vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stadutvikling Gol tettstad

Med vekt på sykkel og møteplasser i Gol sentrum

I kommuneplanens samfunnsdel er det fokus på 4 hovudutfordringar fram mot 2030. Folketalsutvikling, fokehelse, miljø, klima og samfunnstryggleik og samferdsel og tettstadsutvikling. Stadutviklingsprosjektet Gol tettstad vil bidra til positiv utvikling på alle desse områda.

Gol kommune har fått 200 000 kr i tilskot frå Viken fylkeskommune til arbeidet med analysar og rapportar som kan danne grunnlag for iverksetjing av tiltak. 2019-2020 er utgreiingsfase medan 2021 – 2022 er gjennomføringsfase.  Dette er også omtalt i prosjektrapporten frå 2019.

Les prosjektrapporten her

Les idenotatet frå Asplan viak her

Arbeidsgruppa for Stadutviklingsprosjektet har vidare fått utarbeida både parkeringsanalyse og mobilitetsrapport for Gol sentrum.