vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vatn - Årsgebyr og tilknytningsgebyr

Årsgebyr for vatn

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,70
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 920,-
451 - 500 1990,-
501 - 1000 3920,-
1001 - 2500 7840,-
2501 - 5000 14 640,-
5001 - 10000 33 460,-
10001 - 20000 83 650,-
over 20000 99 325,-

 

Tilknytningsgebyr for vatn

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)  78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1  78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.

Gebyr vasspost på Glitre

For kundar utan nøkkelkort:

Oppmøte (pr. gong): kr. 700,- + mva.

Mengdevariabeldel - pr. m3: kr. 14,70 + mva

For kundar med nøkkelkort betalast det forbruksgebyr og abonnementsgebyr jf. årsgebyr vatn. 

Gebyr for vassmålaravlesing

Pr. påbegynt time kr. 700,- + mva.