vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nyare vedtekne reguleringsplanar

Vedtekne reguleringsplaner

Alle vedtekne reguleringsplaner for Gol kommune finn du i linken under. Reguleringsplaner

Gol kommune kunngjer reguleringsplan for Storøyne - del I - laurdag 24.februar 2018.

Kommunens vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan oppgitt dato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Planar

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Auenhauglia

Plankartet og føresegnene vedteke 11.05.2010 i sak K 020/10.

Planendring for område H5 i Auenhauglie i mars 2019, sak 023/19 i UNN  og plankart for endringa.

 

Brovoll - planvedtak 2018 

Plankart for området, føresegner for området, vedtaket i UNN sak 060/18, planomtale,

planendring juni 2019

Bråten massetak - gnr. 24, bnr. 23

Plankart for området

føresegner for Bråten massetak

 

Bualie - gbnr. 13/21 - mindre endring

Mindre reguleringsendring for del av plan for Bualie-Ørterstølen.

Plankartet som viser endringa vedteke 31.03.2011 i Utval for natur og næring i sak 049/11.

 

Bualie - Tb5 - Tb7

Bebyggelselsplan godkjent 28.08.2008 i sak 076/08 i UNN.

Plankart
Føresegner

 

Bualie - Ørterstølen sportell

Reguleringsplan - Sak K 026/05 vedteke 03.05.2005. revidert 14.03.2006 i sak 012/06 i UNN.

Plankart
Føresegner

 

Bualie - Ørterstølen - Tb2

Bebyggelsesplanen vart vedteke 21.04.2009 i sak 031/09 i UNN.

Plankart
Føresegner

 

Deler av Storøyne og Pers resort - kunngjering av planvedtak

Plankart - sist revidert 19.06.2015.

Føresegner for planområdet, sist revidert 22.06.2015.

Saksframstilling til sluttbehandling i UNN og kommunestyret.

Vedtak i Gol kommunestyre 16.06.2015, sak K 028/15.

 

Einarset østre - K1

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 07.10.2014 i sak K 059/14. Planen legg til rette for bygging på 55 nye tomter, samt 23 eksisterande hyttetomter. Planen erstattar delvis reguleringsplan for Einarset F6, vedteke 12.12.2006.

Følgjande dokument er tilgjengelege:

Plankart

Føresegner

Saksframstilling for UNN og kommunestyret

Kommunestyrets vedtak

 

Fv 51 - Hesla bru - Sislevegen - fortau og gang-/sykkelveg

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 07.10.2014, i sak K 057/14.

Plankart

Føresegner

Saksframstilling til UNN og kommunestyret

Kommunestyrets vedtak

 

Gol sentrum vest - områderegulering

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 26.06.2012 som sak K 053/12.

Oppdatert plankart

Oppdaterte føresegner

Saksframstilling

Protokoll for vedtaket

 

Golsfjellet fjellstue

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 11.09.2012 som sak K 063/12. Reguleringsplan for Golsfjellet fjellstue, vedteke av kommunestyret 16.06.2009 i sak K 026/09, vert oppheva og erstatta av ny plan.

Plankart

Føresegner

 

Gol vest næringspark

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 21.06.2016 i sak K 047/16.

Guriset høyfjellshotell - planvedtak 30.04.2019, sak 032/19 

Hagaskogen boligområde

Vedteke av Gol kommunestyre 15.12.2015, sak K 094/15. Vert kunngjort i avisa laurdag 9.januar 2016.

 

Hallingmo områdereguleringsplan

Gol kommunestyre vedtok i sitt møte 29.04.2014 områdereguleringsplanen for Hallingmo, som sak K 025/14.

Kunngjeringsbrevet

Kommunestyrets vedtak, sak K 025/14

Saksframstillinga til UNN og kommunestyret

Oppdatert plankart - låg oppløysing for lettare opplasting

Reviderte føresegner i samsvar med vedtaket

 

Hemsedal golf alpin F8 (Hemsedal) og F11 (Gol)

Gol kommunestyre har i sitt møte 05.09.2017, sak 054/17, vedtekeplan for overnemnde område. Planvedtaket vart kunngjort i Hallingdølen laurdag 21.01.2017, og klagefrist vert 13.11.2017.

 

Hemsedal Golf Alpin F11

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplan for overnemnde område 27.05.2014, som sak K 027/14. Det er felles plan med område F8 i Hemsedal kommune, vedteke 03.04.2014, i sak 025/14.

Oppdatert plankart.

føresegner

kommunestyrets vedtak

saksframlegg til kommunestyret

 

Hemsedal Golf Alpin  - område H2 og H3 - mindre endring

Planen vart, etter handsaming i Utval for Natur og næring 23.08.2011, som sak 047/11, endra i samsvar med søknad og pbl. § 12-14, jamfør delegert vedtak i sak 342/11, datert 19.10.2011.

Revidert plankart - område H2 og H3.
Reviderte føresegner - område H 2 og H3.

 

K2 Nerebekken - kunngjering av planvedtak

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplan for Nerebekken i Einarset stølslag i møte 04.03.2014 som sak K 014/14. 

Oppdatert plankart kan du sjå her.

Reviderte føresegner

Kamben gnr. 12, bnr. 13 - reguleringsendring

Planvedtak frå Utval for Natur og næring (UNN9 i møte 19.09.2017, sak 056/17.Vedtaket vert kunngjort i Hallingdølen laurdag 14.oktober 2017. Her finn du kunngjeringsbrevet, vedtaket, saksframstilling og revidert plankart. Foresegner for Kamben skal fortsatt gjelde.

 

Kamben - revidering av reguleringsplan

Utval for Natur og næring har i sitt møte 18.01.2011, som sak 008/11, vedteke endring av reguleringsplan for Kamben.

Følgjande dokument ligg til grunn for vedtaket:

Sak 008/11 i UNN

Revidert plankart for Kamben

Reviderte føresegner

vedtak

 

Klemmavegen 6 - reguleringsplan

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 21.06.2016, i sak K 046/16.  Reguleringsplan for del av Vesterhuset, gnr.14 bnr.417, Planid 1979001, skal opphevast.

  

Kristenbråten

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 07.05.2013, som sak K 014/13.

Oppdatert plankart kan du sjå her.

Oppdaterte føresegner.

Kommunestyrets vedtak - sak K 014/13. Samla saksframstilling.

 

Områdeplan for delar av Vikojordet og Storøyne

Gol kommunestyre vedtok 12.11.2013 områdeplan for delar av Vikojordet og Storøyne i sak K 044/14.

Planen legg til rette for bygging av ny avkøyring til Gol sentrum via rundkøyring på Storøyne og nordaust for Hahaugen/Gamlevegen/Sentrumsvegen. I tillegg er det lagt til rette for døgnkvileplass, kontrollstasjon, utbyggingsområde m.m.

oppdatert plankart

føresegner – sist revidert 04.06.2014

kommunestyrets vedtak

saksframstilling

 

Petterbråten - del av B2

Gol kommunestyre har i møtet 19.05.2015 gjort vedtak i sak K 015/15 for reguleringsplan for Petterbråten - del av område B2.

Plankart

føresegner for Petterbråten B2

saksframlegg til UNN og kommunestyret

vedtak

 

Petterbråten b4 - reguleringsplan

Reguleringsplanen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 21.06.2016 som sak K 048/16. Planen legg til rette for utbygging på 65 tomter, med inntil 104 nye bueiningar. Det er avsatt byggeområde for høgdebasseng. Plankartet har i tillegg områder for samferdselsanlegg, grønnstruktur og friluftsformål. Planområdet har avkøyring frå fv51 Valdresvegen via Pettertrøa.

Dokument knytta til kunngjering av planvedtaket.

Planvedtaket vart påklaga, og klaga er behandla av Gol kommunestyre 22.11.2016 i sak 096/16. Kommunestyret opprettheld sitt tidlegare vedtak, og klaga er difor sendt til Fylkesmannen i Buskerud (FMBu) for endeleg avgjerd.

Renovasjonsplass Golsfjellet vest 

Vedteke i Gol kommunestyre 30.04.2019, sak 033/19. Kunngjort i avisa Hallingdølen tysdag 07.05.2019.

Plankart og føresegner, vedtak i kommunestyret.

Rv. 7 Svenkerud - Plassen, gang-/sykkelveg

Vedteke i Gol kommunestyre 05.05.2009, som sak K 012/09.
Oversiktkart - Kartvedlegg 2 - Kartvedlegg 3 - Kartvedlegg 4.

 

Sagtomta

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 16.12.2014 i sak 073/14.

Planen legg til rette for bygging av inntil 22 nye bustadeiningar aust for Valdresvegen, sørvest for Petterbråten bustadfelt.

kommunestyrets vedtak

kunngjeringsbrev

plankart etter vedtak -

føresegner etter vedtak -

 

Sentrumskvartalet

Detaljreguleringsplanen vart vedteke av Gol kommunestyre 29.01.2019 i sak K 001/19. Revidert plankart og føresegner for planområdet.

 

Sjauset F8

Gol kommunestyre vedtok 07.05.2013 reguleringsplan for område F8 i del av Sjauset stølslag som sak K 015/013.

plankart

føresegner står på side 15-6 i dokumentet planomtale.

Kommunestyrets vedtak, sak K 015/13. -og samla saksframstilling

 

Skagahøgdi - Gol skipark

Planen vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 03.03.2015 som sak K 008/15. Planen legg til rette for bygging av inntil 172 frittliggande fritidseiningar, 5 områder for konsentrert utbygging, 6 områder for næringsutbygging. I tillegg er det satt av område for eksisterande bustad, samferdselsanlegg, grøntstruktur, LNFR-område og omsynssoner.

plankart

føresegner

kommunestyrets vedtak

saksframlegg - sluttbehandling

 

Storefjell - revidering av reguleringsplan

Vedteke i Gol kommunestyre 14.12.2010, sak K 063/10.
Plankartet - føresegner

Tidlegare plan, datert 09.12.2003, vert oppheva.

 

Storøyne - del I

Planen for Storøyne del I vart vedteke av kommunestyret 30.01.2018 i sak 001/18. Planen er kunngjort ved annonse i Hallingdølen 24.02.2018, og frist for klage er 18.03.2018.

 

Svilestølane - Varhovd - mindre reguleringsendring

Utval for Natur og næring (UNN) har i møte 26.08.2014, sak 045/14, vedteke reguleringsendring for Svilestølane-Varhovd. Endringa legg til rette for auka utnytting for ein del tomter (tomt 32-91), auka storleik/BRA for anneks og uthus, vilkår for takvinkel og synleg grunnmur, samt landskapsanalyse for konsekvensar av endringane.

føresegner

landskapsanalyse

saksframstilling

vedtak

 

Tunnetjern - del av område F4

Gol kommunestyre vedtok i sitt møte 21.06.2011, sak K 022/11, reguleringsplan for Tunnetjern stølslag.

Oppdatert plankart
Reviderte føresegner
Kommunestyrets vedtak

 

Åsli - del av gnr. 5, bnr. 230

Gol kommunestyre vedtok i sitt møte 08.03.2016, sak K 017/16, revidert reguleringsplan for Åsli

Planen legg til rette for fortetting i feltet, med 13 nye tomter, slik at det no er 45 tomter totalt.