vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehagar i Gol

Informasjon om barnehagane i Gol

Barnehageadministrasjonen i Gol kommune; Gol barnehage har ansvar for tre kommunale barnehagar, og oppføging av privat barnehage.

Felles årsplan Gol barnehage er barnehagane i Gol si omsetting av «Rammeplan for barnehage» i mål og praksis. Kvar barnehage utarbeidar kvart år i tillegg eigen årsplan som visar spesielt kva dei legg vekt på i sitt arbeid.

Kommunale barnehagar i Gol 

Breidokk barnehage

Herad barnehage

Vesterhuset barnehage

Privat barnehage

Klaras familiebarnehage

Søknad om barnehageplass

Slik søkjer du barnehageplass

Vi ber om at søknader som gjeld frå august 2022 ikkje vert registrert før 5. februar.
Søknader som gjeldt barnehageåret 2022/23 blir behandla i hovudopptaket. Søknadsfristen er 1.mars og vert annonsert i Hallingdølen og på heimesida i byrjinga av februar.

De som har lagt inn søknad allereie, eller er på venteliste for endring av plass, treng ikkje å søkje på nytt. Bortsett i frå dei som ynskjer å endre allereie innsendt søknad gjeldande frå august. De må også gjere det innan 1. mars.

Søknad om barnehageplass skal gjerast via Visma Flyt Barnehage (VFB) sin føresetteportal. Du lggar deg inn med elektronisk ID via ID portalen og det er anbefalt å nytte Edge eller Chrome som nettlesar når du fyller ut skjemaet.

Her finn du elektronisk skjema, for søknad om plass.

Dersom barnet eller forelder ikkje har norsk personnummer, må de nytte søknadskjema i papir.
Her finn du søknadsskjema til bruk utan norsk personnummer.

Nyttige opplysningar ved utfylling av skjema til Breidokk barnehage og informasjon om konfidensielle opplysningar

Breidokk barnehage har to bygningar; hovudbygget i Tunvegen og naturavdeling Hallingmo i Gymnasvegen 700m frå hovudbygget. Er det ynskje om å prioritera naturavdeling skal det skrivast i kommentarfeltet i søknadsskjemaet. 
Konfidensiell dokumentasjon til barnehagesøknaden må sendast/leverast Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol og merkast" dokumentasjon barnehageopptak".

Behandling av søknader

Etter søknadsfrist 1. mars ved hovudopptaket skjer behandlinga i mars/april.
Gol kommune har i tillegg løpande opptak gjennom heile året, sjå meir under punktet Rett til plass og Vedtekter for Gol barnehage pkt 9, opptak og opptakskriterium.

Dei som skal halde fram med same plass og same barnehage frå 15. august skal ikkje sende inn ny elektronisk søknad.

Barnehagane har fleksibelt dagvalg, med tilbod 3-5 dagar pr.veke.

Du kan legge inn så mange søknadar du vil, men det er alltid den siste registrerte som blir teke med i opptaket.

Ikkje alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plass. Det er difor nødvendig å sette opp fleire barnehagar i prioritert rekkefylgje. Opptaket vert gjennomført etter vedtekne opptakskriterium. Dersom det ikkje er ledige plassar i dei prioriterte barnehagane på søknaden, vil det bli tildelt plass i ein av dei barnehagane som har ledig kapasitet. Dei som ikkje får oppfylt 1. el. 2. prioritet i hovudopptaket har rett til å sende inn klage på opptaket. Klagehandsaminga følgjer reglane i forvaltningslova.

Digitalt samarbeid

Vi nyttar digital samarbeidsplattform som foreldrekontakt gjennom foreldreappen i barnehageprogrammet Visma Flyt Barnehage (VFB). Her registrerar vi barna dagleg inn og ut, og barnehagen og heimen sender kvarandre beskjedar.
I denne lenka kan du laste ned foreldreappen.

Rett til barnehageplass

Barn som det blir søkt om plass for til hovudopptaket og fyller eit år innan utgangen av november har rett til barnehageplass seinast frå den månaden dei fyller 1 år.
Gol kommunestyre har gjort vedtak om "løpande opptak" frå mars 2019. Det vil seie at Gol barnehage skal gje tilbod om barnehageplass einast 2 månadar etter ynskje om start i barnehagen gjennom heile året. 

Barnehageplass til barn med spesielle behov

Lov om barnehagar

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med nedsett funksjonsevne eller andre vanskar med rettar i forhold til barnehageplass.

Barnehagelova § 31 seier at barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom har særlege behov for det. Dette gjeld uavhengig om dei går i barnehage. Det skal foreligge ei sakkyndig vurdering frå Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) om at barnet har særlege behov.

Barnehagelova § 37 seier at kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får eit eigne inividuelt tilrettelagt barnehagetilbod for å byggja ned funksjonshemmande barrierer.

Oppstart i barnehage

Informasjonshefte "Velkommen til Gol barnehage"

Gol barnehage sender melding om vedtak til foreldra. Dagleg leiar/pedagogisk leiar ved den aktuelle barnehage/avdelinga sender melding om oppstartsdato og gir ut informasjon om barnehagen.

Det er utarbeidd eigen "foreldreperm" med informasjon og skjema som kvar familie får i samband med oppstart. Skjema skal fyllas ut og leveras til barnehageavdelinga ved oppstart.

Ved hovudopptaket vert tilvenninga lagt slik opp:

 • Felles foreldremøte med informasjon til nye foreldre i juni.
 • Invitasjon til besøksdag for nye barn og foreldre i juni.
 • Brev om oppstartsdato, tilvenjingsdagar og kven av personalet som vert kontaktperson.
 • Oppstartinga etter hovudopptaket skjer over fleire dagar i august for at personalet skal kunne ta seg av den enkelte. Dette vil seie at oppstartsperioden blir strekt utover 2 veker etter avtale.
 • Foreldre eller ein annan trygg person for barnet er saman med barnet den første tida i barnehagen.
 • Pedagogisk leiar har ved oppstarting ein samtale med kvar familie for å bli kjent.

Oppseiing av heile barnehageplassen

 • Når barnet har barnehageplass er oppseiingsfristen: 1 månad.
 • Ved hovudopptak før barnet har starta i barnehagen er oppseiingsfristen: 3 månadar
 • Skulestartane mistar automatisk plassen etter veke 31, og skal difor ikkje seie opp plassen elektronisk. Unntak er viss ein ynskjer å slutte før 1. juli. 

Klikk på lenke «Oppseiing av heil barnehageplass». Her kjem ein direkte til føresettportalen. Valet «Seie opp plass» ligg knytt til barn som har opphald i barnehagen. Når ein klikkar på «Sei opp plass» får ein felt for å registrere siste dag i barnehagen (ønske av dato).

Her finn du oppseiingsskjema.

Betalingreglement - betalingssatsar og moderasjonsordningar

1. Betalingssatsar og syskenmoderasjon satsar pr. månad
Antal dagar Ordinær sats

Barn nr. 2

30% moderasjon

Barn nr. 3 eller fleire

50% moderasjon

5- dagars plass

kr. 3 315,- kr. 2 321,- kr. 1 658,-
4- dagars plass kr. 3 000,- kr. 2 100,- kr. 1 500,-
3- dagars plass kr. 2 580,- kr. 1 806,- kr. 1 290,-

Kjøp av ein dag kr. 500,- pr dag, ved ledig kapasitet for barn med fast deltidsplass.
Det er like satsar for kommunal og privat barnehage.

2. Søknad om moderasjonsordningar og reduksjon av foreldrebetaling

a) Ingen familiar skal betale meir enn 6% av hushaldninga si samla inntekt for ein barnehageplass. Ein familie som kan dokumentere ei samla skattepliktig kapital- og personinntekt på mindre enn kr. 607 750.- jf. siste skattemelding, eller anna dokumentasjon på løn eller kapitalinntekter, kan søkja om redusert betalingssats.

b) Gratis kjernetid for alle 2-, 3-, 4 - og 5- åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Administrasjonen tilpassar tilbodet til 3 dagars plass dersom ein berre vil nytte 20 timar gratis. 
Familiar som har ei samla inntekt på mindre enn kr. 583 650.- jf. siste skattemelding eller anna dokumentasjon på løn eller kapitalinntekt,kan søkje om redusert betalingssats. Ordninga gjeldt både punkt a og b frå start av nytt barnehageår det året barnet fyller 2 år.

Her kan du søkje om redusert betaling/gratis kjernetid for barnehageåret 2021 - 2022

c) Generell informasjon om ordningane

Søkjarar som har, rett på begge ordningar, skal sende søknad berre ein gong.

Det er klageadgang i.h.h.t. gjeldande lovverk.

Berre familiar som ikkje har norsk personnummer og bankID skal nytte papirskjema.

Søknadsfrist er sett til 15.juni for komande barnehageår for å få med endra betalingssats frå august. Ein kan likevel søkje gjennom heile året.

Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjeldt for eit barnehageår om gongen. Ny søknad må sendast for kvart barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt. Når foreldre/føresette søkjer etter søknasfristen er vil reduksjonen gjelde frå fyrste heile månad etter vedtaket er gjort.

Her finn du meir informasjon om nasjonale ordningar for reduksjon av foreldrebetaling.

3. Gebyr ved for sein henting i barnehagen

Foreldre/føresette som ikkje hentar barnet innafor barnehagen si opningstid, må etter skriftleg åtvaring betale kr. 370,- for kvar påbegynte time.

4. Friplass

Ved behov for friplass utanom moderasjonsordninga må foreldre/føresette henvende seg til Gol kommune v/ NAV Hallingdal, Gamlevegen 4, 3550 GOL, tlf. 55 55 33 33.

5. Mat i kommunal barnehage - satsar pr. månad

a) Fylgjande satsar er vedteke i Samarbeidsutvalet for Gol barnehage desember 2021, og er gjeldande frå 01.01.22 - ordinære satsar pr. månad:

   
Breidokk og Herad:
Drikke/frukt/grønt og måltid kvar dag,
inklusiveit varmt måltid frå kjøkkenet
på Gol Helsetun
Pris
5 dagars plass kr. 360.-
4 dagars plass  kr. 320.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)
3 dagars plass  kr. 280.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)

 

 

Vesterhuset:
Drikke/frukt/grønt kvar dag og måltider
2 dagar i veka, inklusiv eit varmt måltid i
frå kjøkkenet på Gol Helsetun.
Pris
5 dagars plass kr. 300.-
4 dagars plass  kr. 280.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)
3 dagars plass kr. 260.- (ikkje barnehagedag med varm mat fråtrekk kr.100)

b) Mat og drikke i barnehage skal vera sjølvfinansiert og kjem i tillegg til sats for foreldrebetaling. Ordninga gjeldt både frukt/grønsaker, mjølk/anna drikke, lunsjmåltid (inntil 5 dagar pr. veke)

Servering av mat godkjennast av Samarbeidsutvalet for Gol barnehage (dei tre kommunale barnehagane)

c) Det er inga moderasjonsordning for måltid/drikke

6. Utsending av faktura

Det vert sendt ut faktura for 11 månader
Forfallsdato er 20. kvar månad

Juli er betalingsfri månad og føreset at barnet har tre heile veker sommarferie i tillegg til at barnehagen er stengt jul og påske.

7. Manglande betaling

Ved manglande betaling i meir enn 2 månader, vert det sendt varsel om oppseiing av barnehageplassen.

Kontantstøtte

Du kan lese meir om kontantstøtte på NAV sine sider

Vedtekter, regelverk og planar

Barnehagelova

Rammeplan for barnehagen

Vedtekter for Gol barnehage frå 2019

Tilsynsplan for Gol kommune

Opningstider i barnehagane og planleggingsdagar

Normal opningstid kl. 07.30 - 16.30, kan utvidast til å gjelde frå kl. 07.00 - 17.00, sjå meir utfyllande informasjon under vedtektene om opningstider.
Gol barnehage (alle dei tre barnehagane) har stengt måndag, tysdag og onsdag i påskeveka.
I jula er alle dagane f.o.m julaftan og t.o.m 1. nyårsdag stengt.
I andre feriar er minimum ein barnehage open for å gje tilbod til alle som har behov.

Sjå meir informasjon om ferie i vedtektene.

Barnehagane har stengt 5 planleggingsdagar i året som blir fastsett i samarbeidsutvalet for Gol barnehage.

Planleggingsdagar vert bestemt på møte i samarbeidsutvalet i januar.

Beredskapsplan for barnehagane i Gol ved koronaepidemien

Denne inneheld smitteverntiltak ved ulike nivå av smitte i samfunnet, og skal nyttast ved rask opp- og nedtrapping av beredskapsnivå ved endring av smittesituasjonen i samband med koronapandemien.
Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole?

Barnehagelova med forskrift

Innhaldet i barnehagane

Med ein styrka identitet vil barna i Gol kunne møte menneske frå ulike kulturar og nasjonar med eit positivt menneskesyn. Ei av barnehagane si hovudoppgåve er å vera med å gje barna ein basiskompetanse innan kommunikasjon og sosial handlingsdugleik. Gjennom leik og kvardagsaktivitetar i barnehagekvardagen får barna myskje god læring, trening i å omgåast andre, løyse konfliktar, utvikle vennskap og å finne sin plass i ei gruppe.

Førskulealderen er den viktigaste perioden for utvikling av talespråket. Å stimulere til at barna brukar og utviklar språket, er ein av dei prioriterte oppgåvene til dei tilsette.Barnehagane skal også syte for at barna får erfaringar innanfor fagområda:

 • Kommunikasjon, språk og tekst.
 • Kropp, rørsle, mat og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknologi
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Mengd, rom og form

Kvart år utarbeider avdelingane ein årsplan for arbeidet sitt. I løpet av året skal ein ha vore innom alle fagområda, lagt opp etter barna sin alder og interesser. I tillegg er det utarbeida ein felles årsplan for heile Gol barnehage som tek utgangspunkt i rammeplan for barnehagane i Noreg. Innhald er likt for alle barnehagane våre. 

Alle dei kommunale barnehagane har 5-årsgrupper for å førebu til skulestart. Dei har også samarbeid med skulen våren før skulestart.

Samarbeid med heimen. Det er foreldra som kjenner barnet best. Barnehagen skal støtte heimen i arbeidet med å gje barna ein god utvikling. Det finst ulike måtar å samarbeide på:

 • Dagleg kontakt ved henting og bringing.
 • Foreldresamtaler om det enkelte barn.
 • Foreldremøte for heile foreldregruppa. 
 • Foreldreråd -felles organ for alle foreldre (lovfesta)
 • Foreldra sin medverknad i samarbeidsutval for barnehagen (lovfesta), ein representant frå kvart barnehagehus. 
 • Uformelle samankomster som foreldrekaffi, dugnader, samlingar til jul og sumars.

Pedagogisk arbeid - utviklingsarbeid med planar og rapportar

Felles løft for tidleg innsats - Hallingdal

Prosjektet "Fells løft - for tidleg innsats" var eit kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med Statped Sør Øst knytta til språkutvikling og sosial læring med oppstart i barnehagane i 2011, avslutta 2014 for barnehagane.

Målgruppa:

Tilsette i barnehage, skule, PPT, helsestasjon, barnevern og barnehage-og skulekontora i kommuneadministrasjonen.

Hovudmålet med prosjektet er:

 1. Praksisendring når det gjeld å stimulere språkutviklinga til barna i barnehagen
 2. Tilsette i barnehage, skule og helsestasjonane i regionen skal ha kompetanse og rutinar for å fange opp barn med svak språkutvikling/sosial utvikling, og sette inn tiltak tidleg
 3. Etablere gode rutinar for samarbeid mellom barnehage, skule, PPT, barnevern og helsestasjon

Arbeid med språk, kommunikasjon og atferd har vore sentrale satsingsområde både i barnehage og skule i Hallingdal dei siste seks åra. Prosjektet "Felles løft - for tidleg innsats" samhandlar godt med og har vore med på å vidareutvikle tiltak som alt var i gang. Slik satsing er også i samsvar med prioriteringar og pålegg frå nasjonale styresmakter.

Framdriftsplan:

Prosjektet er delt i steg 1 barnehage, steg 2 overgang barnehage-skule, og steg 3 skule. 
Steg 1: gjeld barnehagane med samarbeidspartnarar frå 2011 til desember 2012. Steg 1 blir vidareført med fokus på "frå prosjekt til drift" i kompetansehevinga KUPP (kompetanseutvikling av pedagogiske prosessar) i barnehagane i Hallingdal (sjå eige punkt). 

Steg 2: overgang barnehage-skule, oppstart hust 2012 med både barnehagar, skular med småskuletrinn og samarbeidspartar, varar fram til desember 2014. Prosjektet blei avslutta med godkjenning av ny kommunal plan for overgang barnehage-skule. 

Steg 3: Gjeld skulane frå 1.- 4. klasse førebuing og oppstart i 2014, og avslutning i 2017.
Overordna prosjektplan

Felles løft steg 1 barnehage - prosjektplan og rapport

Prosjektplan steg 1

Rapport steg 1

Felles løft steg 2-overgang barnehage-skule - prosjektplan og rapport

Prosjektplan steg 2

Rapport steg 2

Plan for overgang barnehage - skule i Gol kommune

Utval for kultur og levekår (UKL) godkjente 21.01. 2015 i sak 1/15 ny plan for overgang skule - barnehage i Gol kommune.

Gol kommunes plan for overgang mellom barnehage og skule bygger på eit omfattande forarbeid og på fleire års erfaringar. Planen er i tråd med sentrale føringar i St.m. nr. 41 «Kvalitet i barnehagen» (2008-09), St.m. nr. 24 «Framtidens barnehage» (2012-2013) og St.m. nr. 16 «…. og ingen stod igjen» som er utgangspunkt for «Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og samanheng mellom barnehage og skole» frå Kunnskapsdepartementet. Overgangsplanen er forpliktande for alle avdelingar som er omtalt i planen.

Det er viktig at planen blir eit «levande» dokument for tilsette i barnehage, skule og helsestasjon, og difor må planen bli vidareutviklast gjennom bruk av dei ulike partar.

Plan overgang skule/barnehage

Plan for norsk språkutvikling 0-6 år

Eit samarbeid mellom barnehage, skule, helsestasjon og bibliotek.

Barnehage - og skuleeigar har eit særleg ansvar for å sikre at barnehagane og skulane arbeider systematisk og planmessig med språkstimulering og leseopplæring. Gol kommune har utarbeida ein felles Språkopplæringsplan frå 0-16 år. Helsestasjon, barnehage, skule og bibliotek er alle viktige aktørar når det gjelder språkstimulering og leseopplæring. Saman med heimen har dei ansvar for at barn får moglegheit til å utvikle eit godt talespråk og gode leseferdigheiter. Rammeplan for barnehagen og læreplanen Kunnskapsløftet gir klare føringar og mål for arbeidet med språk, kommunikasjon og ulike typar tekst. Tidlig og god språkstimulering er ein viktig del av barnehagens innhald. Skulen skal byggje vidare på det arbeidet som barnehagane har starta opp. Leseopplæringa i skulen skal skje i alle fag og på alle trinn. For å sikre at det blir ein samanheng i språk-og leseopplæringa, valde kommunen å lage ein plan som gjelder for heile læringsløpet frå 0-16 år. Planen skal væra eit grunnlag for det daglege arbeidet med språkstimulering og lesing i barnehage og klasserom. Den skal trekkje linjer frå dei overordna måla til det praktiske arbeidet. Planen er delt i ein barnehagedel, 0-6 år og ein skuledel, 1.-10.trinn. Planen er strukturert i hovudområda:

 • lytte og forstå
 • uttrykke seg munnleg
 • lese og skrive

Det er satt opp mål for kva ein forventar at barnet skal meistre på dei forskjellige trinna, men det er viktig å hugse at barn utviklar seg i ulikt tempo. Det er ramsa opp aktivitetar som ein bør ha fokus på for å nå måla. Kartlegging og observasjon er ein del av arbeidet i barnehage og skule. Planen har med kartleggingstestar og forslag til anna kartleggingsmateriell. Nært samarbeide med foreldre er viktig for at de skal kunne bidra til god utvikling for eigne barn. Det er laga eigne oversikter over samarbeid med biblioteket og helsestasjonen. PPT er ein viktig samarbeidspart i dei tilfella der ein bekymrar seg over utviklinga av språk eller lesing hjå eit barn. I planen finns det også forslag til hjelpemidlar som ulik litteratur eller materiell som kan væra til hjelp og støtte for pedagogar, andre tilsette og foreldre. Det er viktig å ha fokus på gode overgangar mellom barnehage og skule, og mellom klassetrinn. Spørsmål rundt planen kan rettast til barnehage og skule.

Les plan her

KUPP - kompetanseutvikling av pedagogiske prosessar

KUPP er ein årleg kompetansesatsing for barnehagetilsette  i Hallingdal  som vidareførar arbeidet etter utviklingsprosjektet  Felles løft for tidleg innstas.

Temaene byggjer på kvarandre:
2014-2015: Psykososialt miljø i barnehagen som førte til ny plan mot utestenging og mobbing i barnehagane.
2015-2016: Psykososialt miljø vidareført med temaet Psykisk helse; spesielt barn som er pårørande til psykisk sjuke foreldre.
2016-2017: Psykisk helse vidareført med korleis personalet og foreldre kan styrke det einskilde barnet si psykiske helse ved å lære om «Trygghetssirkelen» (COS). Dette handlar m.a. om kor viktig det er at vaksne gjer barn mykje omsorg og samtidig er tydelege i sin grensesetting overfor barna; er autoritative vaksne.
2017-2018: Innføring av ny rammeplan for barnehagane med spesielt fokus på innhaldet livsmeistring og bærekraft.
2018-2019: Livsmeistring og Inkluderande barnehage -  og skulemiljø; nasjonal satsing pulje 2
2019-2021: Vidareføring av Livsmeistring og Inkluderande barnehag -  og skulemiljø; nasjonal satsing pulje 4

Kompetanseutvikling i oppvekstsektoren

Plan mot utestenging og mobbing - "saman i barnehagen"

Plan mot utestenging og mobbing - "saman i barnehagen"

Likestilling i barnehagen

Hallingdal har eigen MiB - gruppe (Menn i barnehage) der alle menn som jobbar i barnehage får tilbod om å væra med på 2-3 møter i året.

Plan for likestilling for barnehagane i Gol

Trafikktryggleik for barn i Gol barnehage

Trafikksikre barnehagar
Revidert trafikkplan 2019