vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot til bedriftsetablering

Ved bedriftsetablering kan ein søkje om økonomisk stønad frå:·

Dei kommunale fondsmidlane  skal Gol kommune nytte til tiltak som kan fremje næringslivet i kommunen og til kommunale fellestiltak.

Kommunen skal prioritere tiltak som betrar moglegheitene for sysselsetjing av kvinner og ungdom. Fondsmidlar kan ikkje bli brukt til å sanere gjeld eller i løpande drift til private verksemder eller i kommunen. Som kommunal løpande drift er ikkje avdrag på lån og avlønning av tiltakskonsulent/næringssjef.

Verksemder som mottek betydelige overføringar over statsbudsjettet skal prioriterast lågt ved tildeling av midlar. Fondsmidlar kan berre bli brukt til investeringar i varige driftsmidlar

Næringsavdelinga i kommunen handsamar søknader om stønad frå det kommunale næringsfondet, medan Hallingdal Etablerarsenter/Næringsavdelinga gjev uttale på søknader om stønad.