vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Årsmelding og årsrekneskap

2020

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

Årsrekneskap 2020

2019

Årsmelding 2019

Årsmelding 2019

Årsrekneskap 2019

2018

Kortversjon årsmelding 2018

Årsmelding 

2017

Årsmelding 2017

Årsmelding - fullstendig 2017

Rekneskap med noter for 2017

2016

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Årsmleding 2016- kortversjon

Avdelingane sine detaljerte årsmeldingar 2016

Sekretariat og tenestetorg

Løn-og personalavdelinga

Rekneskap 2016

Rekneskap 2016

2015

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015 

Avdelingane sine detaljerte årsmeldingar 2015

Sekretariat og tenestetorg

Gol skule

Gol ungdomsskule

Læringssenteret Gol

Læringssenteret Gol - lang versjon

Gol barnehage

Helseavdelinga

Friskliv

Psykisk helseteneste

Helsestasjon

Legetenesta

Fysio- og ergoterapi 

Koordinerande eining og gerica

Nav

Kulturavdelinga og Kulturavdelinga 2

Institusjonstenester 

Helsehjelp i heimen

Heimetenester til funksjonshemma

Næringsavdelinga

Utbyggingsavdelinga

Kommunalteknisk VAR

Kommunalteknisk avdeling

Bygg og drift

Årsmeldingar andre 2015

Hallingdal barnevernsteneste §28

Skatteoppkrevaren i Hallingdal §27

Hallingdal Etablerersenter §27

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS

Hallingdal Brann og redning

Kommunerevisjon IKS

IKA Kongsberg IKS

Gol skysstasjon AS

VINN AS

Kontrollutvalet

Gol kyrkjelege fellesråd

RÅFU

Hovedvernombudet

Pasient- og brukerombudet

 

Årsrekneskap 2015

Årsrekneskap 

Statistikk

Statistikk 2015

2014

Årsmelding 2014

Årsmelding

 

Avdelingane sine detaljerte årsmeldingar

Sekretariat og tenestetorg

Gol skule

Gol ungdomsskule

Gol barnehage- felles

Vesterhuset barnehage

Breidok barnehage

Rotneim barnehage

Åsgardane barnehage

Øygardane barnehage

Hallingmo barnehage

Klaras familiebarnehage

Læringssenteret Gol

Helse- felles

Helse- friskliv

Helse- miljøretta helsevern

Helse- helsestasjon

Helse- psykisk helse

Helse- legetenesten

Helse- fysio- og ergoterapi

Helse- jordmortenesten

Helse- koordinerande teneste

Omsorg- institusjon

Omsorg- helsehjelp i heimen

Omsorg- funksjonshemma

Kultur- Felles

Kultur- diverse

Kultur- Gol bibliotek

Kultur- barn og unge

Kultur- kulturskule

Utyggingsavdelinga

Næringsavdelinga

Kommunalteknisk- VAR

Kommunalteknisk- VEG

NAV

 

Årsmeldingar andre

Hallingdal kraftnett AS

Hallingdal Barnevernteneste

Skatteoppkrevaren i Hallingdal

Miljøretta helsevern i Hallingdal

Gol kyrkjelege fellesråd

Kontrollutvalet

 

Årsrekneskap 2014

Årsreknskap samlet

Årsreknskap Gol byggdrift

 

2013

Budsjett 2013

Budsjett detaljert

 

Årsmelding 2013

Årsmelding

 

Årsrekneskap 2013

Årsreknskap

 

Avdelingane sine detaljerte årsmeldingar

Sekretariatet

Gol ungdomsskule

Læringssenteret Gol

Gol barnehage

Vesterhuset barnehage

Breidokk barnehage

Fagerlund barnehage

Hallingmo barnehage

Rotneim barnehage

Åsgardane barnehage

Klaras familiebarnehage

Helse

Miljøretta Helsevern

Omsorg institusjonstenester

Omsorg heimetenester

Utbyggingsavdelinga

Kommunalteknisk

Nav Gol

 

Andre årsmeldingar

Skatteoppkrevaren i Hallingdal

Hallingdal barnevernsteneste

PPT og OT i nedre Hallingdal

Gol Byggdrift KF

Kontrollutvalet

RÅFU (Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne)

Stiftelsen Hallingdal Museum

IKA Kongsberg

Hallingdal Etablerersenter

 

2012

Årsrekneskap 2012

Årsreknskap 2012 - del 1

Årsreknskap 2012 - del 2

Årsreknskap 2012 - del 3 

Årsreknskap 2012 - del 4

Årsreknskap 2012 - del 5

Årsreknskap 2012 - del 6 

Årsreknskap 2012 - del 7 

Årsreknskap 2012 - del 8 

Årsreknskap 2012 - del 9

Årsreknskap 2012 - del 10

Årsreknskap 2012

Årsreknskap er handsama i K- sak 21/2013

 

Årsmelding 2012

Årsmelding

 

Avdelingane sine detaljerte årsmeldingar

Sekretariatet

Løn og personal

Gol skule og SFO

Herad skule

Gol ungdomsskule

Læringssenteret Gol

Gol barnehage

Helse

Nav Gol

Kulturavdelinga

Omsorg institusjonstenester

Omsorg heimetenester

Utbyggingsavdelinga

Næringsavdelinga

Kommunalteknisk

 

Andre årsmeldingar

Gol Byggdrift KF

IKT Hallingdal

Kommunerevisjonen IKS

Kontrollutvalet

PPT og OT i nedre Hallingdal

Regionrådet

Skatteoppkrevaren i Hallingdal

VINN AS

Hallingdal Museum

Miljøretta helsevern

Kyrkjeleg fellesråd

Hallingdal barnevernsteneste

Gol kommunale eigedomar AS

Hallingdal Kreftnett AS

Gol reisemål

Hallingdal renovasjon IKS

2011

Årsmleding

Årsrekneskap

 

2010

Årsmelding

Årsrekneskap

 

2009

Årsmelding

 

2008

Årsmelding

 

2007

Årsmleding

 

2006

Årsmelding