vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr tenester ved utbyggingsavdelinga og næringsavdelinga

Plan/ byggesaker/ eigedomsoppgaver/ seksjonering/ dispensasjon/ forurensning/ konsesjon/ delingssaker m.m

Gebyra er vedtekne av kommunestyret med heimel i:

§ § 109 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985.
§ Kapittel 16, § 16-9 i ”Forskrift om begrensning av forurensning” av 6.1.2004 nr. 931.
§ § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

Ny gebyrforskrift – forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker – frå 01.01.2012, fastsatt 14.12.2011 av Statens Landbruksforvaltning.

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014.

Gebyrregulativ plb for 2016.

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen, og gjeld frå 01.01.2015.

Gebyrregulativ matrikkellova

Tinglysing, Statens kartverk

Rettsgebyr, tinglysningsgebyr, panteattester.

Dokument blir tinglyst ved tinglysinga, Statens Kartverk i Hønefoss.

Adresse for tinglysing av dokument:
Statens kartverk,
Tinglysingen,
3507 HØNEFOSS

Tlf. 08700

Prisar og anna informasjon ved tinglysing av fast eigedom finnes på kartverket sine nettsider.