må eg gjere før septikbilen kjem?

Gjerdet så enkelt som råd å kome fram til septiktanken. Grav fram lokket - også godt rundt lokket slik at det er enkelt å løfte det av. Merk og gjer tanken tilgjengeleg for tømming. Dersom du har fått meldingslapp i posten så legg denne i ein plastpose på tanklokket. Då er det enklare å vite at rett tank blir tømd.

Er du lei av å grave fram tanken din?

Dersom du er lei av å grav fram tanken din, kan du fore opp tanken din slik at lokket ligg i dagen. Din lokale røyrleggjar kan hjelpe deg med dette. Ved nedlegging av ny tank kan du spesialbestille tank med ekstra oppforing frå fabrikk.

Ikkje klargjord septiktank - kva skjer då?

Dersom septiktanken ikkje er tilgjengeleg for tømming når septikbilen kjem, blir dette registrert. Dersom abonnenten med god grunn ikkje klarer å klargjere tanken i rett tid, må han ta kontakt med renovatør snarast råd. Nytt tidspunkt kan då avtalast. Tek abonnenten ikkje kontakt med renovatør, og septiktanken ikkje er klar, vil septikbilen køyre vidare. Ny tømming må da avklarast så snart som råd. Denne tømminga blir rekna som ekstratømming.

Kva er ekstratømming?

Ekstratømming er tømming av septiktanken utanom ordinær rutetømming.

Tanken min er tømd, men likevel ser den full ut?

Når tanken blir tømd blir alt innhald i tanken pumpa inn på bil og separert der. Det reinsa vatnet blir sendt tilbake til tanken for at den viktige gjæringsprosessen skal kome raskare i gang i tanken, men og for å spare miljøet for eksos og anna utslepp frå lastebilen. I tillegg fører denne tilbakelegginga av det separerte vatnet til at ein unngår transport av store mengder vatn over store avstandar.

Kva er gråvasstank?

I ein gråvasstank blir alt so ikkje går i septiktanken oppsamla: bad-, oppvask - og vaskevatn.

Kloakklukt i huset - kva er gale?

Som oftast kjem dette problemet av vasslås som tørkar ut. Vasslåsane tørkar ofte ut om t.d. varmekablar ligg for nær vasslåsen, eller ved lite bruk av dusjkabinett o.l.

Kva skal ikkje kastast i toalettet?

For at du skal sikre optimal drift på din septiktank og sleppe at rørgater o.l. tettar seg, er det ikkje alt som skal i toalettet:

 • Våtserviettar
 • Filler
 • WC-blokker
 • Olje
 • Mjølk frå mjølkerom/fjøs
 • Fett

Slamtømminggebyr

Oppgradering av private avløpsanlegg

Gol kommune sender ut brev om oppgradering av avløpsanlegg til alle eigedommar som har feil eller manglar på sine anlegg. Med avløpsanlegg meinast her slamavskiljarar, tette tankar og diverse filterløysingar og liknande.

Dette gjerast for å gjere eigarane av slike anlegg oppmerksam på at deira avløpsanlegg kan medføre forureiningsfare. Slike feil og manglar bør rettast fortast mogleg, og seinast innan neste tømming. Dersom det er direkte fare for forureining kan det vere nødvendig med kortare fristar.

Abonnenten er sjølv pliktig til å halda tilsyn med eige anlegg og omgåande utbetre skader på anlegget dersom det har feil eller manglar. Vidare skal alle endringar i tekniske installasjonar , anleggsutføringar eller endra bruk varslas jf. plan –og bygningslovas føresegner.

Privat vatn

Bur du slik til at du ikkje er knyta til vassverk, men vil sikre deg skikkeleg drikkevatn?

Er du usikker på om vasskjelda på hytta er bra nok?
Folkehelseinstituttet sin nye brosjyre gir deg både tips og råd både til kva du kan gjere sjølv, og til kven du bør kontakte.

Informasjon frå Mattilsynet til dei minste vassforsyningssystema

No skal alle private vassforsyningssystem registrerast.

Deler du brønn med naboen?
No skal alle private vassforsyningssystem registrerast.
Innan 1.juli 2018 skal alle vassforsyningssytem registrerast hjå Mattilsynet.

Lenke til skjema finn du på sida til Matilsynet

Her kan du få meir informasjon

Aktuelle linkar

http://dovett.no/