vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Knut Ohnstad

Telefon: 32 02 90 68

Promillegrunnlag for 2020

Næringseigedommar, verk og bruk: 7 promille av takst.

Bustader og fritidseigedommar: 4,5 promille av takst.

Kvifor eigedomsskatt og til kva slag bruk

Eigedomsskatten er ein fiskal skatt dvs. den er ikkje lovmessig øyremerka og kommunestyret avgjer sjølv kva desse skatteinntektene skal gå til. For kommunen er desse inntektene til fri bruk og kan t.d. gå til drift av kommunale tenester eller investeringar.

At skatteinntektene ikkje er øyremerka bestemte formål er også grunn til at vedtak om å innføre eigedomsskatt, eller å utvide området slik at Gol kommune har gjort, er vedtak som må bli gjort i tilknytning til budsjett og økonomiplan.

Eigedomsskatt er ein ordinær måte for ein kommune å skaffe seg inntekter på og blir ikkje delt med fylkeskommune og stat slik som skatt på inntekt og formue. Kommunen gjer sjølv øyremerkinga gjennom ordinære vedtak knytt til budsjett og økonomiplan.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for eigedomsskatt i Gol kommune

Takseringsprinsipp versj 5.pdf

Kven som avgjer kva

Det er kommunestyret som fastset skattesats (2-7 promille) eventuelt differensierte satsar, fritak og eventuelt botnfrådrag for bustadeigedomar. Den konkrete takseringa er det ei eiga sakkunnig takstnemnd (heretter også omtala som takstnemnd) vald av kommunestyret som gjer vedtak om. Slik er det også at kommunen v/formannskapet har klagerett på enkeltvedtak i takstnemnda, på line med eigar.

Kommunestyret fastset også vedtekter for eigedomsskatt og skattetakstar, som er køyrereglar for takstnemnda og for eigedomsskatten i kommunen. Desse vedtektene vart endra frå og med 2011. Konkrete og meir detaljderte rammer og regningsliner for takseringa er det derimot den sakkunnige takstnemda som fastsett f.o.m. skatteåret 2011.

Skattekunnig takstnemd/ankenemd

Skal sikre likebehandling - i kommunen, og innanfor lovmessige rammer gjennom

 • val av takseringsmetode
 • rammer, retningsliner og prinsipp
 • kontroll og revisjon
 • vedtak om enkelttakstar

Sakkunning ankenemd

Behandlar klager på skattetakstar som må vera grunngjve, relatert til

 • faktagrunnlaget
 • skjønnsmessige vurderingar
 • politiske vedtak

Grunnlag for skatteberekninga

Takst på eigedom skal spegel marknadsverdien, slik at det står i Byskattelovas § 5:

"Ved takseringen ansttes eigedommens taksverdi til det beløp som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunde avh'ndes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg"

Takstbeløpet som takstnemda kjem fram til står fast i 10 år dersom ikkje tilhøva til eigedomen endrar seg eller kommunestyret gjer anna lovheimla vedtak.

Eigaren har innsynsrett i korleis taksten er berekna.

Taksering

Sist det var taksering for eigedomsskatten var i 2011. Då vart alle skattepliktige eigedomar i Gol taksert. Ny taksering skjer normalt kvart 10. år.

Skattetakst blir fastset av Sakkunnig takstnemnd. Taksten vil byggje på faktaopplysningar og skjønnsmessige vurderingar.

Faktaopplysningar er opplysningar som ligg inne i offentlege register der "Matrikkelen" er hovudkjelde. Viktige opplysningar er eigars adresse, areal på bygningar, etasjar og tomt, når bygningar er oppført og teke i bruk.

Manglar det arealmål vil det ved synfaring av eigedomen blir utført oppmåling og nødvendige registreringar for takseringa, t.d. manglande opplysningar om areal og årstal for når bygningar er tekne i bruk.

Taksten av ein eigedom - basert på faktagrunnlag og skjønn

Matrikkelen er det offentlege eigedomsregisteret som er grunnlaget for faktainformasjonen ved utrekningar av eigedomsskatten.

Skjønnsmessige vurderingar

Omfattar generelle tilhøve om eigedomsverdiar og spesielle tilhøve som påverkar verdien. Synfaringar av eigedomane er meint å fange opp dei spesielle tilhøva og er avgrenasa til ytre synfaring. Synfaringa inkluderar å gå rundt og å ta bilde av bygningane. Eigar har sjølvsagt rett til innsyn i bilde og data som blir registrert på eigedomen.

Bustadeigedomar

Hytter, hus (inkludert bustad på gardsbruk) og som regel garasje, sorterar under kategori bustadeigedom. Gardsbruket (landbrukseigedomen) elles er unnateke skatteplikt for eigedomsskatt.

Fakturagrunnlag

Tal på bueiningar skal framgå av Matrikkelen. Ei bueining skal vera godkjent for varig opphald, har eige inngang, kjøken, bad og wc.

Bruksareal (BRA) omfattar areal innafor yttervegg, også bod, trapperom og andre rom som ikkje er buareal, og er nærare omtala i Norsk Standard (NS)

Finn eigar feil eller manglar i faktaopplysningar må eigedomsskattekontoret få melding pr post eller e-post. Alle arealkorrigeringar på tomt/bygningar skal vera dokumenterte.

Ei sjekkliste på fakta er spesielt for desse punkta:

 1. Riktig eigar og adresse, eventuelt viss annan person enn eigar skal betale skattekravet
 2. Riktig eigedom, gardsnr., bruksnr. eventuelt festenr. eller serienr. v/seksjonerte e.d.
 3. Tal bueiningar på eigedomen - som må samsvare med registreringane i Matrikkelen
 4. Er alle bygningane på eigedomen med? (bygningar større enn 15 kvm)
 5. Om areal pr. etasje er riktig
 6. Om bygningstype er riktig
Ymse døme

Nokre døme på andre element som takstnemda kan ta med i sine vurderingar

Etasjefaktorar på bygningar

Hovudetasje blir sett til faktor 1.0

 • for dei andre etasjane blir det brukt omrekningsfaktorar for å kome fram til eitt arealtal der etasjane blir vekta til eit felles nivå som kan multipliserast mot ein kvadratmeterpris

Underetasje faktor 0,5 - 0,8 Kjellar faktor 0,2 - 0,5 Loft faktor 0,3 - 0,5

Sjablongverdiar (gjennomsnittsverdiar)

 • pris pr kvm etter at etasjefaktorane er vekta blir også fastsette etter sjablongverdiar
 • pris pr kvm på tomt - kan blir gruppert på type tomt, bustadtype, type næring, type eigedom
 • pris pr kvm på bygningsareal - også aktuelt med gruppering på bygningstype
 • sonefaktorar for bestemte område i kommunen

Skjønnsmessig vurdering

Ytre faktorar som kan leggjast inn i ut over generell marknads- og omsetningsvurdering er tilhøve knytt til slik som

 • tilkomst og annan infrastruktur som tilknytning til elektrisk ledningsnett
 • trafikktryggleik og støy
 • omsetningstal for eigedomar i Gol i dei tre siste åra, henta frå Statens Kartverk

Indre faktorar, tilsvarande

 • byggetekniske tilhøve, standard/kvalitet
 • vedlikehaldsgrad, generelt inntrykk
 • opparbeiding av tomt
 • spesielle tilhøve, som antikvariske

Næringseigedomar

 hovudsak er det

 • lokale til kontor, verkstad, butikk, verksemder for sørvis, servering, overnatting m.m
 • "verk og bruk", som er anlegg og bygningar som er knytt til produksjon av varer

For næringseigedomar blir registrering og synfaring utført etter at eigarane er kontakta serskilt, tidlegast i september.

Klagerett

Skattelistene blir lagt ut til offentleg ettersyn 1. mars kvart år. 

For nye skatteeigedomar og ved endringar skal eigarane ha fått seg framlagt kva som er registrert og korleis skattetaksten og skatten er utrekna.

Det er klagerett på takst.

Klage som vedkjem fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Klage på utskriven skatt skal sendast skriftleg til Gol kommune, Eigedomsskattekontoret, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller postmottak@gol.kommune.no.

Gol kommune innførte eigedomsskatt frå 1976.

Historie

Eigedomsskatten omfattar eigedomar i regulert område, - i område som heilt eller delvis er utbygde på byvis - og på verk og bruk i heile kommunen. I tillegg til verk og bruk i Gol er grensene for tettstad-skattlegginga (eigedomsskatten) avgrensa til kommunedelplanen for Gol sentrum. Eigedomane skal dessutan inngå i reguleringsplanar eller vera forsynt  (tilrettelagt for å bli forsynt) via kommunalt ledningsnett med eller kloakkavløp, eller kommunal veg.

Desse eigedomane er fritekne for eigedomsskatt:

 • Eigedom til stifting eller institusjon som har som føremål å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og slik utfører verksemd på vegne av det offentlege
 • Eigedom som har historisk verdi og som er regulert "bygningar av kulturhistorisk verdi"
 • Eigedom som blir driven som gardsbruk eller skogbruk

Gol kommunestyre vedtok 15.12.2009 å utvide området for eigedomsskatt til å omfatte heile kommunen, altså ikkje lengre avgrensa geografisk til tettstaden Gol. Ordninga skulle være gjeldande frå og med 01.01.2011.

Samanlikning av eigedomsskatten i 2011 med 2010

Kvifor er takst og skatt endra ?

Takst for 2011 er den taksten som sakkunnig takstnemd har fastsett ved nytakseringa som er utørt i perioden august 2010-februar 2011.

Det er endring for dei aller fleste og vi kan ta med også 2009 :

I 2009 var det slik at området for eigedomsskatten var avgrensa til Gol som tettstad, stort sett avgrensa til bustadar og næringsbygg innafor det som var og er "kommunedelplan Gol tettstad" Unntak - verk og bruk. Likevel var ikkje alle bustadeigedomar med. Den gongen var det fritak for bustadeigedomar (bygningar) inntil dei var 20 år gamle.

I tillegg så var "takstgrunnlaget", verdien skatten blir rekne ut ifrå den verdien som var brukt ved "nytakseringa" i 2001/2002. Slik var og er eigedomsskattlegginga at "nytaksering" skjer normalt (altså kan det vera avvik frå dette) kvart tiande år. Nivået, kronebeløpa som blir lagt inn i utrekningane står altså stille inntil det blir ei ny "nytaksering". Dette er det kommunestyret som bestemmer.

I 2010 vart det vedtatt at det ikkje lenger skulle vera fritak i 20 år for bustadeigedomane i Gol. Dermed vart det skatt på dei i Gol tettstad som hadde nyare bustadhus enn 20 år også, men skattegrunnlaget var ut frå verdisetting attende til 2001/2002.

Da spørsmålet om å utvide området for eigedomsskatten kom opp til vurdering kunne kommunen valt å bruke det gamle takstgrunnlaget eitt år til, men kommunen kunne også gjera som det vart gjort, velje å taksere alle eigedomane på nytt. Alternativet hadde vore fyrst å taksere alle nye etter den metoden og det nivået som var brukt i 2001/02, for så taksere både gamle og nye takseringar etter den nye metoden. Det er også slik at måten det blir taksert på ikkje er noko evig stilleståande mønster eller system, men prega av vurderingar, tid og stad.

Tilsvarande er det da for næringseigedomar og nivået på takstene, og stort sett for verk og bruk (unntatt kraftverk), men her har det da ikkje vore nokon fritaksperiode.