vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar
1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6 med forfall 16. april
2. termin gjeld for perioden 1.7. – 31.12 med forfall 16. september
 
Desse gebyra blir berre fakturert på 1. termin: 
 
Kloakk og forbruk av vatn for 2017
Renovasjon for hytter, stølar og fritidsbustader
Tømming av privat kloakk hytter, stølar og fritidsbustadar, med unntak av tømming av tette tankar, som vert fakturert over to terminar.
 

Rekninga er delt på to terminar

1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april

2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september 

Gebyrregulativet er vedtatt av Gol kommunestyre 12.12.2017 i sak 17/04027.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,70
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 920,-
451 - 500 1990,-
501 - 1000 3920,-
1001 - 2500 7840,-
2501 - 5000 14 640,-
5001 - 10000 33 460,-
10001 - 20000 83 650,-
over 20000 99 325,-
Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter vert det nyttta låg sats

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 17,30

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450 1070,-
451 - 500 3500,-
501 - 1000 6000,-
1001 - 2500 14 000,-
2501 - 5000 26 000,-
5001 - 10000 52 000,-
10001 - 15000 105 000,-
15001 - 20000 137 000,-
over 20000 170 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 1550,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter vert det nytta låg sats.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtøming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Anlegg   0 - 4,5 m3

kr.   1670,-

Anlegg   4,5 - 8 m3

kr.   2670,-

Anlegg   > 8 m3

kr.   3480,-

Anlegg   pr. m3 over 8 m3

kr.   435,-

 

Gebyr for tøming / transport av tette tankar / minirenseanlegg uten retur av rejektvatn

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

Anlegg   0 - 4,5 m3

kr.   2180,-

Anlegg   4,5 - 8 m3

kr.   2460,-

Anlegg   > 8 m3

kr.   3000,-

Anlegg   pr. m3 over 8 m3

kr.   345,-

Rensegebyr   ved tette tanker - pris pr. m3

kr.   100,-

Rensegebyr   ved nødtømming - pris pr. m3

kr.   200,-

Traktor   / speialbiltøming- pris pr. tøming

kr.   1200,-

 

 

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Stativrenovasjon 2366,-
Kontainerrenovasjon 2066,-
Hytte-/ stølsrenovasjon 1261,-
Utvida henteavstand  250,-
Heimekompostering gir 25 % reduksjon av gebyret. For hytte -/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Bnntilsyn pr. bustad(blir ikkje rekna mva) kr. 1280,-
Feiesats pr. pipe kr. 450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr. 225,-
Timesats pr. påbegynte time kr. 650,-

Korleis forstå tilsendt faktura

Klage på kommunale gebyr

Sjølvkostkalkyle for 2017