vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kloakk - Årsgebyr og tilknytningsgebyr

Årsgebyr for kloakk

Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,10

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450     1 130,-
451 - 500     3 500,-
501 - 1000     6 000,-
1001 - 2500   14 000,-
2501 - 5000   26 000,-
5001 - 10000   52 000,-
10001 - 15000 105 000,-
15001 - 20000 137 000,-
over 20000 170  000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl  1 800,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl      200,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)   83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1   83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1   83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.