vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Adressering

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Sigrid Breivik

Tittel: Teknikar

Telefon: 32 02 90 65

I media har det dei seinare åra vore fleire oppslag om ambulansepersonell som har vanskar med å finne fram, noko som kan gå på liv og helse laus. Det same gjeld når politi og brannvesen rykkjer ut. For drosjer, ved post- og varelevering og for kvar einskild av oss, betyr det mykje at vi har eit enkelt og lettfatteleg adressesystem.

Statens kartverk har som mål at alle husstandar, hytter og bedrifter (brukseiningar) i landet skal vera adressert med vegnamn og husnummer innan utgangen av 2014. I Gol kommune har ca. 46 % av brukseiningane vegadresser ved utgangen av august 2014. Grunneigarane får tilsendt kart og informasjon om kva husnummer dei er tildelt, og har 3 vekers uttalefrist. Grunneigarar, og aktuelle lag og lokale organisasjonar, vil bli invitert til å koma med forslag til namn på dei vegane som ikkje har fått noko formelt namn enno.

Innbyggarane i Gol kommune er velkomne til å engasjere seg i prosessen; vi tek imot innspel og forslag til vegnamn undervegs. Utval for Kultur og levekår er vårt organ som fattar vedtak om namn, Utbyggingsavdelinga er dei som set vedtaket ut i «livet» ved å gjennomføre omadressering og varsling. Vi håpar at de ser kor viktig dette arbeidet er, og – aller viktigast – at de lærer dykk og brukar den nye adressa de får tildelt.

Her finn du ei alfabetisk liste over dei vegnamna vi allereie har i Gol kommune per februar 2019.

Medan du ventar på å få tildelt adresse, kan du skrive ut ein nødplakat (sjå under) slik at utrykkingskøyretøy kan finne fram.

http://kartverket.no/kart/nodplakat/

Vedtak i namnesak 2016-2, del 2 - Nøreimsvollen

Namnesak vart starta ved brev til Kartverket datert 15.04.2019, knytta til bruksnamnet på gbnr. 13/3, og med tanke på namnsetting av vegnr. 3000 aust for Ørterstølen. Kartverket har fatta vedtak i brev datert 01.07.2019, postført 04.07.2019. Vedtaket vert kunngjort av Gol kommune i Hallingdølen laurdag 13.07.2019.  Part i saka vert gjort kjent med vedtaket i eiget brev.

Eigarar og festarar som har eigedom som får endra skrivemåte for bruksnamnet på eigedomen, vert varsla om vedtaket ved eiget brev, og har klagerett etter § 10 i lov om stadnamn. Ei eventuell klage skal rettast til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss, og vera sendt innan 10.08.2019. Endra skrivemåte for bruksnamnet vert lagt inn i SSR og Matrikkelen av Kartverket i løpet av hausten.

Vedtak i namnesak 2014-8 - Skara- og Skaga- 

Namnesak som gjeld forstavinga Skaga- og Skara-. Varsla av Kartverket 24.09.2014, partane vart varsla av Gol kommune i brev datert 23.07.2016. Kartverket har fatta vedtak i saka i brev datert 29.06.2019, postført hos Gol kommune 04.07.2019. Vedtaket er fatta på grunnlag av tilråding frå Språkrådet, datert 17.03.2017. Gol kommune kunngjer vedtaket ved annonse i Hallingdølen laurdag 13.07.2019. Partar i saka vert gjort kjent med vedtaket i eiget brev.

Eigarar og festarar som har eigedom som får endra skrivemåte for bruksnamnet, har klagerett etter § 10, 1.ledd i lov om stadnamn. Ei eventuell klage skal rettast til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS, eller post@kartverket.no og vera sendt innan 10.08.2019. Endra skrivemåte for bruksnamnet vert lagt inn i SSR og Matrikkelen av Kartverket i løpet av hausten.

 

Vedtak i namnesak 2017-393 - Kvanhøgd og Møne

Stadnamntenesta hos Kartverket har i brev datert 12.10.2017 reist namnesak for namna Kvanhøgd og Møni, forå avklare og gjere vedtak når det gjeld skrivemåten for namna.

Kartverket har fatta vedtak i saka i brev datert 01.07.2019, som er postført hos kommunen 04.07.2019. Vedtaket er basert på tilråding frå Språkrådet, datert 09.01.2018. Gol kommune kunngjer vedtaket i annonse i Hallingdølen laurdag 13.07.2019. Partar i saka vert gjort kjent med vedtaket i eiget brev.

Eigarar og festarar som har eigedom som får endra skrivemåte for bruksnamnet, har klagerett etter § 10, 1.ledd i lov om stadnamn. Ei eventuell klage skal rettast til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS, eller post@kartverket.no og vera sendt innan 10.08.2019. Endra skrivemåte for bruksnamnet vert lagt inn i SSR og Matrikkelen av Kartverket i løpet av hausten.

 

Vedtak i namnesak - 2017/296 - Brøto, Bråten og Frøysåk

I samband med adressering i Gol kommune har Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka reist namnesak på nokre namn for å få avklart rett skrivemåte i offentleg bruk, jf. brev frå Språkrådet datert 15.08.2016. Kartverket har fatta vedtak i brev datert 05.07.2019, på bakgrunn av tilråding frå Språkrådet datert 30.11.2017. Gol kommune kunngjer vedtaket i avisa Hallingdølen laurdag 13.juli 2019. Klagefrist for vedtaket er 10.08.2019, og klaga skal sendast til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 HØNESFOSS, eller til post@kartverket.no. Partar i saka vert gjort kjent med vedtaket i eiget brev.

Eigarar og festarar som har eigedom som får endra skrivemåte for bruksnamnet, har klagerett etter § 10, 1.ledd i lov om stadnamn. Ei eventuell klage skal rettast til Kartverket, postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS, eller post@kartverket.no og vera sendt innan 10.08.2019. Endra skrivemåte for bruksnamnet vert lagt inn i SSR og Matrikkelen av Kartverket i løpet av hausten.

Namneforslag for vegar - under arbeid, men fortsatt ikkje avgjort

Utbyggingsavdelinga har fått inn forslag til namn på vegar i Gol skipark og nordaustre del av Tretteskogane. Det manglar fortsatt namn på fleire av veglenkene i områda, slik at vi foreløpig ikkje har sendt desse til uttale hos Kartverket og Språkrådet. I tillegg har vi bedt om namneforslag for fleire mindre vegar no i 2019, desse finn de òg på lista under.

  • Sideveg til fv 51 Valdresvegen - ved Langehaugen på fylkesdelet - kart for vegnr. 2288 - foreløpige namneforslag registrert Langhaugstubben, Langehaugvegen, Langehaugstubben - frist 26.04.2019. Blir truleg lagt fram for UKL til behandling i august 2019.
  • Storefjellstølen - nye namn i planområdet - kart som viser veglenker - namneforslag er Storefjellstølen, Rupesnare og Rupetøppen - frist var 01.05.2019. Forslaga er sendt til Språkrådet, som har gitt uttale datert 02.05.2019. Blir truleg lagt fram for UKL til behandling i august 2019.
  • Gol skipark - kart og liste - her har vi fortsatt berre fått inn eit namneforslag (vegnr. 3735 Skarahovdvegen). Vi må få inn fleire forslag til dei andre vegane, før vi kan ta saka vidare for behandling. Vedtak i namnesak 2014-8 Skaga- og Skara- vil ha konsekvensar for vedtak i denne saka.
  • del av Tretteskogane - kart og liste