vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar
1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6 med forfall 16. april
2. termin gjeld for perioden 1.7. – 31.12 med forfall 16. september
 
Desse gebyra blir berre fakturert på 1. termin: 
 
Kloakk og forbruk av vatn for 2021
Festeavgift

Gebyrregulativet er vedtatt av Gol kommunestyre 07.12.2021 i sak 90/2021.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,90
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450        933,-
451 - 500     2 018,-
501 - 1000     3 975,-
1001 - 2500     7 950,-
2501 - 5000   14 840,-
5001 - 10000   33 920,-
10001 - 20000   84 800,-
over 20000 100 700,-
Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,90

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450    1 300,-
451 - 500    4 025,-
501 - 1000    6 900,-
1001 - 2500   16 100,-
2501 - 5000   29 900,-
5001 - 10000   59 800,-
10001 - 15000 120 750,-
15001 - 20000 157 550,-
over 20000

195 500,- 

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl  2 070,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl - pr måler     200,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtøming / behandling / transport

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr.       0,-

Pr. m3 for slamavskillere/ tette tanker/store anlegg o.l

kr.    400,-

Fast gebyr for minirenseanlegg

kr.    600,-

Pr. m3 for minirenseanlegg

kr.    550,-

Fast gebyr for store anlegg

kr.  1100,-

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3  kr.   200,- 
Tømming med traktor- / spesialbil/liten bil kr.   550,- 
Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1400,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3500,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.  575,-
Ikke utført ekstra- nødtømming kr.  500,-

  

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk 3 488,-
Renovasjon dunk stor 5 229,-
Kontainerrenovasjon 2 943,-
Hytte-/ stølsrenovasjon 1 838,-
Utvida henteavstand   395,-
Heimekompostering gir 15 % reduksjon av gebyret. For hytte -/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. tilsyn bustad kr. 1150,-
Feiesats pr. pipe 1 - bustad kr.  450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr.  225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 1. gongs varsel - bustad kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 2. gongs varsel - bustad kr. 1150,-
Branntilsyn pr. tilsyn fritidsbustad kr. 1350,-
Feiing fritidsbustad - pipe 1 kr.  450,-
Feiing fritidsbustad - pipe 2 kr.  225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 1. gongs varsel - fritidsbustad kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn 2. gongs varsel - fritidsbustad kr. 1350,-
Timesats - pr. påbegynt time kr.  667,-
Feiing fritidsbustad fleire enn 2 bygg/same eigar/same område/same dag 1/2 gebyr
Tilsyn fritidsbustad fleire enn 2 bygg/same eigar/same område/same dag 1/2 gebyr

Korleis forstå tilsendt faktura

Klage på kommunale gebyr

Sjølvkostkalkyle for 2019