vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Gol vaksenopplæring

Læringssenteret har i frå 1.januar 2020 flytta til gamle Gol ungdomsskule.
Frå same dato har bygget Gol ungdomsskule bytta namn til Læringssenteret Hallingdal.
Den kommunal vaksenopplæringa (Læringssenteret) blir frå 1.1.2020 gitt namnet Gol Vaksenopplæring.

Det er også fleira andre aktørar som heldt til i same bygget.

Læringssenteret Hallingdal tilbyr undervisning for vaksne.

Læringssenteret Hallingdal gir tilbod om kurs i norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege på alle nivå for alle innvandrarar busett i kommunane Flå, Nes, Gol og Hemsedal. Vi har også eksamensretta grunnskuleopplæring for busette i alle kommunane i Hallingdal, opplæring i grunnleggande ferdigheiter og spesialundervisning. 

Norskkurs 2020 - informasjon kommer

Alfa, A1, A2, B1

 • Kurs i samfunnskunnskap/course in social studies
 • Arbeidsretta norskkurs/
 • Arbeidslivskunnskap/working knowledge
 • Grunnskole for vaksne/elementary school  for adults  

Ta kontakt med oss for meir informasjon/for more information.

 32029235/40804373

 

دورات اللغة النرويجية •

 

ألفا ، A1 ، A2 ، B1

دورات في الدراسات الاجتماعية •

قانون العمل / دورة النرويجية •

 

                                                                                                                          المعرفة الحياة العمل •                                        

مدرسة الإعدادية الثانوية ، للبالغين •

 

للمزيد من المعلومات

Skuleruta for Læringssenteret 2020-2021

Opplæring for vaksne

Gol vaksenopplæring tilbyr:

 • Gratis norskopplæring etter gjeldande reglar.
 • Tilbod om betalingskurs til dei som ikkje har rett til gratis opplæring
 • Grunnskuleopplæring for vaksne, etter Opplæringslova
 • Spesialundervisning for vaksne, for dei som har rett til spesialundervisning etter Opplæringslova.
 • Kurs i samfunnskunnskap 50 timar
 • Arbeidsretta norsk

Søknadsskjema finn de lenger nede på sida

Kursstad:

Gol vaksenopplæring, Svøovegen 3, 3550 Gol, tlf. 32029235

E-post: postmottak@gol.kommune.no

Gol Vaksenopplæring har kurs på dagtid i norsk  på ulike nivå:

Nybegynnarkurs

Deltidskurs: 16 timar per veke 4 dagar à 4 timar (224 timar).

Start 20.august

Kurs for vidarekomen (ulike nivå)

 Deltidskurs 12 timar per veke 3 dagar à  4 timar (216 timar).

Start onsdag  20.august

Kurs i samfunnskunnskap

50-timar – 1 dag i veka over 17 veker.

Start 20.august og 20. januar

Arbeidsretta norsk

Deltidsopplæring med inntil 6 timar per veke. Dette kan vere  geneell arbeidslivsnorsk, helsenorsk og  norsk knytt til reinhaldyrke.

Søknadsskjema skal sendast Gol vaksenopplæring

Grunnskule for vaksne

Inntil 30 timar per veke i 38 veker fordelt på faga, norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, med varighet inntil  3 år.

Spesialundervisning for vaksne

Spesialundervisning for dei  som har rett på spesialundervisning etter sakkunnig vurdering. Eksempel på opplæringstilbod er grunnleggjande ferdigheiter som å lese, skrive , rekne og IKT.  Anna kan vera ADL- trening og uttale trening/samtaletrening.

Søknadsskjema skal sendast til eigen kommune

Nye elevar fyller ut eit eige søknadsskjema. Søknadsskjema  får du ved å kontakte Gol vaksenopplæring, eller du kan laste det ned frå vår heimeside.  Søknaden skal sendes Læringssenteret Gol Vaksenopplæring eller til eigen kommune.

Det tas atterhald om tilstrekkeleg tal på deltakarar på same nivå for å kunne starte kurs. Deltakarar vil bli testa og kartlagt før start

For mer informasjon  kontakt Gol vaksenopplæring ved rektor Britt Vikane telefon 32029235 eller 32029239.

Elevgrunnlaget på Gol vaksenopplæring

 • Innvandrarar med rett og/eller plikt til norskopplæring (inklusive familiegjenforeinte)
 • Andre vaksne framandspråklege som ynskjer norskopplæring (arbeidsinnvandrarar)
 • Asylsøkjarar
 • Alle vaksne (over 25 år) med rett til opplæring på grunnskulens område, inklusive opplæring i grunnleggjande  ferdigheiter, og rett til realkompetansevurdering.
 • Vaksne med rett til spesialundervisning
 • Innvandrarar som ynskjer opplæring i norsk på høgare nivå
Søknader

Søknad om opplæring i grunnleggende ferdigheiter (§4A-1) eller spesialundervisning (§4A-2) (word)

Søknad om opplæring i grunnleggande ferdigheiter (§4A-1) eller spesialundervisning (§4A-2) (pdf)

Søknad om norskopplæring (for søkjar med rett) word

Søknad om norskopplæring (for søkjar med rett) pdf

Søknad om norskopplæring. (for søkjar utan rett) word

Søknad om norskopplæring (for søkjar utan rett) pdf

Søknad om grunnskule og /eller realkompetansevurdering


Personar som ynskjer opplæring ved Gol Vaksenopplæring sine kurs må ha opphaldsløyve eller arbeidsløyve ut over 6 månader. Dette skal dokumenterast ved å legge fram passet

Grunnskule for vaksne

Gol Vaksenopplæring organiserer grunnskuleopplæring for alle vaksne som er busett i Hallingdal.

Alle dei 6 kommunane i Hallingdal har ei samarbeidsavtale om dette tilbodet. Alle som søkjer, sender søknaden til Gol Vaksenopplæring som handsamar alle søknader. Same søknad skal også brukast om du søkjer om realkompetansevurdering. Etter at vi har motteke søknaden, blir du kalla inn til ei samtale der vi vurderer om du er kandidat for grunnskulopplæring eller realkompetansevurdering.

Det ordinære tilbodet er eit fulltidstilbod som strekkjer seg over 4 år. For framandspråklege som har svake forkunnskaper, gjer vi vedtak om eit 4-årig løp, dvs at dei går i ei innføringsgruppe det fyrste året. Da får dei ekstra opplæring i norsk og grunnleggjande kunnskap i dei andre faga. Alle søkjarar blir kalla inn til ei samtale og ei testing i alle fag. Om du har mange år med grunnskule frå heimlandet, god allmennkunnskap og god kunnskap i norsk og engelsk, kan det vurderast om du kan gå rett inn på det siste året i grunnskuleløpet.

Tilbodet dekker dei fem obligatoriske faga som du må ha for å kunne søkje vidaregåande opplæring. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Du blir vurdert og får karakter, og du kan gå opp til eksamen. Du kan søkje om å delta på eitt eller fleire av faga. Du treng ikkje å gå opp til eksamen dersom du ikkje skal søkje vidaregåande opplæring. Du kan også søkje om å delta utan karakter. Opplæringa fylgjer dei ordinære læreplanane for grunnskulen i Kunnskapsløftet 2006. Vi arbeider mot læremåla for 10. trinn.

Tilbodet rettar seg mot:
 • Alle vaksne som ikkje har fullført grunnskule, eller som ikkje har karakter i alle fag
 • Framandspråklege som ikkje har grunnskule frå heimlandet (eller berre nokre år), eller som ev ikkje kan dokumentere resultat frå  grunnskule frå heimlandet
 • Alle vaksne som treng å få auka basiskunnskapen sin i eit eller fleire fag
 • Vaksne som har lyst til å lære meir.

Dersom du ynskjer vidaregåande opplæring, men er usikker på din kompetanse i grunnskulefaga, kan Gol Vaksenopplæring gjennomføre ei realkompetansevurdering.

Det er undervisning 30 timar i veka fordelt på 5 dagar.

Det er to inntak til grunnskuleåret i året. Søknadsfrist er 1.juni og 1.september.
Vi tilrår aktuelle kanditatar å søkje 1.juni

Undervisninga er gratis

Læreplan for grunnskuleopplæringa

Det standariserte grunnskuleløpet over 2 år fylgjer ordinære læreplanar for fag i kunnskapsløftet.

Elevane arbeider med læreplanmåla for 10. klassetrinn. Opplæringslova seier at retten til tilpassa opplæring også gjeld vaksne. I praksis vil det seie at einskilde elevar startar med materiell og oppgåver frå 5. - 7. trinn.

Læreplanar

Udir.no

 

Vårt 2-årige løp er eit krevjande løp om du deltek i alle fag. Det krev mykje arbeid, og du bør vere til stades alle timane. Opplæringa fører fram mot eksamen på slutten av 2dre året. Det er alltid ein skriftleg eksamen (norsk, engelsk eller matematikk) og ein munnleg eksamen (i eit av dei fem faga).

Undervegs i løpet har lærarane samtaler med elevane om framdrift og læringsutbytte. Elevane deltek i vurderinga av framdrift og eigen læring. Grunnlaget for vurdering og karakterar er kor mykje og korleis du deltek i undervisninga.

Læreplan i norsk med samfunnskunnskap

Alle kursa i norsk fylgjer ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Læreplanen frå 2012 presiserar at deltakarar med rett og plikt til opplæring kan få behovsprøvde timar i inntil 2400 timar. Kommunen skal gjera det mogleg for deltakarane å få opplæring opp til nivå B1 innanfor den totale ramma på 3000 timar.

Læreplanen 2012 legg sterkare vekt på grunnleggjande lese- og skriveopplæring og arbeidsretta norskopplæring. Den inneheld også mål for digital kompetanse.
 
Planen har 2 delar:

 • Læreplan for 50 timar samfunnskuunnskap
 • Læreplan i norsk.

Læreplan i norsk er delt inn i spor og nivå. Oppdelinga i ulike spor tek utgangspunkt i deltakaranes bakgrunn og inneber at tempo og progresjon vil være ulik for dei tre spora. Spor 1 er tilrettelagt for deltakarar med liten eller ingen skulegang. Spor 2 er for deltakarar med ein del skulegang og med skriftspråklege ferdigheiter. Spor 3 er for deltakarar med god almennutdanning. Læreplanen deler også språkferdigheitene på fire nivå. A1,A2,B1 og B2, samt mål for deltakarar som ikkje har lært å lese og skrive.

Les meir om innhald i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrere.

Du kan søkje om norskopplæring heile året, men kursa fylgjer skuleåret. Skal du være sikra å få plass frå skulestart på hausten, må du søkje seinast 1. juni. Alle søkjarar blir kalla inn til ei kartlegging. Du må gjere nokre oppgåver og ha ei samtale med ein lærar. Denne kartlegginga gir oss dei opplysningane vi treng for å finne kva spor og nivå som passar best til ditt behov.
Alle deltakarar må dokumentere opphaldsgrunnlaget sitt ved og legge fram papir på gyldig opphaldsløyve.


Les meir om kven som har rett og plikt til norskopplæring

Alle våre kurs går på dagtid. Berre vårt spesielle tilbod for søkjarar på høgt nivå går på kveldstid i mindre omfang.

Ved årsskifte har deltakarane kome ulikt langt i si opplæring, og då reorganiserer vi gruppene. Ein deltakar kan også bli flytta til ei anna gruppe i løpet av hausten eller våren dersom vi ser det vil være betre for deltakaren. Ved årsskifte prøver vi også å starte opp ei ny gruppe slik at nybegynnarar ikkje treng vente heilt til neste haust.

Les meir om folkeuniversitet sine kveldskurs

Norsk for asylsøkjarar

Gol Vaksenopplæring organiserer norsk med samfunnskunnskap for asylsøkjarar

Formålet med opplæringa er å gi asylsøkjarane basisferdigheiter i norsk slik at dei kan kommunisere på norsk i mottaket og lokalmiljøet. Det er ikkje noko i vegen for at asylsøkjarar går opp til norskprøve 2 eller 3 dersom dei har lært nok norsk.

Målgruppa er asylsøkjarar over 16 år som bur i ordinære mottak. Asylsøkjarar som har fått avslag frå utlendingsnemda eller utdanningsdirektoratet, er ikkje i målgruppa. Personar som har fått opphalds- eller arbeidsløyve, vil være omfatta av rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonslova, og dei trer ut av målgruppa. Men dei kan likevel halde fram med norskopplæring til dei flytter.

Asylsøkjarar kan få inntil 175 timar opplæring i norsk, men dei har ingen lovfesta rett og plikt. Opplæringa skal følge same læreplan som for dei busette. Asylsøkjarar som får opplæring ved Læringssenteret Gol vaksenopplæring mottar 8 timar norskopplæring pr. veke.

Norsk med samfunnskunnskap

Opplæringa i norsk med samfunnskunnskap er heimla i

Lov om introduksjonsordning. Lova seier at alle innvandrarar som ynskjer permanent busetting/statsborgarskap i Norge må ha gjennomført minimum 300 eller 600 timar norsk med samfunnskunnskap. 300 timar gjeld for dei som kom til landet før 1.1.2012. Du kan også dokumentere norskkunnskapen din med bestått norskprøve. Av dei 600 timane skal det være 50 timar i samfunnskunnskap. Kommunen har også plikt til å gi behovsprøvd opplæring i inntil 2400 timar slik at deltakarane når det nivået som er satt som mål i deira induviduelle planar.

Norsk med samfunnskunnskap har eigen læreplan, og deltakarene blir delt inn i grupper etter nivå og spor (læringshastighet). Norskundervisninga blir avslutta med ei prøve som viser kva nivå då ligg på. Alle skriftlege prøver er digitale.

Frå 1. september 2013 er det obligatorisk med bestått prøve i norsk og safunnskunnskap for å få permanent opphald i Norge. Det gjeld for alle med rett og plikt; eller plikt; til opplæring. Prøva i samfunnskunnskap er oversett til mange språk. Ein må bestå prøva for å få permanent opphaldsløyve eller bestå prøva på norsk for å få statsborgarskap.

Læringssenteret Gol organiserer norskopplæring for alle framandspråklege i kommunane Flå, Nes, Gol og Hemsedal.

Før skulestart i august blir alle søkjarar kartlagt.Vi kartlegger så mange som mogleg før sommarfeien, men vi tek imot søknader heile året. Dersom nivået til ein søkjar passer inn i ei gruppe, tek vi han inn. For alle deltakarar med rett og plikt utarbeidast ein individuell plan.

År 1-elevar går 4 dagar i veka, måndag,onsdag, torsdag og fredag. Alle som er i introduksjonsprogram har fullt program alle dagane, frå kl.08.30 til 15.00, bortsett frå torsdag. Då slutter vi kl.11.45. På dei 3 andre dagane har gruppene vanleg timeplan fram til kl.11.45. Frå kl.12.30 er det omgruppering, og gruppene har nye læringsaktiviteter i lesing, skriving, uttale og lydlære, samtale, lytting m.m. Vi har også symjing for damer, fysisk trening for både damer og menn og litt leksehjelp. Totalt blir det 25 timar pr.veke.

År 2-elevar går 3 dagar i veka, måndag,onsdag og fredag, totalt 21 timar pr.veke. Undervisninga er gratis for dei som har rett til slik undervisning.

Opplæring i grunnleggande ferdigheiter

I læreplanverket for grunnskuleopplæring inngår dei fem grunnleggande ferdigheitene som sentrale element.
 • Lese
 • Skrive
 • Regne
 • Yttrykke seg munnleg
 • Bruke digitale verktøy

Dei er eit "uttrykk for samfunnets oppfatning av kva som er viktige redskap for at den enkelte skal kunne klare seg i livet" jfr.opplæringslova. Læringssenteret Gol organiserer slik opplæring. Har du rett til ordinær grunnskuleopplæring i grunnleggande ferdigheiter.

Andre kommunar kan kjøpe tenester frå Gol kommune. Alle søkjarar må søke i eigen kommune. Undervisninga er gratis.

Denne opplæringa blir organisert som ein-til-ein undervisning eller i smågrupper. Behovet hjå den einskilde blir vurdert, og deltakarane har normalt 2-4 timar pr.veke. Undervisninga er tilpassa behova hjå dei einskilde. Det blir utarbeidd ein enkel individuell plan for den einskilde elev.

Prisar for deltakarar som må betale

For norskopplæring med samfunnskunnskap.

Søkjarar som ikkje har rett til gratis norskopplæring må betale.

Hausten 2018 går dei betalande elevane tre dagar pr. veke. Vidaregåande kurs går også tre dagar pr. veke.

Skuleåret er prisane slik:

Innmeldingsavgift

kr.   750.-

for testing, kartlegging og administrasjon

Bøker   og materiell

kr.1000.-

 


Terminavgift:

1. termin 20.08.18 - 30.11.18 41 dagar kr. 8.200.-
2. termin 01.12.18 - 28.02.19 32 dagar kr. 6.400.-
3. termin 01.03.19 - 14.06.19 38 dagar kr. 7.600.-

For ein deltakar som går 4 dagar pr.veke vil den totale prisen bli kr.14.550.-(256 undervisningstimar). For ein deltakar som går 3 dagar pr.veke vil den totale prisen bli kr. 11.350.- (192 undervisningstimar).

I spesielle høve kan andre prisar avtalast. Normalt sendast det ut 2 fakturaer i løpet av semesteret. Du kan også avtale og dele opp i fleire fakturaer.

For nettbasert kurs i norsk på høgare nivå

Nettkuset har ein pris på kr. 275.- pr. veke. Dette dekkjer din registrering som deltakar på nett, deltaking på kurskveldane og materiell. Om du ikkje deltek på kurskveldane, er det ingen reduksjon i prisen. Ein periode på 6 månader vil koste (ca 19 veker undervisning) kr.5225.-.

Realkompetansevurdering

Har du rett til grunnskule for vaksne, har du også rett til realkompetansevurdering.

Same søknad blir brukt til å søkje om grunnskule og realkompetansevurdering. Bur du i Hallingdal sender du søknaden til Gol Vaksenopplæring som handsamar alle søknader. Etter at vi har motteke søknaden, blir du kalla inn til ei samtale der vi vurderer om du er kandidat for realkompetansevurdering eller grunnskuleopplæring.

Kva er realkompetansevurdering? Opplæringslova slår fast at den vaksne har rett til rådgiving om kva opplæringstilbod som passer best for den einskilde. Realkompetansevurdering blir brukt for å samanlikne den vaksne sin kompetanse med læringsmåla i læreplanen for grunnskulen. Vurderinga vil syne om du treng eller ikkje treng grunnskuleopplæring.

Å bli realkompetansevurdert kan være aktuelt for vaksne fra utlandet som vil ta grunnskuleopplæring, og som ikkje kan dokumentere grunnskuleopplæringa frå heimlandet.

Realkompetansevurdering har som formål å finne ut kva den vaksne kan og å dokumentere dette, uavhengig av kvar og korleis den vaksne har fått sin kompetanse. Den vaksne kan få dokumentert kompetansen sin utan og måtte gjennomføre heile grunnskuleopplæringa. Vurderinga fastslår om den vaksne sin kompetanse er likeverdig med den kompetansen som grunnskuleopplæring gir.

Vurderinga gir ein dokumentasjon på kva kompetanse den vaksne har fått godkjent. Dersom kompetansen i eit fag er godkjent, har du ein kompetanse som er lik karakteren 2 eller høgare. Dokumentasjonen er likeverdig med vitnemål på fullført grunnskule, og du kan bruke den om du vil søkje på vidaregåande opplæring.

Realkompetansevurdering er gratis.

Reglement for deltakera ved Gol Vaksenopplæring
(reglementet er heimla i Norges lover)

Gol Vaksenopplæring skal væra ein trygg stad der alle kan lære og utvikle seg positivt. Respekt og samarbeid er nødvendig for å få ein positiv skuledag.

Skulen er politisk - og religionsnøytral

1. Ordens - og oppførselsreglar

Elevane skal:

 1. vise respekt for andre sin nasjonalitet, kultur, kjønn, legning, politisk syn, religion og livssyn
 2. møte presis til timane
 3. møte forberedt til opplringa og ha med nødvendig utstyr
 4. gjere arbeid til rett tid og rette seg etter fristar
 5. halde orden og ta vare på alt som tilhøyrer skkulen
 6. slå av mobilen (læraren bestemmer bruk)
 7. samarbeide med medelevar og lærar
 8. væra med på jule- og sommaravslutningar, turar og ekskursjonar
 9. gå til røykeplassen hvis du må røyke, og kaste sigaretten i  eigen avfallsdunk
 10. fylgje skulens reglar om melding av fråvær
 11. fylgje beskjedar frå skulen sine ansatte

2. Det er ikkje lov:

 • å true med vold eller bruke vold
 • å utøve religion på ein måte som er til sjenanse for andre i skuletida
 • å jukse eller freiste å jukse
 • å ha med, bruke eller væra påvirka av alkohol, narkotika eller andre rusmidlar
 • å ha med og/eller benytte farlige ting
 • å bruke plagg som heilt eller delvis dekkar ansiktet

Retningsliner for bruk av IKT og internett:

 • vær forsiktig med å legge ut personlege opplysningar
 • passordet må ikkje delast med andre

Det er ikkje tillatt å:

 • skrive noko som kan krenke eller skade andre menneske
 • hente eller laste ned og lagre pornografi, voldeleg eller rasistisk materiale
 • legge ut bilder, lydopptak, eller filmar av andre på internett utan samtykke frå andre (ta opp)
 • endre på systemoppsett, installere program eller slette program
 • ete eller drikke ved datamaskin

 

4. Fråværsreglar

 • elevar som er vorte sjuke må ringe kontoret, resepsjonen eller sende mail til kontaktlærar samme dag
 • elevar som ahr vore borte skal levere eigenmelding eller sjukemelding om fråværsgrunn og tidspunktet for fråværet så snart dei er attende på skulen
 • for alt anna fråvær skal det søkjast permisjon på førehand
 • stort ugyldig fråvær kan føra til at eleven mistar kursplassen eller ikkje får vurdering i eit eller fleire fag

Alt fremmøte og fravær blir registrert på alle kurs ved Gol Vaksenopplæring. For deltakere på introduksjonsprogram gjelde også andre regler. Skolen sender 1 gang pr. måned oversikt over fremmøte til flyktningekonsulent/NAV/barnevernstjenesten (de som har ansvar for økonomien til den enkelte deltaker). Dette gjelder alle kursdeltakere som ahr stønad fra en offentlig etat.

Alle besøk på offentlige kontorer, politi, likningskontor, leger, tannleger o.l. må forsøkes lagt utenom skoletiden. Dersom du likevel må gjøre det i skoletiden, må en avtale eller bekreftelse fra det gjeldende kontoret vises frem.

Omgruppering

Dersom antallet kursdeltakere i en norskopplæringsgruppe blir for lavt, kan det føre til at gruppen vil bli lagt ned, og at deltakerne blir omplassert i andre grupper. Alle kursdeltakere i norskopplæring må regne med at de kan bli omplassert i løpet av skoleåret.

Sykdom

Når du er syk, kan du levere egenmelding til skolen om sykdommen. Du har rett på inntil fir egenmeldinger på grunn av sykdom i løpet av 12 måneder. Egenmeldingsskjema får du på skolen. Du skal fylle ut skjemaet første dag på skolen etter sykdommen. Egenmeldingen gjelder for maksimalt tre ukedager. Ved alt fravær må du gi beskjed til skolen før undervisningen starter om morgenen. Dersom bruken av agenmeldinger blir misbrukt, vil eleven umiddelbart tape retten til egenmeldinger. For all sykdom som varer mer enn 3 dager, må det leveres sykemelding fra lege. Dersom det ikke leveres egenmelding eller sykemelding, vil fraværet bli registrert som ugyldig.

Pemisjoner

Du kan søke om permisjon i forbindelse med religiøse høytider. Du har rett til 2 slike permisjonsdager i løpet av skoleåret. Ellers følger læringssenteret permisjons-reglementet til Gol kommune.

Bortvising

Når en kursdltaker har vist atferd som alvorlig grad går utover orden og arbeidsro på skolen, eller når en kursdeltakeralvorlig forsømmer pliktene sine, kan han/hun bli bortvist for en periode eller for resten av kurset.

Konsekvensar ved brot på reglementet

Følgjande vil skje ved brot på reglementet:

 • muntleg åtvaring frå lærar
 • pålegg om møte rektor/lærar før eller etter skuletid
 • muntleg eller skriftleg åtvaring frå rektor
 • bortvisning i samsvar med reglar sentralt gitt:
  • for resten av timen
  • for resten av dagen
  • for ein lengre periode

Gol Vaksenopplæring/kommunas IKT-administrator kan på rektors vegne utelukke brukera som ikkje fylgjer vedtekne IKT-og internettreglar.

Skulens ledelse aksepterar at politiet føretek uanmeldte søk etter våpen, narkotiske stoff og andre rusmidlar i skuletida på skulens område.
Ulovlege forhold som skjer i skuletida vil bli politianmeldt. Eksempel på dette er vold, truslar, tjuveri, oppbevaring av, eller bruk av narkotiske stoff, kniv eller andre våpen.

Ved vedtak om bortvisning frå Gol Vaksenopplæring for ein dag eller mei,r kan deltakaren anka til Fylkesmannen i Viken. Ei eventuell anke skal sendast til rektor. Før bortvisning skal deltakaren ha fått moglegheit til å forklare seg. Dette er likevel ikkje til hinder for at deltakaren kan bli vist bort for resten av dagen eller for ein lengre periode dersom forholdet krev det. I eit slikt tilfelle skal deltakaren få skrifteleg melding om vedtaket om bortvisning.
Alle saker i forbindelse med bortvisning ( midlertidig eller permanent stopp av opplæring) blir vurdert og avgjort av rektor.

Dette reglementet er vedteke av ledelsen ved skulen som felles reglement for all opplæring i regi av Gol Vaksenopplæring, og kontaktlærar pliktar å dele ut, gjennomgå og forklare innhaldet i reglementet for alle elevane i si gruppe.

Gjeldende lover

Opplæringslova §4A-1

Opplæringslova § 9a

Introduksjonslova § 7

Rett til gratis norskopplæring eller ikkje

Rett og plikt til norskopplæring

Kva betyr rett?
Å ha rett til norskopplæring betyr at personen har krav på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap frå kommunen han/hun er busett i.

Kva betyr plikt?
Å ha plikt til norskopplæring betyr at personen må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søkje om permanenet opphaldsløyve eller stasborgarskap i Norge. Dei som berre har plikt til opplæring må betale sjølv.

Kva betyr rett og plikt?
Å ha rett og plikt til norskopplæring betyr at personen har krav på gratis norskopplæring frå kommuna han/ho er busett i, og at lovpålagt norskopplæring må vere gjennomført før dei kan søkje om permanent opphaldsløyve og norsk statsborgarskap.

Kva opphalsløyve gir rett og/eller plikt til norskopplæring?

Personkrins

Rett

Plikt

Gratis

Timetal

Personar   med asyl, opphald på humanitært grunnlag og familiegjenforeint med desse
  gruppene og kollektiv beskyttelse 16-55 år

Ja

Ja

Ja

600 timar.Om dei treng   opp til 2400 norsktimar ekstra(300 timar for dei med opphaldsløyve før 1.   januar 2012/opp til 2700 timar ekstra)

Familiegjenforeint   med norske og nordiske borgarar busett i Norge, 16-55 år

Ja

Ja

Ja

 

Personar   frå gruppe 1 eller 2 i alderen 55-67 år

Ja

Nei

Ja

 

Arbeidsinnvandrarar   utanfor EØS/EFTA-regelverket, 16-55 år

Nei

Ja

Nei

300   timar

Personar som både har rett og plikt til norskopplæring er:

Personar som har fått opphaldløyve som dannar grunnlag for permanent opphaldsløyve er:

 1. Personar som har fått asyl
 2. Overføringsflyktningar
 3. Personar som har opphaldsløyve på grunnlag av sterke menneskelege omsyn etter søknad om asyl
 4. Personar som har opphaldsløyve på grunnlag av sterke menneskelege omsyn
 5. Personar som har opphalsløyve på sjølvstendig grunnlag
 • Personar som har fått kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforeint med personar i gruppe 1
 • Familiegjenforeint med personar som har permanent opphalsløyve
 • Familiegjenforeint med norske eller nordiske borgarar
Personar som har plikt, ikkje rett:
 • Arbeidsinnvandrarar frå utanfor EØS/EFTA- området
 • Familiegjenforeint med arbeidsinnvandrarar frå utanfor EØS/EFTA-området

Personar i desse gruppene må ha gjennomført lovpålagt opplæring etter introduksjonslova dersom dei seinare ynskjer å søkje om permanent opphaldsløyve eller statsborgarskap i Norge. Dei må betale for opplæringa sjølv.

Personar som hverken har rett eller plikt er:
 • Personar med midlertidig opphaldløyve som ikkje dannar grunnlag for permanent opphaldløyve(student, au pair)
 • Arbeidsinnvandrarar med opphald etter EØS/EFTA-regelverket.
Personar med opphaldsløyve før 1. september 2005

Personar som har fått opphaldløyve, eller kollektiv beskyttelse, før 1. september 2005 er ikkje omfatta av introduksjonslovas reglar, og har dermed hverken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Dei må sjølv betale for opplæringa, og det vil ikkje bli stilt krav for gjennomført norskopplæring ved søknad om permanent opphaldløyve. For søknad om statsborgarskap vil det likevel bli kravd gjennomført norskopplæring. Dette kravet vart innført 1. september 2008 og gjeld alle søknader om statsborgarskap som blir fremma etter denne dato.

Nyttige linkar:

Rett og plikt til norskopplæring

Forskrift om norskopplæring

Rett til grunnskuleopplæring

Rett til grunnskuleopplæring (§4A-1)

Rett til grunnskuleopplæring for vaksne blir omtalt i kapittel 4A i opplæringslova. Det er 3 kriterium som gjeld i vurderinga av om du har rett til slik opplæring.
Dei 3 kriteria er:

 • du må vere over opplæringspliktig alder (16 år)
 • du har ikkje rett til vidaregåande opplæring (ungdomsretten-etter §3-1 i lova)
 • du treng grunnskuleopplæring

Opplæringslova §3-1 beskriv retten til vidaregåande opplæring for ungdom slik: "ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarande opplæring, har etter søknad rett til... vidaregåande opplæring". Punkt 2 peikar altså på ikkje fullført grunnskule. Sjølv om du har grunnskule frå heimlandet, må du likevel kunne dokumentere det for å få retten til vidaregåande opplæring.

Punkt 3 er ei skjønnsvurdering. Du treng kanskje ei styrking av kunnskap i til dømes engelsk eller matematikk i arbeidet ditt. Du treng kanskje ei generell styrking av din kunnskap fordi du ynskjer å ta meir utdanning som vaksen.

Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskuleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Rett til opplæring i grunnleggande ferdigheiter

Retten til opplæring i grunnleggande ferdigheiter

blir vurdert på same måte som retten til grunnskuleopplæring-etter §4a-1 i opplæringslova. Har du rett til ordinær grunnskuleopplæring, har du også rett til opplæring i dei grunnleggande ferdigheitene. Dei grunnleggande ferdigheitene er sentrale element i dei ulike faga i lærplanane.

På utdanningsdirektoratets nettside kan du lese om dei grunnleggande ferdigheitene: " I hver lærplan for fag er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er forutsetninger for utvikling av fagkompetanse. For å sikre kontinuerlig utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele den 13-årige grunnopplæringen, er ferdighetene integrert i kompetansemålene. De kan imidlertid framstå ulikt og komme til uttrykk i varierende grad i forskjellige læreplaner for fag".

Læringssenteret Gol gir opplæring i grunnleggande ferdigheiter som tilpassa opplæring, i ein-til-ein undervisning eller i små grupper, og eot avgrensa omfang pr. veke. Vedtak blir fatta etter opplæringslova §4a-1 for eit år om gangen.

Rett til spesialundervisning

"Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne , har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggande dugleik, har rett til slik opplæring".

Formuleringane ovanfor er kva opplæringslova seier om slik opplæring i §4a-2. Det er viktig å merke seg at retten til spesialundervisning fylgjer av retten til grunnskuleopplæring etter 4A-1. Du må altså ha rett til grunnskuleopplæring for å ha rett til spesialundervisning.

Dei 3 kriteriane for rett til grunnskuleopplæring er:

Dersom du både er over 16 år og har gjennomført vidaregåande opplæring, er det berre punkt 3 som står att og vurdere. "Du treng grunnskuleopplæring"

Det kan være vanskeleg å sjå skilnaden mellom opplæring i grunnleggande ferdigheiter og spesialundervisning. Opplæring i grunnleggande ferdigheiter er ordinær opplæring på lågt nivå, eller tilpassa opplæring. Spesialundervisning er noko anna. Det kan være at du til dømes har lærevanskar som gjer at du ikkje kan fylgje ordinær opplæring.

Alle som har rett til det og som startar med grunnskuleopplæring eller med opplæring i grunnleggande ferdigheiter blir vurdert med tanke på om dei har behov for spesialundervisning. I fall det er slik, blir du meldt opp til PPT som gjer ei undersøking. Undersøkinga munnar ut i ei sakkunnig vurdering som vurderer retten og behovet.

Om det er slik at eleven har rett og behov, blir det fatta nytt vedtak om opplæring etter §4A-2. Slike vedtak blir fatta for eit år av gangen.

Her kan du lesa meir om Utdanningsdirektoratets veiledning om spesialundervisning for vaksne.

Rådgjeving

Rådgjeving

Vaksne med rett til vaksenopplæring har rett til rådgjeving for å kartlegge kva tilbod den vaksne har behov for og rett til. Ta kontakt med Gol Vaksenopplæring, eller stikk innom for å gjera avtale.

Spesialundervisning for vaksne

Treng du særskild tilrettelagt undervisning for å kunne fungere betre i kvardagen?

Vaksne som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. Opplæringa og undervisingsmateriellet er gratis.

Det kan vera ulike grunnar til at du har behov for spesialundervising:
 • Afasi
 • Dysleksi
 • Lærevanskar
 • Manglande grunnskuletilbod i ungdommen
 • Annan sjukdom eller skade som gjer at du treng opplæring

Dersom du har særskilde behov for tilrettelagt undervisning, kan du søkje kommunen om dette, anten det er snakk om opplæring i kunnskap du har "mista", eller det er snakk om nyinnlæring. Du vil då få einetimar, eller undervisning i små grupper. Undervisninga kan omfatte alt frå grunnleggjande lese- og skriveopplæring til læring om personleg økonomi. PPT må gjera ei sakkunnig vurdering som vurderer behov og rett, og med bakgrunn i den, vil det bli gjort enkeltvedtak om opplæring. Det blir utarbeidd individuell opplæringsplan for kvar elev.

Søknader blir handsama fortløpande.

Andre kommunar kan kjøpe tenester frå Gol kommune. Alle søkjarar må søkje i eigen kommune.

Undervisninga er gratis.

Her kan du lesa meir om Utdanningsdirektoratets veiledning om spesialundervisning for vaksne. 

Læringssenteret

Besøksadresse:

Svøovegen 3
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 GOl

Kontaktperson: Britt Vikane

Tittel: Rektor

Telefon: 32 02 92 35/408 04 373

Kontaktperson: Liv Gjærde

Tittel: Inspektør

Telefon: 32 02 92 39/901 59 415