vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigenerklæring om konsesjonsfritak

Eigenerklæringsskjema

Skjema må  fyllast ut av ny eigar (eitt skjema for kvar eigar) og sendast til kommunen.
Skjema kan sendast på e-post til postmottak@gol.kommune.no, eller pr post til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol

Kommunen kontrollerar opplysningane,og skjema vert sendt elektronisk til Kartverket.

Når Kartverket mottek tinglysingspapir sjekkar dei at det er registrert inn eigenerklæringsskjema, og eigedomen kan tinglysast.

De treng ikkje sende inn adresseendring til kommunen når det gjeldt kommunale avgifter.
Kommunen får oppdatering frå Statens kartverk når eigedomar vert tinglyst på ny eigarar.

Ved spørsmål kontakt tenestetorget tlf 32 02 90 00 eller på e-post til tenestetorget@gol.kommune.no

Skjema som skal nyttast ved kjøp av hus eller hytte

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense (rødt utskriftsskjema LDIR-356 )

Skjema som skal nyttast ved kjøp av landbrukseigedom

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv.
(grønt utskriftsskjema LDIR-360)

Konsesjon knytta til landbruk

Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - søknad - (blått utskriftsskjema LDIR-359)

 

Alle konsesjon skjema er hentet hos Landbruksdirektoratet sine hjemmesider