vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bustadtomter, rekkje - og terrassehus

Bustadtomter, terassehus og rekkjehus i Gol

Planlagde bustadtomter, rekkjehus, terrassehus
 • Planlagde bustadtomter/einingar b4 Petterbråten Panorama. 150 stipulerte einingar b3 Hagaskogen. Privatsrettsleg tvist, men stipulert 100 tomter b8 øvre Viko. Om lag 20 einingar. Er frådelt o1 Kristenbråten. Pågår regulering 30 einingar b5, b6, b7 har også eit visst potensiale (Fikkesletten, vestre Tuppeskogen og øvre Tuppeskogen) b2 (Gorolie vest) eit visst potensiale o2 Hallingmo – øvre del, vurdert å leggje inn nokre bustadtomter
 • Leilegheiter Gol sentrum Ferdig regulert, vedtak påklaga. K-B 10, 11 og 15 har konkrete leiligheitsprosjekt på gang. KB 11 har starta prosjektering på 40 einingar Gord/Furuheim: her er det venta at planarbeidet snart er i gang. For desse  er det tale om bygg  med næring og bustader i kombinasjon. o3 (Vikojordet) også leilegheiter.
Ledige, byggeklare bustadtomter, rekkjehus, terrassehus

(dette er stort sett privateigde tomter og planområder, Gol kommune har ikkje tomter til salgs).

 Golbergremmen

 • 10 seksjonar under oppføring
 • 15 nye einingar rett på byggesak (terrasse + 4x2 manns)
 • 3  ledige bustadtometer for einebustad
 • 3 tomter privateigd
 • 2 tomter utanfor planen i eksisterande bustadområde

Gorolie

 • 36 bueiningar terrassert bygging
 • 8 tomter (4x4 samanhangande 2-mannsbustader) = 16 einingar
 • 15 bustadtomter for einebustad

Heslarystadn/Nedre Tuppeskogen

 • 2 tomter privateigd
 • 1 stor tomt privateigd

Sentrumstomter/leilegheiter

 • 12 leilegheiter Sentrum Atrium (Tidl. Thorstens motell)
 • 2 tomter Torstadvegen
 • 1 tomt Breidokkvegen

Petterbråten

 • 4 tomter einebustad
 • 3 tomter der det er uavklart utnytting, einebustad eller konsentrert?
 • 1 tomt
 • 32 einingar B2 i Petterbråten (ferdig regulert, men  ønske om ny regulering )
 • 4 erstatningstomter eigd av Gol kommune

Glitre/Nedre Svøo

 • 2 tomter privateigd
 • 1 tomt ved fortetting

Rolvshus/Viko

 • 8 tomter for einebustader
 • 1 tomt Rolvshusvegen

Bustadtomter i Gol

Det er hovedsakeleg privateigde tomter og planområder i Gol, kommunen har ikkje tomter for sal. Områda er stort sett vist i kommunedelplan for Gol tettstad frå 2006 med ulik nemning.
Dei private bustadområda ligg i Hagaskogen (b3), Gorolie (b2), Petterbråten BII( b4), Golbergsgutu (b5), i tillegg til område ved Rolvshus, Kristenbrøten og Sagtomta.

Kommunen kan opplyse om kontaktpersonar i dei enkelte planområda.