vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigenerklæring om konsesjonsfritak

Frå 18.april 2017 vart den endring i innsending av eigenerklæring om konsesjonsfriheit.

Skjema må som tidligare fyllast ut av ny eigar (eit skjema for kvar eigar) og sendast til kommunen.
Kommunen kontrollerar opplysningane som tidligare, men skjema vert no sendt elektronisk til Kartverket.

Når Kartverket mottek tinglysingspapir sjekkar dei at der er registrert inn eigenerklæringsskjema, og eigedomen kan då tinglysast.

Ved spørsmål kontakt tenestetorget tlf 32 02 90 00 eller på epost.

Skjema som skal nyttast ved kjøp av hus eller hytte:

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense (rødt utskriftsskjema SLF-356 )

Skjema som skal nyttast ved kjøp av landbrukseigedom:

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv.
(grønt utskriftsskjema SLF-360)

Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - søknad - gjeld konsesjon knytta til landbruk (blått utskriftsskjema SLF-359)

 

egenerklæring, konsesjonsfrihet