vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikkplanar

Trafikktryggleiksplan

Gol kommune har i sak K21/11 behandla Trafikktryggleiksplan for 2011 - 2014 som er ei vidareføring av tidlegare planar, den fyrste frå 2001.

Planen omhandlar tiltak og prioriteringar av trafikktryggleikstiltak langs kommunale og fylkeskommunale vagar og er ein føresetnad for å få statlege tilskot til slike tiltak.

Spørsmål om ordninga og innspel til nye tiltak kan rettast til Gol kommune v/kommunalteknisk avdeling.

Trafikktryggleiksplan 2011 -2014, objekt

Trafikktryggleiksplan, gang- og sykkelvegar

Veg- og trafikkanalyse, hovudrapport

Trafikksikkerheitsplan for Gol 2015 - 2018 - revidering

Planen vart behandla av utval for natur og næring (UNN) 17.02.2015 som sak 011/15. UNN gjorde endringar i prioriteringa av enkelte tiltak i planen.

Planen vert i samsvar med vedtaket og pbl §11-5 og 12-10/11 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå 07.03.2015.

Revidert planforslag les du her.