vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokument for folkevalde

Politisk organisering

Politisk organisering i Gol kommune

Møteplan

Møteplan for 2021

Lovverk

Forskrift om Kontrollutval

Forvaltningslova

Kommunelova

Lokale forskrifter

Plan- og bygningslova

Offentleglova

Vallova 

Regionalt samarbeid

Vedtekter for regionrådet 

Viljeserklæring interkommunalt samarbeid

Reglement

Reglement for finansforvaltning 2020-2024

Økonomireglement for Gol kommune 2020-2024

Forskrift om folkevalde sin rettar til godtgjering og velferdsgodar i Gol kommune

Satsar - Godtjersle til folkevalde

Reglement for folkevalde organ

Delegeringsreglement

Vedtekter for Gol kommunale eigedomar AS

Retningsliner

Arbeidsgjevarpolitisk platform

Etiske retningsliner for Gol kommune

Retningsliner for Gol ungdomsråd

Retningsliner for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (RÅFU)

Skjema

Skjema for møtegodtgjersle

Mal for framlegg til vedtak i møte