vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyrtenester ved utbyggingsavdelinga

Plan/ byggesaker/ eigedomsoppgaver/ seksjonering/ dispensasjon/ forurensning/ konsesjon/ delingssaker m.m *

Gebyra er vedtekne av kommunestyret med heimel i:

§ § 109 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. § Kapittel 16, § 16-9 i ”Forskrift om begrensning av forurensning” av 6.1.2004 nr. 931. § § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

Ny gebyrforskrift – forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker – frå 01.01.2012, fastsatt 14.12.2011 av Statens Landbruksforvaltning.

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 12.12.2017.

Generelle prisar
Betaling etter medgått tid, pr. time kr. 1 250,-

Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker) 

Tiltak som krever søkand i medhold av plan- og bygningslova § 20-1 (ett-trinns- og rammesøknad) 

Nybygg, tilbygg, påbygg og underbygning -   tiltaksklasse 1              

kr.   12 000,-

Nybygg, tilbygg, påbygg og underbygning - tiltaksklasse 2

kr.    24000,-

Nybygg,   tilbygg, påbygg og underbygning - tiltaksklasse 3

kr.    36000,-

Nybygg,   tilbygg påbygg og underbygning HYTTE

kr.    13000,-

Tillegg   pr. bruksenhet ved flere bruksenheter

kr.      2000,-

Tillegg   for hver på begynte 100 m2 over 300 m2

kr.      3000,-

Mindre frittstående bygg (f.eks. anneks, uthus, garasje, mindre bygg)

kr.      7000,-

Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon

kr.      4500,-

Fasadeendringer

kr.      4000,-

Bruksendring   eller vesentlig utviding

kr.      4500,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 1

kr.      4000,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 2

kr.      5000,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 3

Medgått   tid

Oppføring,   endring eller reparasjon

kr.      4500,-

Oppdeling eller sammenføying

kr.      2000,-

Oppføring   for innhegning mot veg

kr.      2000,-

Plassering av skilt og reklameinnretningar -   anna endring

kr.      4000,-

Plassering   av midlertidige bygninger

kr.      4500,-

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 1

kr.      4500,-

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 2

Medgått   tid

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 3

Medgått   tid

Anlegg   av veg, parkeringsplass, landingsplass

kr.      4000,-

Behandling   av avvik - per vurdert/behandla avik (tillegg for medgått tid)

kr.      3500,-

Auke i behandlingsgebyr ved mangelfull   søkand som krev meirarbeid

           20 % 

Reduksjon   av behandlingsgebyr ved bruk av sivilarkitekt/MNAL

       -   20 %

Oppretting av ny grunneigedom (utan disp) i   samsvar med godkjent reg.plan

kr.      4100,-

Privat   framlegg, ikkje fastsatt i reguleringsplan

kr.      7500,-

Fradeling   av 5 - 10 enkelttomter i samsvar med plan

kr.    10000,-

Fradeling av meir enn 10 tomter

kr.       1600,-

Tilleggsareal   - opp til 1 daa

kr.       2600,-

Flertrinns-behandling.

Pr.igangsettingstillatelse utover den første

kr.     2500,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20 - 4 a,b,c og d

Mindre tiltak på bebygd eigedom

kr.     4000,-

Midlertidige bygn.,konstr.,anlegg som i § 20-1,j som plasseres min. enn 2 år

kr.     4000,-

Andre, mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan foretas av tiltakshaver

kr.     3500,-

Driftsbygninger i landbruket, § 20-4,b    0 - 500 m2

kr.     4000,-

Driftsbygninger i landbruket, §   20-4,b   500 - 1000 m2

kr.     8000,-

driftsbygninger   i landbruket, § 20-4,b    rom for dyr

kr.   10000,-

Kordinatfesting og innmåling av bygg

Betaling etter medgått tid, jf. punkt 1.10 - MINSTEPRIS

kr.     4100,- + mva.

Gebyr for kart, geodata, plott og kopier som ikke inngår i matrikkelregulativet

Papirkopier,   A3 og A4

kr.        5,- + mva.

Papirkopier   eller plott A2

kr.      30,- + mva.

Plott   > A2

kr.    150,- + mva.

Gebyr for eiendomoppgaver til eiendomsmeglere

Gebyr   for fullstendig eiendomsoppgave som utføres inne 14 dager

kr.     3875,-

Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

Sak   som krever befaring   

Rettsgebyr   bestemt av Kartverket

Sak   som ikke krever befaring

Rettsgebyr   bestemt av Kartverket

Dispensasjon etter Pbl. § 19

Disp.   fra kommunelpl, reg.pl, bebyggelsespl, forskrifter i Pbl der saken skal til   ekstern uttale og /eller behandles 

kr. 16000,-  

Disp.   i saker hvor dispensasjonen kan avgjøres  i samsvar med delegasjonsreg.

kr.   7500,- 

Kontroll -/tilsynsgebyr

Betaling   etter medgått tid, pr. time

kr.       1250,-

Plansaker - Plb - § 12

Plansaker - detaljregulering

Basisgebyr   for behandling av plansaker, detaljregulering

kr.    50000,-

Tillegg   pr. boenhet eller pr. hytte

kr.      3000,-

Tillegg   der det ikke kan telles enheter brukes medgått tid

 

Bagatellmessig   endring av retaljregulering/reguleringspl. etter  § 12-14

kr.    15000,-

Endring,   utfylling av detaljregulering etter § 12-3

kr.    30000,-

Avklaring   av rammer som er uavklart i hht lov, forskrift, plan, vedtak osv.

kr.    15000,-

Forelegging   av planer for formannskap i samsvar me d§ 12-8

kr.    12000,-

Forlenging   av planvedtak med inntil 5 år av gangen, jf. § 12-4

kr.      6000,-

Planavklaringsmøte   (pr. møte) - oppstartsmøte med representanter  fra adm

kr.      3000,-

Konsekvensutredning

Betaling   etter medgått tid

kr.     1250,- + mva.

Minstepris   inkl. eige arbeid og fagkunnig bistand

kr.     4500,- + mva.

Gebyr for arbeid etter Forurensningsforskriften - Kap. 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg § 16-9

Anlegg 1 - 15 PE

1   bruksenhet

kr.     7500,-

Større   anlegg (under 15 PE)

kr.     9000,-

Søknad   om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring av eksisterende anlegg

kr.     5000,-

Behandling   av utslipp etetr lokal forskrift

kr.     5000,-

Anlegg 15 - 2000 PE

15 -   49 PE

kr.    10000,-

50 -   99 PE

kr.    20000,-

100 -   999 PE

kr.    45000,-

1000 -   2000 PE

kr.    70000,-

Ulovlig utslipp

Behandling   av ulovlig utslipp

2 x   opprinnelig gebyr

Utslipp   av oljeholdig avløpsvann

kr.     7500,-

Behandling av søknad om endring av tillatelse

1 - 14   PE

kr.      2500,-

15 -   49 PE

kr.      4100,-

50 -   99 PE

kr.      8300,-

100 -   999 PE

kr.     16600,-

1000 - 2000 PE

kr.     25000,- 

Kontroll-/tilsynsgebyr

Betaling   etter medgått tid

kr.     1100,-

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen, og gjeld frå 01.01.2017.

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Oppretting av matrikkel-eining/grunneigedom/matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Areal    frå 0 - 250 m2

kr.      6000,-

Areal frå 251 - 500 m2

kr.    10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.    15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.      1020,-

Punktfeste   - uavhenging av oppmålin i marka

Må vurderast mot anna punkt

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Areal   frå 0 - 205 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon - pr. dak

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppretting av anleggseigedom
Volum frå 0 - 2000 m3 kr.  7250,-
Volum frå 2000 m3 - auke per påbyrja 1000 m3 kr.  1600,-
Registrering av jordsameie

Betaling   etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Minstegebyr

kr.    1550,-

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulerina

Beregning ut i frå Oppretting av matrikkel - eining/grunneigedom/amtrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning og Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 

Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6500,-

Areal   frå 251 500 m2

kr.   11000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 250 m2

kr.    4500,-

Volum   frå 251 - 500 m2

kr.    7500,-

Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.  15000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.  17000,-

Arealoverføring per nytt påbyrja 500 m2

kr.    4000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 0 - 250 m3

kr.  15000,-

Volum   fra 251 - 500 m3

kr.  17000,-

Volumoverføring per nytt påbyrja 500 m3

kr.    4000,-

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    3300,-

For   innskytande grensepunkt - pr. punkt

kr.    1100,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    6450,-

For   innskytande grensepunkt - pr- punkt

kr.    2150,-

Gebyr   for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Privat grenseavtale

Etter   medgått tid - pr. time

kr.    1250,-

Minstesats

kr.    1350,-

Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev   1 - 10 sider

kr.    175,-

Matrikkelbrev   >= 11 sider

kr.    350,-