vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Beite

Merking av dyr på utmarksbeite

Kvar sommar er det ca 4 400 sau på utmarksbeite i Gol kommune. Igjennom Gol beitelag SA samarbeidar alle sauebøndene om tilsyn og sank.
All sau har øyremerke for identifikasjon. Ved bruk av forskjellige fargekombinasjonar skil sauebøndene sine dyr i frå dei andre.
I tillegg til øyremerkefarge er det prega inn namn og telefonnummer i øyremerkene. Sjå difor både på innsida og utsida av merket etter informasjon.

Denne informasjonen skal være til hjelp for å finne eigar hvis du skulle koma over eit dyr i utmarka som trenger hjelp, er på feil stad, eller har omkome.

I dette skrivet finn du oversikt på kven som har sauer på dei ulike beiteområda. Det er også oversikt på dei ulike øyremerkingane og kven du skal henvenda deg til.

Gol beitelag SA, Asle Bråtalien

Beitebruksplan for Gol kommune

Kommunestyre vedtok i møte 27.5.2014, sak 26/14 beitebrukslan for Gol kommune. Beitebruksplan har status som sektor plan, forankra i Handlingsplan for landbruket i Gol.

Beitebruksplan

Kart, reguleringsplan, kommuneplan, beiteområde og svært gode beiter, Gol

Oversiktskart Gol

Golsfjellet vest

Golsfjellet aust

Skaraåsen

Søråsen

Kart over lausmassar og beitebruk

Oversiktskart over Gol

Golsfjellet aust

Golsfjellet vest

Skaraåsen

Søråsen

Berggrunnskart og beitebruk

Oversiktskart over Gol

Golsfjellet aust

Golsfjellet vest

Skaraåsen

Søråsen

Temakart beite på Golsfjellet

Beitebruk og vegetasjon svært godt eigna for sau og storfe

Vegetasjonskart Golsfjellet

Beite til storfe Golsfjellet

Beite til småfe Golsfjellet