vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar
1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6 med forfall 16. april
2. termin gjeld for perioden 1.7. – 31.12 med forfall 16. september
 
Desse gebyra blir berre fakturert på 1. termin: 
 
Kloakk og forbruk av vatn for 2020
Festeavgift

Gebyrregulativet er vedtatt av Gol kommunestyre 10.11.2020 i sak 80/20.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,90
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450        933,-
451 - 500     2 018,-
501 - 1000     3 975,-
1001 - 2500     7 950,-
2501 - 5000   14 840,-
5001 - 10000   33 920,-
10001 - 20000   84 800,-
over 20000 100 700,-
Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,10

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450     1130,-
451 - 500     3500,-
501 - 1000     6000,-
1001 - 2500   14 000,-
2501 - 5000   26 000,-
5001 - 10000   52 000,-
10001 - 15000 105 000,-
15001 - 20000 137 000,-
over 20000

170 000,- 

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl   1800,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl - pr måler     200,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtøming / behandling / transport

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr.       0,-

Pr. m3 for slamavskillere/ tette tanker/store anlegg o.l

kr.    400,-

Fast gebyr for minirenseanlegg

kr.    600,-

Pr. m3 for minirenseanlegg

kr.    550,-

Fast gebyr for store anlegg

kr.  1100,-

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3  kr.   200,- 
Tømming med traktor- / spesialbil/liten bil kr.   550,- 
Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1400,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3500,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.  575,-
Ikke utført ekstra- nødtømming kr.  500,-

  

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk 2847,-
Renovasjon dunk stor 4266,-
Kontainerrenovasjon 2298,-
Hytte-/ stølsrenovasjon 1486,-
Utvida henteavstand  308,-
Heimekompostering gir 15 % reduksjon av gebyret. For hytte -/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. tilsyn bustad kr. 1150,-
Feiesats pr. pipe 1 - bustad kr.  450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr.  225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 1. gongs varsel - bustad kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 2. gongs varsel - bustad kr. 1150,-
Branntilsyn pr. tilsyn fritidsbustad kr. 1350,-
Feiing fritidsbustad - pipe 1 kr.  450,-
Feiing fritidsbustad - pipe 2 kr.  225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 1. gongs varsel - fritidsbustad kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 2. gongs varsel - fritidsbustad kr. 1350,-
Timesats - pr. påbegynt time kr.  667,-
Feiing fritidsbustad fleire enn 2 bygg/same eigar/same område/same dag 1/2 gebyr
Tilsyn fritidsbustad fleire enn 2 bygg/same eigar/same område/same dag 1/2 gebyr

Korleis forstå tilsendt faktura

Klage på kommunale gebyr

Sjølvkostkalkyle for 2019