vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klima og energi

Om energi- og klimaplan

Energi- og klimaplanen har som mål å sørge for nedgang i utslepp og energibruk.

Energi- og klimaplan for Gol kommune 2018-2021

Sjå fleire dokument her

Klimatilpassing

Klimatilpassing inneberer å forstå konsekvensane av at klimaet endrar seg og iverksetje tiltak for å på den eine sida å hindre eller redusere skade, og på den andre sida utnytte mogelegheiten som endringane kan bety.

Tilpassing krev  kunnskap om klima

Norge opplev allereie klimaendringar. Fram mot år 2100 vil Norge få eit varmere klima, med meir nedbør, kortare snøsesong, minkande isbrear, endra flommønster og stigande havnivå.

Tilpassing til klimaendringar krev kunnskap, både om fortida og dagens klima, korleis klimaet vil verte endra fremover og korleis dette påverker omsyn og interesser som skal verte ivaretatt.

Gol kommune har forankra sitt arbeid med klimatilpassing i kommuneplanens samfunnsdel, og me nyttar klimaprofil Buskerud i vår Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) frå 2017. I ROSen er ulike scenarier som følge av klimaendringane skildra, og dette gjeld fyrst og fremst flom, ras og skogbrann. I kommunens beredskapsplan er også konsekvensar som følgje av dette teke med.

Gol kommuner har fått på plass eit kunnskapsgrunnlag som blant anna syner oss skredutsatt terreng, bratte vassdrag som kan utgjere kritiske punkt og områder utsett for flom.

Skredfarekartlegging i Gol og Hemsedal (sak 17/04291-8)

Kartlegging av kritiske punkt (rapport frå Skred AS)

Gol er kåra til beste småkommune i Norge på klimatilpassing i 2020

CICERO og forsikringsselskapet If har gjennom ei spørjeundersøking om klimatilpassing blant alle landets kommunar kåra Gol kommune til beste småkommune (under 5000 innbyggjarar) og til beste innlandskommune uavhengig av innbyggjartal i 2020.

Sjå videoen frå Gol her.

Sjå video frå alle kommunene her.

Sjå Ekstremværrapporten for meir informasjon om undersøkinga.

Klimaråd i Gol kommune

Det er oppretta eit klimaråd i Gol kommune. Dette skjer som resultat av vedteken energi- og klimaplan hausten 2018. 

Målet med klimarådet er å ha klimasaker synleg og på dagsorden, godt forankra i kommuneleiinga. 

Klimarådet vert leia av ordførar og består ellers av kommunedirektør, kommunalsjef og miljøvernrådgjevar. Klimarådet vil invitere viktige aktørar i klimaarbeidet til sine møter, og engasjherer seg i ungdomsrådet. 

Saker til klimarådet kan sendast til postmottak@gol.kommune.no

Klimarådsmøter 2019
Klimarådsmøter 2020

Klimasatsprosjekt i Gol kommune

Kartlegging av mobilitet i Gol sentrum

Asplan viak har gjort ei kartlegging av tilgjengelighet og sentralitet i tettstedet Gol for å finne forbindelser som har størst potensial til å få flere til å gå og sykle, og dermed bidra med reduksjon i klimagassutslipp fra transport. Les rapporten her.

Klimaambisiøst avløpsanlegg

Norconsult har utarbeida ein rapport der det vert peika på korleis utbygginga av Gol avløpsanlegg kan vere meir klima- og energivenleg. 

Sjå rapporten her. 

Klimavenleg samferdselsløft i Gol kommune

Korleis kan ein byggje nye vegard og annan infrastruktur eller vedlikehalde eksisterande anlegg på ein meir klimavenelg måte?

Norconsult har belyst tematikken i ein eigen rapport som du kan lese her. 

Aktuelle lenkar