vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dokument for folkevalde

Politisk organisering i Gol kommune

Møteplan

Møteplan for 2018

Møteplan for 2019

Lovverk

Forskrift om Kontrollutval

Forvaltningslova

Kommunelova

Lokale forskrifter

Plan- og bygningslova

Offentleglova

Vallova 

Regionalt samarbeid

Vedtekter for regionrådet 

Viljeserklæring interkommunalt samarbeid

Reglement

Finansreglement

Godtgjersle til folkevalde - pr. 01.01.2019

Reglement for folkevalde organ

Delegeringsreglement

Vedtekter for Gol kommunale eigedomar AS

Retningsliner

Arbeidsgjevarpolitisk platform

Etiske retningsliner for Gol kommune

Retningsliner for Gol ungdomsråd

Retningsliner for Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne (RÅFU)

Skjema

Skjema for møtegodtgjersle

Mal for framlegg til vedtak i møte