vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Verneområde

Gol kommune har tre verneområde, Metubba naturreservat, Lyseren naturreservat og Veikulåsen naturreservat.

 

Metubba – Brenne

Område beståande av eit myrlandskap med varierande myrtypar og vegetasjon. Området viser dei fleste myrtypar og myrplanter som er typiske for regionen. Viktig hekkeområde og trekkrasteplass for våtmarksfugl.

Lyseren

Ligger nær Klanten flyplass. Reservatet består av eit våtmarkssystem i bjørkeregionen mot fjellet, og er ein del av større kompleks med myrer, vierkratt og fjellbjørkeskog. Området er eit viktig hekkeområde og trekkrasteplass. Det er registrert 30 artar av våtmarksfugl og av desse er fleire raudlista og regionalt sjeldne. Området er eit av dei beste våtmarksområda i Hallingdal med stor verdi for viltet.

Veikulåsen

Føremålet med fredninga er å ta vare på eit tilnærma urørt naturområde med sitt biologiske mangfald i form av naturtypar, økosystem, artar og naturlege økologiske prosessar. Området har ein særskilt betydning som eit regionalt stort skogsområde med store topografiske variasjonar. Området har betydning for soppartar knytta til daud ved, og skogen vil på sikt kunne oppnå god kontinuitet ved ein aukande daudvedmengde.

.

For utfyllande bestemmelsar sjå :

Forskrift om fredning for Metubba naturreservat, Gol kommune, Buskerud
Forskrift om fredning for Lyseren naturreservat, Gol kommune, Buskerud
Forskrift om fredning for Veikulåsen naturreservat, Gol kommune, Buskerud.