vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Val 2019

Kommunestyre- og fylkestingsval

Hausten 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval.

Valdagen er måndag 9. september 2019

Opningstida i vallokalet er 9.00-21.00

Finn ditt nærmaste vallokale

 

Godkjente vallister for kommunestyrevalet

Valstyret har godkjent fylgjande lister til kommunestyrevalet:

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristeleg Folkeparti

Senterpartiet

SV - Sosialistisk Venstreparti

Venstre

 

Kommunestyrevalet i Gol kommune

Du kan stemme frå 1. juli viss du ikkje har høve til å stemme innanfor den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje på valdagen.

I perioden 1. juli til og med 9. august kan du i Gol kontakte Tenestetorget i kommunen og avtale tid for å stemme tidleg. Du treng ikkje valkort, men ta med legitimasjon.

Du kan førehandsrøyste frå 10. august. - 6. september 2019.
Du kan førehandsrøyste i den kommunen du sjølv ynskjer. Røysta di blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som busett 30. juni 2019.

 

I Gol kan du stemme på førehand i Tenestetorget i kommunehuset i ordinær opningstid: måndag til fredag kl. 9.00-15.00.

Om du førehandsrøyster i ei anna kommune enn heimkommunen din, får du utdelt ein røystesetel som er påført namn på dei registrerte politiske partia. Denne røystesetelen inneheld ikkje kandidatnamn. Du må då krysse av for eller skrive på kva parti/gruppe du vil røyste på. Du kan også sjølv skaffe røystesetel frå kommunen din og bruke denne om du ynskjer å gje personrøyster til kandidatar på lista. 

Du kan førehandsrøyste utanriks frå 1. juli 2019.
På Jan Mayen og Svalbard kan du førehandsrøyste til og med 6. september 2019 med mindre sysselmannen på Svalbard fastsett ein annan frist. På øvrige utenrriksstasjonar er siste frist for å førehandsrøyste 30. august 2019.

Merk at du er sjølv ansvarleg for å røyste så tidleg at røysta kjem fram i posten innan tyrsdag 10. september 2019 kl. 17.00. 

Fylkestingsvalet

Akershus, Buskerud og Østfold fylker slås saman til Viken frå 1. januar 2020.

Du kan førehandsrøyste til fylkestingsvalet samstundes som du røyster til kommunestyrevalet.

Informasjon om fylkestingsvalet finn du på Viken fylkes hjemmeside.

Godkjende vallister til fylkestingsvalet i Viken 2019

Informasjonsbrosjyre på fleire språk

Informasjonsbrosjyre på fleire språk.

 

Røysterett og manntall

Du har røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

  • Du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av 2019 og er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
  • Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
  • Du er annan utanlandsk statsborgar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. I dette tilfellet er det eit krav at butida har vore samanhengande.

Du kan ikkje ha mista stemmeretten etter Grunnlova sin § 53.
For å kunne stemme må du vere innført i manntalet i ein kommune.

Meir informasjon finn du på val.no

Står du i manntalet?

Manntalet er oversikta over alle som har stemmerett i ein kommune. Alle med stemmerett blir automatisk førte inn i manntalet i den kommunen der dei var registrert i Folkeregisteret som busette per 30. juni i valåret.

Dersom du har flytt til ein annan kommune etter 30. juni i valåret, er du framleis registrert i manntalet, og har stemmerett, i den kommunen du flytte frå.

Valmanntalet for Gol kommune ligg ute til offentleg ettersyn så snart det let seg gjera etter 1. juli i valåret og til og med valdagen på følgjande stader:

- Gol bibliotek
- Tenestetorget i kommunehuset
- Joker Robru

Om du er manntallsført i ein annan kommune kan du likevel stemme på førehand i Gol, men du kan ikkje stemme i Gol på sjølve valdagen.

Manntalet vert gjort tilgjengeleg for Gol kommune 1. juli. Oppdateringar/rettingar etter dette kan berre skje i særskilde høve. Om du meiner det er feil i manntalet må du ta kontakt med valstyret i kommunen snarast. Krav om retting skal vere skriftleg og grunngjeve.

For velgjarar busett i utlandet gjeld:

Om du bur i utlandet, men har vore folkeregistrert som busett i Noreg ein eller annan gang dei siste ti åra, blir du automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der du var registrert som busett da du flytta frå Noreg.

Dersom du ikkje har vore registrert som busett i Noreg dei siste ti åra, må du søkje den siste bustadkommunen din om å bli ført inn i manntalet. Du søkjer ved å skrive under på den omslagskonvolutten som blir brukt ved førehandsstemming utanriks. Viss du førehandsstemmer i Noreg eller ikkje brukar den nevnte omslagskonvolutten, må du søkje særskilt. Søknaden må innehalde ei erklæring om at du framleis er norsk statsborgar. Søknaden må kome fram til valstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som busett innan dagen etter valdagen klokka 17.00.
Du kan søkje i eit vanleg brev eller ved å bruke skjemaet som du finn her:

Skjema

Valkort og legitimasjon

Valkort

Alle veljarar får tilsendt valkort. Valkortet blir laga ut frå folkeregisteret sine opplysningar om kvar du er busett 30. juni i valåret. Det er adressa denne datoen som avgjer i kva kommune du har røysterett og står i manntalet. På valkortet finn du informasjon om vallokale og opningstid på valdagen.

Me oppfordrar deg til å ta med valkortet då det forenklar arbeidet for valfunksjonærane og det vil gå raskare for deg å røyste. Har du ikkje motteke valkortet i posten, eller har mista det, kan du likevel møte opp for å røyste.

Legitimasjon

Alle som skal røyste må ha med gyldig legitimasjon (pass,førarkort eller bankkort med bilete).

Leiar i valstyret: Ordførar Heidi Granli, tlf. 91673900, e-post - heidi.granli@gol.kommune.no

Sekretær for valstyret : Mona Hagen, tlf. 91673907, e-post - mona.hagen@gol.kommune.no

Her er det nye kommunestyre for perioda 2019 - 2023

Arbeiderpartiet:

Heidi Granli
Jon Anders Hefte
Leif Norhaug
Martha Nistad
Iver Ransedokken
Christian Ihlen Brunborg
Camilla Larsen Hoftun
Gisle Skoglund
Karianne Østro

Framstegspartiet:

Kate Vibeke Sagabraaten

Høgre:

Tom Rune Skredderberget Blakkestad
Hege Jensvoll
Tore Ness
Arne Nibstad

Senterpartiet:

Herbrand Jegleim
Kristin Bakke Haugen
Asle Berg Bråtalien
Botolv Knaldre
Hilde-Kristin Buøen Øynebråten

Sosialistisk Venstreparti:

Gunn Ragnhild Stigen

Venstre:

Jan Kattenberg