vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kart- og oppmålingsgebyr

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen, og gjeld frå 01.01.2018.

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Oppretting av matrikkel-eining/grunneigedom/matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Areal    frå 0 - 250 m2

kr.      6000,-

Areal frå 251 - 500 m2

kr.    10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.    15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.      1020,-

Punktfeste   - uavhenging av oppmålin i marka

Må vurderast mot anna punkt

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Areal   frå 0 - 205 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon - pr. dak

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppretting av anleggseigedom
Volum frå 0 - 2000 m3 kr.  7250,-
Volum frå 2000 m3 - auke per påbyrja 1000 m3 kr.  1600,-
Registrering av jordsameie

Betaling   etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Minstegebyr

kr.    1550,-

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulerina

Beregning ut i frå Oppretting av matrikkel - eining/grunneigedom/amtrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning og Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 

Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6500,-

Areal   frå 251 500 m2

kr.   11000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 250 m2

kr.    4500,-

Volum   frå 251 - 500 m2

kr.    7500,-

Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.  15000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.  17000,-

Arealoverføring per nytt påbyrja 500 m2

kr.    4000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 0 - 250 m3

kr.  15000,-

Volum   fra 251 - 500 m3

kr.  17000,-

Volumoverføring per nytt påbyrja 500 m3

kr.    4000,-

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    3300,-

For   innskytande grensepunkt - pr. punkt

kr.    1100,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    6450,-

For   innskytande grensepunkt - pr- punkt

kr.    2150,-

Gebyr   for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Privat grenseavtale

Etter   medgått tid - pr. time

kr.    1250,-

Minstesats

kr.    1350,-

Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev   1 - 10 sider

kr.    175,-

Matrikkelbrev   >= 11 sider

kr.    350,-