vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar
1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6 med forfall 16. april
2. termin gjeld for perioden 1.7. – 31.12 med forfall 16. september
 
Desse gebyra blir berre fakturert på 1. termin: 
 
Kloakk og forbruk av vatn for 2018
Renovasjon for hytter, stølar og fritidsbustader
Tømming av privat kloakk hytter, stølar og fritidsbustadar, med unntak av tømming av tette tankar, som vert fakturert over to terminar.
 

Rekninga er delt på to terminar

1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april

2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september 

Gebyrregulativet er vedtatt av Gol kommunestyre 20.11.2018 i sak 59/18.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,70
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 920,-
451 - 500 1990,-
501 - 1000 3920,-
1001 - 2500 7840,-
2501 - 5000 14 640,-
5001 - 10000 33 460,-
10001 - 20000 83 650,-
over 20000 99 325,-
Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,60

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450 1170,-
451 - 500 3630,-
501 - 1000 6220,-
1001 - 2500 14 500,-
2501 - 5000 26 945,-
5001 - 10000 53 875,-
10001 - 15000 108 800,-
15001 - 20000 142 000,-
over 20000 176 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 1800,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtøming / behandling / transport

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr.    200,-

Pr. m3 for slamavskillere/ tette tanker/store anlegg o.l

kr.    450,-

Fast gebyr for minirenseanlegg

kr.    600,-

Pr. m3 for minirenseanlegg

kr.    550,-

Fast gebyr for store anlegg

kr.  1100,-

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3  kr.   200,- 
Tømming med traktor- / spesialbil/liten bil kr.   550,- 
Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1400,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3500,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.  575,-
Ikke utført ekstra- nødtømming kr.  500,-

  

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk 2366,-
Renovasjon dunk stor 3549,-
Kontainerrenovasjon 2066,-
Hytte-/ stølsrenovasjon 1261,-
Utvida henteavstand  250,-
Heimekompostering gir 20 % reduksjon av gebyret. For hytte -/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. tilsyn kr. 1313,-
Feiesats pr. pipe kr. 462,-
Pipe nr. 2 på same hus kr. 231,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt feiing/tilsyn 1. gongs varsel kr. 316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 2. gongs varsel kr. 1313,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt feiing 2. gongs varsel kr. 462,-
Timesats pr. påbegynt time anna arbeid kr. 667,-

Korleis forstå tilsendt faktura

Klage på kommunale gebyr

Sjølvkostkalkyle for 2017