vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar

1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april

2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september 

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 20.11.2018 i sak 59/18.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,70
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 920,-
451 - 500 1990,-
501 - 1000 3920,-
1001 - 2500 7840,-
2501 - 5000 14 640,-
5001 - 10000 33 460,-
10001 - 20000 83 650,-
over 20000 99 325,-

Vannpost Glitre

Kunder med nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) og fastledd (abonementsgebyr) basert på uttak jf. årsgebyr vatn.

Kunder uten nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) jf. årsgebyr  vatn +  kr. 700,- pr. oppmøte

Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)  78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1  78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttas

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,60

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450 1170,-
451 - 500 3630,-
501 - 1000 6220,-
1001 - 2500 14 500,-
2501 - 5000 26 945,-
5001 - 10000 53 875,-
10001 - 15000 108 800,-
15001 - 20000 142 000,-
over 20000 176 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 1800,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)   83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1   83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
   
Næringsverksemd og industri - som bustad 1   83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter kan etter søknad låg sats nyttast.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr.   200,-

Pr. m3 for slamavskillere/tette  tanker/store anlegg o.l

kr.   450,-

Fastgebyr for minirenseanlegg kr.   600,- 

Pr. m3 for minirenseanlegg

kr.   550,-

Fastgebyr for store anlegg kr.  1100,-
Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3 kr.    200,- 
 Traktor- /spesialbil/liten bil kr.    550,- 
Oppmøte ved ekstratømminger kr.  1400,- 
Oppmøte ved nødtømminger kr.  3500,- 
 Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.   575,- 
 Ikke utført ekstra- nødtømming kr.   500,- 

 Her finner du døme på utrekning av dei forskjellige anleggstypane

 

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk kr. 2366,-
Renovasjon dunk stor kr. 3549,-
Kontainerrenovasjon kr. 2066,-
Hytte-/ stølsrenovasjon

kr. 1261,-

Utvida henteavstand

kr.   250,-

Heimekompostering gir 20 % reduksjon av gebyret. For hytte-/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. bustad kr. 1313,-
Feiesats pr. pipe kr.   462,-
Pipe nr. 2 på same hus kr.   231,-
Timesats for anna arbeid kr.   667,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt feiing/tilsyn ved 1. gongs varsel kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn ved 2. gongs varsel kr. 1313,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt feiing ved 2. gongs varsel kr.  462,-

Korleis forstå tilsendt faktura

Sjølvkostkalkyle for 2018

Klage på kommunale eigedomsgebyr

KS og Norsk Vann med svar på gebyrutspill fra Huseiernes Landsforbund

Gebyrtenester ved utbyggingsavdelinga

Her finn du dei reviderte gebyrsatsane for 2019!

Plan/ byggesaker/ eigedomsoppgaver/ seksjonering/ dispensasjon/ forurensning/ konsesjon/ delingssaker m.m

Gebyra er vedtekne av kommunestyret med heimel i:

§ § 109 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. § Kapittel 16, § 16-9 i ”Forskrift om begrensning av forurensning” av 6.1.2004 nr. 931. § § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

Ny gebyrforskrift – forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker – frå 01.01.2012, fastsatt 14.12.2011 av Statens Landbruksforvaltning.

Fast timepris for tiltak utanom regulativ
Betaling etter medgått tid, pr. time kr. 1 300,-

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen. Revidert gebyrregulativ 2019 for arbeid etter matrikkellova.

Utskriving av matrikkelbrev

Prisar

Matrikkelbrev   1 - 10 sider

kr.    175,-

Matrikkelbrev   >= 11 sider

kr.    350,-

Gebyrtenester ved næringsavdelinga

Gebyr for behandling av konsesjonssøkander
Konsesjonssøkand - beløp pr. sak kr.  5000,-
Gebyr for delingssaker etter jordlova
Delingssak etter jordlova - beløp pr. sak kr.  2000,-
Planleggingshonorar i landbruket
Teknisk planlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   1000,- + mva.
Drifts- og forretningsplanlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   1000,- + mva.

 

Tinglysing, Statens kartverk

Rettsgebyr, tinglysningsgebyr, panteattester.

Dokument blir tinglyst ved tinglysinga, Statens Kartverk i Hønefoss.

Adresse for tinglysing av dokument: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 HØNEFOSS

Tlf. 08700

Prisar og anna informasjon ved tinglysing av fast eigedom finnes på kartverket sine nettsider.

Eigedomsskatt

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vart vedteke i kommunestyret 7.9.2010 i sak 48/2010 og gjeld for eigedomsskatteåret 2018.

Promillegrunnlag

Næringseigedommar, verk og bruk: 7 promille av takst

Bustader og fritidseigedommar: 3,5 promille av takst