vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Erstatningsordningar i landbruket

Om ordningen

Målet med ordningane er å redusere økonomiske tap som skuldast uforutsette skader som det ikkje har vore mogleg å forhindre og forsikre seg mot, og tap som følgje av offentlege pålegg og restriksjonar. Sjå også eigen side om Naturskade

Erstatningsordningane i landbruket er heimla i jordlova og matlova. 

Ordningane kan delast inn i to hovudområde:

Offentlege pålegg

Skal gje økonomisk erstatning for å redusere belastninga ved ulike tiltak mot planteskadegjerarar, sjukdommar hjå dyr og smittestoff samt restriksjonar i bruk av utmarksbeite pga. rovvilt. Erstatningar etter offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon er fastsett i eigen forskrift frå 2016. Det er eigen forskrift frå 2010 om kompensasjon ved restriksjonar i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Ulike ordningar

Det finst følgjande ordningar for å erstatte tap etter offentlege pålegg og restriksjonar i landbruket:

  • Pålagt nedslakting av husdyr som følgje av husdyrsjukdom
  • Tap i ei pålagt opphaldsperiode
  • Nedfôringskostnader mv. som følgje av radioaktivitet
  • Frivillig nedslakting av småfebesetning pga skrapesjuke eller CAE/mædi-/visnavirus
  • Offentlege pålegg som følgje av planteskadegjerarar
  • Flytterestriksjonar på bier
  • Kompensasjon ved restriksjonar i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt

For alle ordningane må ein sende elektronisk søknad via Altinn. Søknaden skal sendast til fylkesmannen. Landbruksdirektoratet er klageinstans og forvaltar regelverket for erstatningsordningane i landbruket.

Meir informasjon om den enkelte ordning kan du lese om på nettsida til Landbruksdirektoratet eller ved å kontakte kommunen.

Klimabetinga skade

Jordbruksføretak kan få erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinga svikt i plante- eller honningproduksjon, som det ikkje er mogleg å sikre seg mot.

Erstatning ved klimabetinga skader i plante- og honningproduksjon gjeld for føretak som fyller vilkåra for å motta produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket. Ordninga gjeld berre skader som er forårsaka av klimatiske forhold (været) og som det ikkje er mogleg å tegne privat forsikring mot.

Erstatningsordninga er heimla i erstatningsforskrifta frå 2012. Satsane for erstatning er fastsett i sats- og beregningsforskrifta frå 2018.

Føretaket må melde frå til kommunen om mogleg avlingssvikt og svikt i honningproduksjon med ein gong føretaket kan få produksjonssvikt. Dette må gjerast utan ugrunna opphald og før innhausting og slynging. Melding skal gjerast uavhengig av søknadsfrist og er ein føresetnad for å få behandla ein søknad om erstatning.

Søknadsfristen til kommunen er 31. oktober kvart år og det skal leverast elektronisk søknad via Altinn. Det er kommunen som handsamar søknaden. Fylkesmannen er klageinstans.

Meir informasjon om den enkelte ordning finn du på nettsida til Landbruksdirektoratet eller ved å kontakte kommunen.