vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vassdrag

Det er Noregs Vassdrag og Energidirektorat (NVE) som er vassdragsmynde i Noreg etter vassressurslova. Kommunen er høyringspart saman med Fylkesmannen. Fylkesmannen er mynde etter lov om laksefisk og innlandsfisk.

Vassdragsovervaking

Vassdragsovervaking i Hallingdal er eit samarbeid mellom kommunane Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå og Krødsherad. Hovudvassdraget som er undersøkt er Hallingdalselva med sideelver.

Sjå rapporten for 2010.

Overvakingsrapport for Tisleifjorden og bekkar på Golsfjellet for 2010

Hallingdalsvassdraget 2015 - 2017

Faktaark  - Vannområde Hallingdal

Flomsonekart Gol

Hovudmålet med kartleggingen er å betre grunnlaget for vurdering av flaumfare til bruk i arealplanlegging, byggjesaksbehandling og beredskap mot flaum. Kartleggingen vil også gje betre grunnlag for flaumvarsling og planlegging av flaumsikringstiltak.

Delprosjekt Gol

EUs rammedirektiv for vatn

EUs rammedirektiv for vatn vart vedteke i alle medlemsstatar i år 2000. Noreg har gjennom EØS-avtala forplikta seg til å følgje opp den nye vassforvaltninga. Noreg har implementert direktivet i norsk lovgiving ved ein forskrift - forskrift om rammer for vassforvaltning.

Forskriftas mål er å oppnå god kjemisk og økologisk vass-status innan 2012 for vassdrag i fyrste planfase, og innan 2021 for resten av vassdraga.

For å nå dette målet skal det lagast ein fylkesdelplan for kvar vassregion.

Gol kommune og resten av kommunane i Buskerud høyrer heime i vassegion 2 Vest-Viken saman med heile Vestfold, mesteparten av Telemark og delar av Oppland. Fylkesmannen i Buskerud var vassregionmyndighet for vassegion 2 fram til 01.01.2010. Då overtok Buskerud fylkeskommune. Fylkesmannen i Buskerud held fram som fagmyndighet.

Vassregionutvalet for vassregion 2 (Vest-Viken) vart konstituert på møte 14. februar 2007. Utvalet består av representantar frå berørte fylkesmannembeter, fylkeskommunar, kommunar og sektormyndigheter.

Referansegruppen består av andre berørte og interesserte.

Krav om endring av konsesjonsvilkår for regulerte vassdrag

Etter lovendringa av vassdragsreguleringsloven i 1992 vart det blant anna vedteke at tidlegare gjeve tidsubegrensa konsesjonar kan reviderast 50 år etter konsesjonstidspunktet.

Hemsilvassdraget

Les Kravsdokument som er sendt til NVE for handsaming.

Åbjørgavassdraget

Revisjon av konsesjonsvilkår i Åbjøravassdraget - referat frå folkemøte 21.01.2009