vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Næringsavfall

Kommunens tilsyn med besittere av næringsavfall

11. april 2003 vedtok Stortinget å endre definisjonane av avfall i lov om forureiningar og om avfall av 13. mars 1981 (forureiningsloven) frå kategoriane forbruks- og produksjonsavfall til kategoriane nærings- og husholdningsavfall. Endringane trådde i kraft 1. juli 2004.

Som ein følgje av dette ble kommunanes plikter og ansvar på avfallsfeltet redusert, samtidig som offentlige og private verksemder fikk økt handlefridom.

For å hindre ein eventuell risiko for økt forsøpling som følgje av lovendringa, heiter det i Ot.prp. nr 87 pkt. 2.6.4 at: ”departementet samtidig med at lovendringen trer i kraft, vil delegere myndighet til kommunene til å føre tilsyn med besitter av næringsavfall etter forurensingslovens § 48 mm”. Videre heter det at ”for å sørge for at kommunene ikke påføres økte kostnader som følge av disse oppgavene, anser departementet det som nødvendig å gi kommunene anledning til å kreve utgiftene knyttet til kontrollarbeidet dekket”.

Dette blei fylgt opp gjennom Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 5. desember 2003 nr. 1909, som lyder slik:

"Samtlige av landets kommuner får delegert myndighet etter forurensingslovens § 48 første ledd til å føre tilsyn med at besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall, håndterer dette forsvarlig.

Innenfor det saksområdet hvor kommunen har fått myndighet etter forurensingsloven § 48 får den også myndighet til å

  • kreve nødvendige opplysninger av avfallsbesitter etter § 49
  • utføre inspeksjon av eiendom og granske dokumenter og materiell etter § 50
  • fastsette forskrift om gebyr etter § 52a
  • fastsette og frafalle tvangsmulkt etter § 73
  • begjære påtale etter § 78 siste ledd og § 79 siste ledd

På bakgrunn av dette er det nå under utarbeiding ein forskrift om gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall. Frå den dato denne forskrift er gjort gjeldene vil kommunen starte opp et tilsyn med besittere av næringsavfall og krevje gebyr for dette.

Om tilsynsordninga

Som grunnlag for arbeidet med å føre tilsyn med bestemmingane i forureiningsloven og forskrift om miljøretta helsevern, kan kommunen utarbeide retningslinjer for kva som er å anse som forsvarlig oppbevaring og handtering av avfall.

Kommunens tilsynsmyndigheit vil bl.a. innebere at kommunen skal påse at verksemda er orientert om kva krav som er retta mot dei, gjennomføre tilsyn med verksemder etter fastsett plan og følgje opp at verksemda retter opp sine avvik etter fastsett tid. I tilfeller kor kommunen påviser avvik frå pliktene etter forskrifta, kan desse krevjast retta etter forskriftas § 6 jf. kommunehelsetenestelovens § 4a-8. Unnlater avfallsbesitter å etterkommer kravet om retting, kan vedkommande ileggast tvangsmulkt

Fastsetting av gebyr

Gebyr etter forskrifta vil være et kontrollgebyr, dvs. eit gebyr som skal dekke utgiftene knytta til arbeidet med å utføre kontroll, ikkje et straffegebyr med formål å avbøte påvist mislighald. Kommunen kan ikkje pålegge kontrollobjektet å betale kontrollgebyr utan at dette er fastsett i ein kommunal forskrift.

Gjenstand for betaling av gebyr fastsett etter forskrift med heimel i § 52 a vil være den enkelte som faktisk blir kontrollert. Det vil såleis ikkje være høve for kommunen til å krevje et generelt gebyr av einkvar som er i besittelse av næringsavfall uavhengig av kontrollvirksomheten. Satsen på gebyret skal settes slik at gebyra samla ikkje overstiger kommunens kostnader ved kontrollordninga jf. forureiningslovens § 52 a første ledd første punktum.

Forskrift om innkrevjing av gebyr for tilsyn med eigar av næringsavfall vedteke 28.06.2005 i sak K 038/05.