vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gebyr

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar

1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april

2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september 

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 12.12.2017 i sak 17/04027.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 14,70
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 920,-
451 - 500 1990,-
501 - 1000 3920,-
1001 - 2500 7840,-
2501 - 5000 14 640,-
5001 - 10000 33 460,-
10001 - 20000 83 650,-
over 20000 99 325,-
Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter vert det nyttta låg sats

 

Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 17,30

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 30
101 - 200 50
over 200 70

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450 1070,-
451 - 500 3500,-
501 - 1000 6000,-
1001 - 2500 14 000,-
2501 - 5000 26 000,-
5001 - 10000 52 000,-
10001 - 15000 105 000,-
15001 - 20000 137 000,-
over 20000 170 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 1550,-

 

Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfeste bøått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
  • Dersom stikkleidning overskrider 175 meter vert det nytta låg sats.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Anlegg   0 - 4,5 m3

kr.   1670,-

Anlegg   4,5 - 8 m3

kr.   2670,-

Anlegg   > 8 m3

kr.   3480,-

Anlegg   pr. m3 over 8 m3

kr.   435,-

 

Gebyr for tømming / transport av tette tankar / minirenseanlegg uten retur av rejektvatn

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

Anlegg   0 - 4,5 m3

kr.   2180,-

Anlegg   4,5 - 8 m3

kr.   2460,-

Anlegg   > 8 m3

kr.   3000,-

Anlegg   pr. m3 over 8 m3

kr.   345,-

Rensegebyr   ved tette tanker - pris pr. m3

kr.   100,-

Rensegebyr   ved nødtømming - pris pr. m3

kr.   200,-

Traktor   / speialbiltømming- pris pr. tøming

kr.   1200,-

 

Gebyr for ekstratømmingar   

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Anlegg - oppmøte kr. 1809,-

Pris pr. m3

kr.   615,-

 

Gebyr for nødtømmingar

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Anlegg  - oppmøte kr. 3615,-
Pris. pr. m3 kr.   615,-

 

Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk kr. 2366,-
Renovasjon dunk stor kr. 3549,-
Kontainerrenovasjon kr. 2066,-
Hytte-/ stølsrenovasjon

kr. 1261,-

Utvida henteavstand

kr.   250,-

Heimekompostering gir 25 % reduksjon av gebyret. For hytte-/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

 

Feiegebyr                              
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Branntilsyn pr. bustad (blir ikkje rekna mva) kr. 1280-
Feiesats pr. pipe kr. 450,-
Pipe nr. 2 på same hus kr. 225,-
Timesats pr. påbegynte time kr. 650,-

Korleis forstå tilsendt faktura

Sjølvkostkalkyle for 2017

Klage på kommunale eigedomsgebyr

KS og Norsk Vann med svar på gebyrutspill fra Huseiernes Landsforbund

Gebyrtenester ved utbyggingsavdelinga

Sjølvkostkalkyle for 2017

Plan/ byggesaker/ eigedomsoppgaver/ seksjonering/ dispensasjon/ forurensning/ konsesjon/ delingssaker m.m

Gebyra er vedtekne av kommunestyret med heimel i:

§ § 109 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. § Kapittel 16, § 16-9 i ”Forskrift om begrensning av forurensning” av 6.1.2004 nr. 931. § § 7 i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31.

Ny gebyrforskrift – forskrift 14. desember 2011 nr. 1336 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker – frå 01.01.2012, fastsatt 14.12.2011 av Statens Landbruksforvaltning.

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 12.12.2017.

Generelle prisar
Betaling etter medgått tid, pr. time kr. 1 250,-

Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker) 

Tiltak som krever søkand i medhold av plan- og bygningslova § 20-1 (ett-trinns- og rammesøknad) 

Nybygg,   tilbygg, påbygg og underbygning -   tiltaksklasse 1              

kr.   12 000,-

Nybygg,   tilbygg, påbygg og underbygning - tiltaksklasse 2

kr.    24000,-

Nybygg,   tilbygg, påbygg og underbygning - tiltaksklasse 3

kr.    36000,-

Nybygg,   tilbygg påbygg og underbygning HYTTE

kr.    13000,-

Tillegg   pr. bruksenhet ved flere bruksenheter

kr.      2000,-

Tillegg   for hver på begynte 100 m2 over 300 m2

kr.      3000,-

Mindre frittstående bygg (f.eks. anneks, uthus, garasje, mindre bygg)

kr.      7000,-

Vesentlig   endring eller vesentlig reparasjon

kr.      4500,-

Fasadeendringer

kr.      4000,-

Bruksendring   eller vesentlig utviding

kr.      4500,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 1

kr.      4000,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 2

kr.      5000,-

Riving   av tiltak - tiltaksklasse 3

Medgått   tid

Oppføring,   endring eller reparasjon

kr.      4500,-

Oppdeling   eller sammenføying

kr.      2000,-

Oppføring   for innhegning mot veg

kr.      2000,-

Plassering av skilt og reklameinnretningar -   anna endring

kr.      4000,-

Plassering   av midlertidige bygninger

kr.      4500,-

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 1

kr.      4500,-

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 2

Medgått   tid

Vesentlige   terrenginngrep - tiltaksklasse 3

Medgått   tid

Anlegg   av veg, parkeringsplass, landingsplass

kr.      4000,-

Behandling   av avvik - per vurdert/behandla avik (tillegg for medgått tid)

kr.      3500,-

Auke i behandlingsgebyr ved mangelfull   søkand som krev meirarbeid

           20 % 

Reduksjon   av behandlingsgebyr ved bruk av sivilarkitekt/MNAL

        -  20 %

Oppretting av ny grunneigedom (utan disp) i   samsvar med godkjent reg.plan

kr.      4100,-

Privat   framlegg, ikkje fastsatt i reguleringsplan

kr.      7500,-

Fradeling   av 5 - 10 enkelttomter i samsvar med plan

kr.    10000,-

Fradeling av meir enn 10 tomter

kr.      1600,-

Tilleggsareal   - opp til 1 daa

kr.      2600,-

Flertrinns-behandling

Pr.   igangsettingstillatelse utover den første

kr.     2500,-

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver - Pbl. § 20 -4 a,b,c og d

Mindre tiltak på bebygd eigedom

kr.     4000,-

Midlertidige bygn., konstr.,anlegg som i § 20-1,j som plasseres min. enn 2 år

kr.     4000,-

Andre, mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan foretas av tiltakshaver

kr.     3500,-

Driftsbygninger i landbruket, § 20-4,b     0-500 m2

kr.     4000,-

Driftsbygninger i landbruket, §   20-4,b   500 - 1000 m2

kr.     8000,-

driftsbygninger   i landbruket, § 20-4,b    rom for dyr

kr.   10000,-

Kordinatfesting og innmåling av bygg

Betaling   etter medgått tid, jf. punkt 1.10 - MINSTEPRIS

kr.     4100,- + mva.

Gebyr for kart, geodata, plott og kopier som ikke inngår i matrikkelregulativet

Papirkopier,   A3 og A4

kr.        5,- + mva.

Papirkopier   eller plott A2

kr.      30,- + mva.

Plott   > A2

kr.    150,- + mva.

Gebyr for eiendomoppgaver til eiendomsmeglere

Gebyr   for fullstendig eiendomsoppgave som utføres inne 14 dager

kr.     3000,-

Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

Sak   som krever befaring   

Rettsgebyr   bestemt av Kartverket

Sak   som ikke krever befaring

Rettsgebyr   bestemt av Kartverket

Dispensasjon etter Pbl. § 19

Disp.   fra kommunelpl, reg.pl, bebyggelsespl, forskrifter i Pbl der saken skal til   ekstern uttale og /eller behandles 

kr. 16000,-  

Disp.   i saker hvor dispensasjonen kan avgjøres  i samsvar med delegasjonsreg.

kr.   7500,- 

Kontroll -/tilsynsgebyr

Betaling   etter medgått tid, pr. time

kr.       1250,-

Plansaker - Plb - § 12

Plansaker - detaljregulering

Basisgebyr   for behandling av plansaker, detaljregulering

kr.    50000,-

Tillegg   pr. boenhet eller pr. hytte

kr.      3000,-

Tillegg   der det ikke kan telles enheter brukes medgått tid

 

Bagatellmessig   endring av retaljregulering/reguleringspl. etter  § 12-14

kr.    15000,-

Endring,   utfylling av detaljregulering etter § 12-3

kr.    30000,-

Avklaring   av rammer som er uavklart i hht lov, forskrift, plan, vedtak osv.

kr.    15000,-

Forelegging   av planer for formannskap i samsvar me d§ 12-8

kr.    12000,-

Forlenging   av planvedtak med inntil 5 år av gangen, jf. § 12-4

kr.      6000,-

Planavklaringsmøte   (pr. møte) - oppstartsmøte med representanter  fra adm

kr.      3000,-

Konsekvensutredning

Betaling   etter medgått tid

kr.     1250,- + mva.

Minstepris   inkl. eige arbeid og fagkunnig bistand

kr.     4500,- + mva.

Gebyr for arbeid etter Forurensningsforskriften - Kap. 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg § 16-9

Anlegg 1 - 15 PE

1   bruksenhet

kr.     7500,-

Større   anlegg (under 15 PE)

kr.     9000,-

Søknad   om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring av eksisterende anlegg

kr.     5000,-

Behandling   av utslipp etetr lokal forskrift

kr.     5000,-

Anlegg 15 - 2000 PE

15 -   49 PE

kr.    10000,-

50 -   99 PE

kr.    20000,-

100 -   999 PE

kr.    45000,-

1000 -   2000 PE

kr.    70000,-

Ulovlig utslipp

Behandling   av ulovlig utslipp

2 x   opprinnelig gebyr

Utslipp   av oljeholdig avløpsvann

kr.     7500,-

Behandling av søknad om endring av tillatelse

1 - 14   PE

kr.      2500,-

15 -   49 PE

kr.      4100,-

50 -   99 PE

kr.      8300,-

100 -   999 PE

kr.     16600,-

1000 - 2000 PE

kr.     25000,- 

Kontroll-/tilsynsgebyr

Betaling   etter medgått tid

kr.     1100,-

Kart og oppmåling

Kommunal forskrift til matrikkellova

Gebyrregulativ er revidert i samsvar med kartverksindeksen, og gjeld frå 01.01.2017.

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Oppretting av matrikkel-eining/grunneigedom/matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

Areal    frå 0 - 250 m2

kr.      6000,-

Areal frå 251 - 500 m2

kr.    10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.    15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.      1020,-

Punktfeste   - uavhenging av oppmålin i marka

Må vurderast mot anna punkt

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Areal   frå 0 - 205 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon - pr. dak

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.   10000,-

Areal frå 501 - 2000 m2

kr.   15000,-

Areal frå 2001 - auke per påbyrja daa

kr.     1020,-

Oppretting av anleggseigedom
Volum frå 0 - 2000 m3 kr.  7250,-
Volum frå 2000 m3 - auke per påbyrja 1000 m3 kr.  1600,-
Registrering av jordsameie

Betaling   etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Minstegebyr

kr.    1550,-

Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulerina

Beregning ut i frå Oppretting av matrikkel - eining/grunneigedom/amtrikkeleining utan
fullført oppmålingsforretning og Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn 

Grensejustering

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.     6500,-

Areal   frå 251 500 m2

kr.   11000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 250 m2

kr.    4500,-

Volum   frå 251 - 500 m2

kr.    7500,-

Arealoverføring

Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

Areal   frå 0 - 250 m2

kr.  15000,-

Areal   frå 251 - 500 m2

kr.  17000,-

Arealoverføring per nytt påbyrja 500 m2

kr.    4000,-

Anleggseigedom

Volum   frå 0 - 250 m3

kr.  15000,-

Volum   fra 251 - 500 m3

kr.  17000,-

Volumoverføring per nytt påbyrja 500 m3

kr.    4000,-

Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    3300,-

For   innskytande grensepunkt - pr. punkt

kr.    1100,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For   inntil 2 punkt

kr.    6450,-

For   innskytande grensepunkt - pr- punkt

kr.    2150,-

Gebyr   for klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid - pr. time

kr.    1100,-

Privat grenseavtale

Etter   medgått tid - pr. time

kr.    1250,-

Minstesats

kr.    1350,-

Utskriving av matrikkelbrev

Matrikkelbrev   1 - 10 sider

kr.    175,-

Matrikkelbrev   >= 11 sider

kr.    350,-

Gebyrtenester ved næringsavdelinga

Gebyr for behandling av konsesjonssøkander
Konsesjonssøkand - beløp pr. sak kr.  5000,-
Gebyr for delingssaker etter jordlova
Delingssak etter jordlova - beløp pr. sak kr.  2000,-
Planleggingshonorar i landbruket
Teknisk planlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   750,- + mva.
Drifts- og forretningsplanlegging - betaling etter medgått tid, pr. time kr.   750,- + mva.
Maksimalpris pr. plan kr. 5000,- + mva.

 

Tinglysing, Statens kartverk

Rettsgebyr, tinglysningsgebyr, panteattester.

Dokument blir tinglyst ved tinglysinga, Statens Kartverk i Hønefoss.

Adresse for tinglysing av dokument: Statens kartverk, Tinglysingen, 3507 HØNEFOSS

Tlf. 08700

Prisar og anna informasjon ved tinglysing av fast eigedom finnes på kartverket sine nettsider.

Eigedomsskatt

Takstvedtekter for eigedomsskatt i Gol kommune vart vedteke i kommunestyret 7.9.2010 i sak 48/2010 og gjeld for eigedomsskatteåret 2018.

Promillegrunnlag

Næringseigedommar, verk og bruk: 7 promille av takst

Bustader og fritidseigedommar: 3,5 promille av takst