vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Brann og feiing

Åpen eld i skog og utmark er forbudt frå 15. april til 15. september. I denne perioda er det ikkje lov å brenne bål i skog/mark utan løyve frå lokalt brannvesen (gjeld også eingongsgrill).

Hallingdal brann- og redningsteneste iks er eit interkommunalt brannvesen mellom kommunane Gol, Hemsedal, Ål, Nes og Flå.

Dei har tilhald på Torpomoen på Torpo

Kontaktinformasjon: 
Hallingdal brann- og redningsteneste iks
Torpomoen 27, 3579 Torpo
Mail: feieavdeling@hallingdal-brannvesen.no

Tlf: 966 25 425

Naudtelefon 110.

Skal du brenne bål? Meld frå til 110-sentralen i Drammen på tlf: 333 14 110

Er du bekymra for din eller andre sin brannsikkerheit?

Meld inn di bekymring på branntips.no

Arbeidsområde:

  • tilsyn ved særskilte brannobjekt
  • kurs,øving- og informasjonsverksemd
  • sakshandsaming
  • tilsyn med fyringsanlegg
  • feiing av piper 

 

Feiegebyr

Ny forskrift om brannførebygging gjeldande frå 01.01.2016

Den nye forskrifta har vesentlege endringar frå den tidlegare gjeldande forskrifta på området. Tidlegare skulle pipane feiast minimum kvart fjerde år, og oftare viss det var behov. Tilsyn med fyringsanlegg skulle gjennomførast kvart fjerde år. Fyringsanlegg betyr omn/peis/fyrkjele inkl. røykrør og skorstein. Den nye forskrifta sett ikkje krav til kor ofte det skal feiast og gjennomførast tilsyn, det er risikoen for brann ved kvart enkelt fyringsanlegg som skal leggjast til grunn for kor ofte feiing og tilsyn skal gjennomførast. I tillegg vart alle fyringsanlegg omfatta av forskrifta, det betyr at alle fritidsbustader, hotell og næringsbygg også skal ha tilsyn og feiing dersom dei har eit fyringsanlegg.

Endringar for bustader

Ei utredning og risikovurdering som vart gjort i alle Hallingdals kommunane i 2016 viser at det skal gjennomførast feiing og tilsyn minimum kvart 8. år, og oftare dersom risikoen tilseier det. Feiaren kartlegg risikoen for kvart enkelt fyringsanlegg/bustad etter alder og tilstand på anlegget, etter fyringsmønster, sotmengde og liknande.

Endringa for bustadeigarane blir derfor at feiaren kan komme sjeldnare eller oftare enn før. 

Endringar for fritidsbustader

Endringar i forskrifta medfører betydelege endringar for kommunen sidan alle fritidsbustader no blir omfatta av forskrifta. I våre kommunar er det vesentleg fleire fritidsbustader enn bustader. Det betyr at vi treng mange fleire feiarar. Kor mange veit me ikkje før vi har kartlagt omfanget. Det er i 2016 gjort ein utredning i alle kommunane i Hallingdal, denne beskriv framdrifta i arbeidet der me byrjar med ei kartlegging. Alle hytteeigarar vil få eit skriv der dei må registrere ulike opplysningar om fyringsanlegget og bruken av dette, og om ein i det heile teke har eit fyringsanlegg i fritidsbustaden. På bakgrunn av denne kartlegginga vil vi organisere feie- og tilsynstenesta for fritidsbustader framover. Målet er at dette skal være klart frå 1.1.2018. Inntil dette er klart kan hytteeigarar som ynskjer feiing eller tilsyn ta kontakt med oss for å avtale feiing og/eller tilsyn.

Ei anna utfordring når det gjeld feiing og tilsyn på fritidsbustader er at dei stort sett berre vert nytta i helgane og i feriane. Det blir vanskeleg for kommunen å utføre feiing og tilsyn berre i helgar og feriar. Dersom me skal rekke over alle, er me avhengig av å jobbe i vekedagane. I kartlegginga vil vi skaffe informasjon på om det er mogleg å gjennomføre feiing og tilsyn i vekedagane, f.eks. ved

Vi treng hjelp av deg som hytteeigar:

I våre kommunar er det fleire fritidsboligar enn boligar, vi må derfor så snart som mulig få kartlagt omfanget. Alle hytteeigarar vil få eit skriv der dei må svara på ulike opplysningar om fyringsanlegget og bruken av dette. På bakgrunn av denne kartlegginga vil vi organisere feie- og tilsynstjenesten i fritidsboligar framover. Målet er at planen skal være klar frå starten av 2018, men det kjem sannsynlegvis til å ta fleire år før vi klarar å gå tilsyn/feie på alle hyttene. Vi har også lagt ut spørreskjemaet på nett, og vi ønsker at dette blir fylt ut snarast mogleg. De kan altså svara enten på nett eller i brevs form.

Fyring med gass

Gasspeiser og sentralfyr er å rekne som fyringsanlegg, og derfor med i tilsynsordninga vår. Dette gjeld ikkje viss gassanlegget berre er knytt opp til ein koketopp eller liknande på kjøkkenet. Vi feiar ikkje piper som blir brukt til gassfyring, det blir i såfall etter førespurnad.

Feiaren kjem

Det blir sendt ut varsel om feiing og/eller tilsyn nokon dagar før feiaren kjem. Dersom tidspunktet ikkje passer, kan du avtale nytt tidspunkt. Dersom det ikkje er klargjort for feiing (folk til stades, feielapp utfylt og hengt ut, manglande sikring eller på anna måte gitt klar beskjed om at det kan feiast), vil feiing ikkje bli utført, du vil likevel bli belasta med gebyr for oppmøte.

Stige/trinn på tak

Me vil også gjera merksam på at forskriftene set krav om at feiaren skal ha ein stige eller trinn på taket for å utføre jobben forsvarlig og i henhald til forskriftskrava. Me oppfordrar derfor eigarane av fritidsbustadene til å montere stige eller trinn på taket i løpet av året. Feiaren har krav til å risikovurdere faren med å gå på alle tak. Nokon tak, slik som torvtak, kan dei gå på utan stige/trinn når det er tørt og ikkje is. Ved andre forhold medfører det ein fare å gå på same taket slik at jobben ikkje kan utførast. Uansett er risikoen for uhell/ulykker større for ein som går på 25 tak kvar arbeidsdag heile året, enn for ein som kanskje går på taket ein gong i året. På grunn av den nye forskrifta er det mange firma som tibyr salg og montering av takstige/taktrinn. Er du uskikker på krava til sikker tilkomst på taket for feiaren, eller andre spørsmål kontakt Hallingdal brann- og redningsteneste IKS. 

Røykvarslarar

Den nye forskrifta krev  at du har minst ein  røykvarslar i kvar etasje.

Tall på røykvarslerar  du må ha etter den  nye forskrifta  vert avgjort  av inndelinga av bustaden  i soner, etasjar, tekniske rom og kor mange soverom.

Har du fleire etasjar, skal du no ha ein varslar per etasje. Med opphaldsrom i ein del av huset, våtrom i ein annan del, kan det vere at du må ha enda  fleire varslerar for å tilfredsstilla  krava i den nye forskrifta om brannførebygging.

Sidan det er krav til at alarmen skal kunne høyrast tydelig på opphaldsrom og soverom når alle dørar er stengt, kan det være behov for både fire og fem brannvarslerar i bustaden.

Sjekkliste for røykvarslarar

1. Monter røykvarslarar i alle opphaldsrom. (Det anbefalas at du monterer røykvarslarar i alle opphaldsrom og alle soverom).

2. Plasser røykvarslarane midt i taket. Røyk stig opp til taket. Korrekt plassering av røykvarslar er derfor i midten av taket. Lova seier at den skal plasseras i taket, minimum ½ meter frå veggen.

3. Kjøp ein optisk røykvarslar. Ein optisk røykvarslar reagerer mye tidlegere enn en ionisk røykvarslar ved ulmebrann, og berre kort tid etter ionisk på ein flammebrann.

4. Røykvarslaren skal kunne høyras frå alle rom. Få ein person i familien til å trykke på røykvarslarnes testknapp medan du går frå rom til rom. Ein godkjend røykvarslar skal gi 60 dB, dette lydnivået kan samanliknas med å stå ein meter unna ein støvsugar.

5. Seriekople røykvarslarane. Har heimen din fleire etasjar? Då bør du seriekople alle røykvarslarane slik at dei gir alarm samstundes, uansett kva slags røykvarslar som har utløyst alarmen.

6. Test røykvarslarens batteri og elektronikk. Du bør jamleg teste at batteri og elektronikk fungerer som det skal. Har du vore bortreist i meir enn 14 dagar, anbefaler vi at du sjekkar røykvarslarane når du kjem heim.

7. Test røykvarslarens detektor. Du bør jamleg teste at røykvarslarane reagerer på røyk ved å tenne en spesialfyrstikk.

Gebyr

Sidan me tidlegare skulle gå tilsyn kvart 4. år, vart branntilsynsgebyret delt på fire og fakturert med ¼ -del kvart år. Når det no blir ulik frekvens på branntilsyn i bustader og fritidsbustader, vil me frå i år fakturera for heile gebyret på ein gong.  Gebyret blir fakturert etter at tilsyn er gjennomført. Sidan heile gebyret frå no blir fakturert på ein gong kan det opplevast som det har vorte ei auking i gebyret, det er ikkje tilfelle. 

I overgangen frå gammal til ny ordning vil det være ein del som har betalt dei siste åra utan å få tilsyn. Dei dette gjeld vil få fråtrekk på det nye gebyret ut frå kor mykje du har betalt tidlegare, og når du fekk tilsyn sist. 

Når det gjeld feiing blir det ingen endring på korleis gebyret fakturerast. Det vil bli fakturert etter at du har fått feiing slik som før. For dei som brukar fyringsanlegget sjeldan kan det bli endra frekvens, og dei vil oppleve at det vert ei billegare løysing.

Dei som ynskjer oftare feiing enn det som feiaren forslår, gir beskjed om det så får dei feiing oftare.

Meldeplikt til brannvesenet

Husk og at du har meldeplikt til ditt lokale brannvesen dersom du byggjer ny eldstad, byter omn, eller endrar vesentlege forhold ved fyringssystemet ditt. Som for eksempel at du har oppdaga at muren til pipa di blir varmare enn før.

Eksterne lenker

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar i Gol kommune

Forskrift om brannførebygging