vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr

Vil du dele opp faktura på kommunale gebyr?

Me tilbyr no at du kan få faktura på kommunale gebyr oftare enn tidlegare. Du kan behalde dagens ordning med 2 gonger per år, eller du kan velje mellom å få faktura 4 eller 6 gonger per år.

Einaste kravet er at du må kunne motta faktura digitalt. Eksempel på digital måte å få ein faktura på er; avtalegiro, e-faktura, Vipps og e-post. Brukar du ikkje nettbank og ynskjer å motta faktura på e-post, må du informere oss om e-postadressa. 

Dersom du ønskjer å motta faktura fire gonger i året vil du få faktura i mars, mai, august og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

Dersom du ønskjer å motta faktura seks gonger i året vil du få faktura i januar, mars, mai, august, september og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

For deg som ikkje ønskjer å motta faktura oftare, eller framleis ønskjer blankett tilsendt i posten, blir det ingen endringar. De vil motta faktura to gonger i året med betalingsfrist 16.04. og 16.09.

For å inngå avtale om oftare faktura må du ta kontakt med kommunen. Dersom du har fleire eigedommar i kommunen, må du inngå avtale pr. bygg/eigedom.

Ta kontakt med Synnøve på telefon 32 02 90 78 eller fyll ut skjemaet og send det på e-post til synnove.kristiansen@gol.kommune.no

Melding om oppdeling av faktura må være kommunen i hende seinast seks veker før forfall på hovudterminane. Dvs. før 01.03. og 01.08.

Skjema - dele opp faktura

________________________________________________________________________________________

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar

1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april

2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september 

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 07.12.2021 i sak 90/2021.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,90
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450       933,-
451 - 500    2 018,-
501 - 1000    3 975,-
1001 - 2500    7 950,-
2501 - 5000  14 840,-
5001 - 10000  33 920,-
10001 - 20000  84 800,-
over 20000 100 700,-

Vannpost Glitre

Kunder med nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) og fastledd (abonementsgebyr) basert på uttak jf. årsgebyr vatn.

Kunder uten nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) jf. årsgebyr  vatn +  kr. 700,- pr. oppmøte

Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)  78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1  78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn. 
Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 18,90

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450    1 300,-
451 - 500    4 025,-
501 - 1000    6 900,-
1001 - 2500   16 100,-
2501 - 5000   29 900,-
5001 - 10000   59 800,-
10001 - 15000 120 750,-
15001 - 20000 157 550,-
over 20000 195 500,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl  2 070,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl     200,-
Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats)   83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1   83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
   
Næringsverksemd og industri - som bustad 1   83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr.         0,-

Pr. m3 for slamavskillere/tette  tanker/store anlegg o.l

kr.      400,-

Fastgebyr for minirenseanlegg kr.      600,- 

Pr. m3 for minirenseanlegg

kr.      550,-

Fastgebyr for store anlegg kr.   1 100,-
Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3 kr.      200,- 
 Traktor- /spesialbil/liten bil kr.      550,- 
Oppmøte ved ekstratømminger kr.   1 400,- 
Oppmøte ved nødtømminger kr.   3 500,- 
 Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr.     575,- 
 Ikke utført ekstra- nødtømming kr.     500,- 

 Her finner du døme på utrekning av dei forskjellige anleggstypane

 

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk kr  3 448,-
Renovasjon dunk stor kr. 5 229,-
Kontainerrenovasjon kr. 2 943,-
Hytte-/ stølsrenovasjon

kr. 1 838,-

Utvida henteavstand

kr.    395,-

Heimekompostering gir 15 % reduksjon av gebyret. For hytte-/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. bustad kr. 1150,-
Feiesats pr. pipe kr.   450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr.   225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn ved 1. gongs varsel- bustad kr.  316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn ved 2. gongs varsel - bustad kr. 1150,-
Branntilsyn - tilsyn fritidsbustad kr. 1350,-
Feiing fritidsbustad - pipe 1 kr.   450,-
Feiing fritidsbustad - pipe 2 kr.   225,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn ved 1. gongs varsel - fritidsbustad kr.   316,-
Gebyr for manglande melding før avtaletidspunkt tilsyn ved 2. gongs varsel - fritidsbustad kr. 1350,-
Timesats - pr. påbegynte time kr.   667,-
Feiing fritidsbustad - fleire enn 2 bygningar med same eigar/geografisk område utført same dag 1/2 gebyr
Tilsyn fritidsbustad - fleire enn 2 bygningar med same eigar/geografisk område utført same dag  1/2 gebyr

Korleis forstå tilsendt faktura

Sjølvkostkalkyle for 2019

Klage på kommunale eigedomsgebyr

KS og Norsk Vann med svar på gebyrutspill fra Huseiernes Landsforbund

Gebyrtenester ved utbyggingsavdelinga

Her finn du dei reviderte gebyrsatsane for 2022!

Plan/ byggesaker/ eigedomsoppgaver/ seksjonering/ dispensasjon/delingssaker m.m

Gebyra er vedtekne av kommunestyret med heimel i:

§ § 109 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. § Kapittel 16, § 16-9 i ”Forskrift om begrensning av forurensning” av 6.1.2004 nr. 931. § § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

Ny gebyrforskrift – forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker – frå 01.01.2012, fastsatt 14.12.2011 av Statens Landbruksforvaltning.

Fast timepris for tiltak utanom regulativ
Betaling etter medgått tid, pr. time kr. 1 300,-

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen. Revidert gebyrregulativ 2022 for arbeid etter matrikkellova.

Utskriving av matrikkelbrev

Prisar

Matrikkelbrev   1 - 10 sider

kr.    175,-

Matrikkelbrev   >= 11 sider

kr.    350,-

Gebyrtenester ved næringsavdelinga

Gebyr for behandling av konsesjonssøkander
Konsesjonssøkand - beløp pr. sak kr.  5000,-
Gebyr for delingssaker etter jordlova
Delingssak etter jordlova - beløp pr. sak kr.  2000,-
Planleggingshonorar i landbruket
Teknisk planlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   1050,- + mva.
Drifts- og forretningsplanlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   1050,- + mva.

 

Tinglysing, Statens kartverk

Rettsgebyr, tinglysningsgebyr, panteattester.

Dokument blir tinglyst ved tinglysinga, Statens Kartverk i Hønefoss.

Adresse for tinglysing av dokument: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 HØNEFOSS

Tlf. 08700

Prisar og anna informasjon ved tinglysing av fast eigedom finnes på kartverket sine nettsider.

Eigedomsskatt

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vart vedteke i kommunestyret 7.9.2010 i sak 48/2010 og gjeld for eigedomsskatteåret 2021 med endring jf. Lov om endringer i eigedomsskattelova

Promillegrunnlag

Næringseigedommar, verk og bruk: 7 promille av takst

Bustader og fritidseigedommar: 2 promille av takst

Nyttige lenker 

Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyr