vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Val 2019

I 2019 skal det gjennomføras kommunestyre- og fylkestingsval. Den offisielle valdagen er måndag 9. september 2019.

Kommunestyrevalet i Gol kommune - FOR PARTI OG GRUPPER

Lovgrunnlag finn du i vallova kapittel 6 og valforskrifta kapittel 3.

For generell informasjon om listeframlegg - sjå valgdirektoratet si heimeside og valhåndboka på Regjeringa si heimeside.

Innleveringsfrist

Frist for innlevering av listeframlegg med vedlegg er 31. mars 2019. Sidan fristen fell på ein sundag, blir den forskuva til 1. april 2019 kl. 12.00. Listeframlegget er å sjå som innlevert når det har kome inn til Gol kommune.

Sender du listeframlegget pr. post er adressa Valstyret i Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol. Merk konvolutten «Listeframlegg».

Ved personleg oppmøte skal listeframlegget leverast i Sekretariatet på Gol kommunehus. Adresser konvolutten Valstyret i Gol kommune. Merk konvolutten «Listeframlegg». 

Mal for listeframlegg vedlegg

Vedlegg pdf. 

Vedlegg excel

 

 Merk fylgjande:

 • Listeframlegg til kommunestyrevalet i Gol kommune må innehalde minimum 7 og maksimum 27 kandidatar
 • Partiet/gruppa kan gje inntil 4 kandidatar stemmetillegg. Desse merkast ved å nytte STORE BOKSTAVAR i kolonne for namn (fornamn, etternamn), f.år, stilling/bustad  

Merk fylgjande i høve til side 2(utfylling av tillitsvalte) i listeframlegget :

 • Skal nyttast for å gje opplysningar om dei som har skrive under listeforslaget
 • Gateadresse og postnr. skal samsvare med folkeregistreret
 • Underskrifter skal vere skriftleg på papir

Merk fylgjande i høve til valbarheit:

 • For å vere valbar til kommunestyrevalet, må kandidatane på valdagen vere folkeregistrert som busett i Gol kommne. Dersom ein kandidat ikkje er busett i Gol kommune når listeforslaget innleverast, må det leggjast med en erklæring på at kandidaten vil vere folkeregistrert som busett i Gol kommune på valdagen. Ein slik erklæring skal vere skriftleg på papir og vere underskrive av kandidaten.
 • Om ein kandidat ikkje er valbar til kommunestyrevalet pga sin stilling jfr. kommuneloven § 14 når listeforslaget vert innlevert, må det leggjast med ein erklæring på at kandidaten vil vere valbar på valdagen. Ein slik erklæring skal vere skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
 • Skjema som kan nyttast.

Frist for tilbakekalling av listeframlegg er måndag 20. april kl. 12.00. Sidan fristen fell på ein laurdag, vert den forskuva til tysdag 23. april 2019 kl. 12.00.

Om listeframlegga ved innlevering ikkje oppfyller alle lovkrav, vil valstyret gjennom forhandlingar med listeforslaget sine tillitsvalde forsøke å bringe framlegget i samsvar med lova. 

Sekretariatet for valgstyret underretter samtlege kandidatar på listeframlegga om at dei er førde opp på listeframlegg og opplyser om retten til å søke om fritak. Valstyret oppfordrar alle parti/grupper som vil fremje listframlegg om å gjere kandidatar kjend med at dei vil bli sett opp på listeframlegg og kva det inneberer å blir valt inn i kommunestyre og styrar, råd og utval.

Godkjente vallister leggjast ut til offentleg ettersyn så fort dei er godkjent av valstyret og seinast 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, må fremjast innan 7 dagar etter offentleggjeringa.

Leiar i valstyret: Ordførar Heidi Granli, tlf. 91673900, e-post - heidi.granli@gol.kommune.no

Sekretær for valstyret : Mona Hagen, tlf. 91673907, e-post - mona.hagen@gol.kommune.no

 

 

Oversikt over innkomne listeforslag

Arbeiderpartiet

Fremskritspartiet

Høyre

Kristeleg Folkeparti

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Kommunestyrevalet i Gol kommune - FOR VELJARAR 

Du kan førehandsrøysting frå 10. august. - 6. september 2019.
Tid og stad for førehandsrøystinga vert kunngjort. Du kan førehandsrøyste i den kommunen du sjølv ynskjer. Røysta di blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som busett 30. juni 2019.

Om du førehandsrøyster i ei anna kommune enn heimkommunen din, får du utdelt ein røystesetel som er påført namn på dei registrerte politiske partia. Denne røystesetelen inneheld ikkje kandidatnamn. Du må då krysse av for eller skrive på kva parti/gruppe du vil røyste på. Du kan også sjølv skaffe røystesetel frå kommunen din og bruke denne om du ynskjer å gje personrøyster til kandidatar på lista. 

Du kan førehandsrøyste utanriks frå 1. juli 2019.
På Jan Mayen og Svalbard kan du førehandsrøyste til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsett ein annan frist. På øvrige utenrriksstasjonar er siste frist for å førehandsrøyste 30. august 2019.

Merk at du er sjølv ansvarleg for å røyste så tidleg at røysta kjem fram i posten innan tyrsdag 10. september 2019 kl. 17.00. 

Fylkestingsvalet

Akershus, Buskerud og Østfold fylker slås saman til Viken frå 1. januar 2020.

Du kan førehandsrøyste til fylkestingsvalet samstundes som du røyster til kommunestyrevalet.

Informasjon om fylkestingsvalet finn du på Viken fylkes hjemmeside.

 

Røysterett og manntall

Du har røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

 • Du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av 2019 og er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
 • Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
 • Du er annan utanlandsk statsborgar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. I dette tilfellet er det eit krav at butida har vore samanhengande.

Meir informasjon finn du på val.no

Valkort og legitimasjon

Valkort

Alle veljarar får tilsendt valkort. Valkortet blir laga ut frå folkeregisteret sine opplysningar om kvar du er busett 30. juni i valåret. Det er adressa denne datoen som avgjer i kva kommune du har røysterett og står i manntalet. På valkortet finn du informasjon om vallokale og opningstid på valdagen.

Me oppfordrar deg til å ta med valkortet då det forenklar arbeidet for valfunksjonærane og det vil gå raskare for deg å røyste. Har du ikkje motteke valkortet i posten, eller har mista det, kan du likevel møte opp for å røyste.

Legitimasjon

Alle som skal røyste må ha med gyldig legitimasjon (pass,førarkort eller bankkort med bilete).