vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vatn - Årsgebyr og tilknytningsgebyr

Årsgebyr for vatn

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,90
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450       933,-
451 - 500    2 018,-
501 - 1000    3 975,-
1001 - 2500    7 950,-
2501 - 5000   14 840,-
5001 - 10000   33 920,-
10001 - 20000   84 800,-
over 20000 100 700,-

 

Tilknytningsgebyr for vatn

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)  78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1  78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.

Gebyr vasspost på Glitre

For kundar utan nøkkelkort:

Oppmøte (pr. gong): kr. 700,- + mva.

Mengdevariabeldel - pr. m3: kr. 14,90 + mva

For kundar med nøkkelkort betalast det forbruksgebyr og abonnementsgebyr jf. årsgebyr vatn. 

Gebyr for vassmålaravlesing

Pr. påbegynt time kr. 700,- + mva.